|09.05.2021||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
Anatomi Index
Biyokimya Index
Cerrahi Index
Dahiliye Index
Histoloji Index
Obs Index
Patoloji Index

Surgery - Genel Cerrahi - Cirugia - Chirurgie - Operação -
جِراحَة -
хирургия - Ãû Íâ¿Æ


Editor : Prof.Dr. Aaaaa Bbbbbb     Propose a link / Report a dead link
 

SCI-E Journals - PubMed Journals - Lectures, Presentations, Books - Congress -
Associations & Org. - See also: Pediatric Surgery, Plastic Surgery, Meme Hastalýklarý

SCI-E Dergiler - PubMed Dergiler - Kitap, Ders ve Sunumlar - Kongreler -
Kurumlar - Ayrýca bkz: Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Meme Hastalýklarý

Under Contraction....

Bu sayfa hazýrlýk aþamasýndadýr...

Ablefaron
Absans (Petit-Mal)
Acheria
Adamantinoma
Adem (Akut Dissemine Ensefalopati)
Adenoid Komplikasyonlar
Adenomatoid Tümörleri
Adenovirus Keratiti
Adolesan Halluks Valgus
Adolesan Koksa-Vara
Adson Testi
Adventisyal Dermis
Aerobik Gram-Negatif Basiller
Aganglionik Megakolon
Agenez
Aile Planlamasý
Akalazya
Akantoliz
Akantoz
Akciðerde Kalsifiye Olabilecek Oluþumlar
Akciðerde Temel Radyopatolojik Deðiþiklikler
Akla Uygunlaþtýrma (Rasyonalizasyon)
Akne Rozasea (Gülleme)
Akne Vulgaris
Akomodasyon Bozukluklar
Akral Lentiginis Melanom
Aksial (Santral) Herniasyon
Aktif Hiperemi
Aktinik Ketaroz
Akustik Nörinom
Akut Bakteriyel Konjonktivitler
Akut Epiglottit
Akut Folliküler Farenjit
Akut Gut Artriti
Akut Hemorajik Konjonktivit
Akut Nekrotizan Otitis Media
Akut Orþit
Akut Prostatit
Akut Pyelonefrit
Akut Septik Artrit
Akut Sistit
Akut Süpüratif Otitis Media
Alazyon
Albinizm
Algoritm
Allerjik Konjonktivitler
Alopes
Alopesiler
Alzheimer Hastalýðý
Ambliyopi
Amelia
Amfizem
Amiloid
Amyotrofik Lateral Skleroz
Ana Ölüm Hýzý
Ana Ölüm Hizi (Aöh)
Ana Saðliði Göstergeleri
Aniridi
Anizometropi
Anjiografi
Anjioid Streak (Damarsý Çizgiler)
Ankilozan Spondilit
Anksiyete Bozukluklar
Anne Ölüm Hýzý
Anonii
Anoreksia Nervosa
Anorektal Malformasyonlar
Anormal Rotasyon
Antegrod Pyelografi
Anterior Iskemik Optik Nöropati
Antidepresan Ýlaçlar
Antipsikotik Ýlaçlar
Antipsikotikler
Antisipasyon
Aort Disseksiyonunda Bt Bulgularý
Apandisit
Apendisit
Apendix Testis Ve Epididimisin Torsiyonu
Apodia
Apoptozis
Apseler
Arbovirüsler
Aritmetik Ortalama (Mean)
Arkus Senilis Ve Arkus Juvenilis
Arteriosklerozda Evreleme
Arteriovenöz Malformasyonlar
Asimetrik Densite
Aspirasyon
Astgmatzma
Astrositom
Atak Hýz
Atak Hýzlar
Ateþ
Atfedilen Risk
Atonik Nöbetler
Atopik Konjonktivit
Atrofiler
Background Retinopati
Baðýþýklama Hýzý
Baðlanma (Affiliation)
Bakýþ Felci
Bakterilere Baðli Menenjitler
Bakteriyel Keratit (Kornea Ülseri)
Bakteryel Konjonktvtler
Bal Peteði Akciðer Görünümü
Balonlama Dejenerasyonu
Basiller
Basit Kistler
Basit Rastgele Örnekleme
Bastýrma (Represyon)
Bazal Hücreli Ca
Bazal Hücreli Karsinom
Bebek Ölüm Hýzý
Bebek Ölüm Hýzlarý
Bebeklik Dönemi
Becker
Behçet Hastalii
Benign Epidermal Tümörler
Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo
Beyin Absesi
Beyin Apsesi
Beyin Ölümü
Bezold Absesi
Bilateral Internükleer Oftalmopleji (Bino)
Bilgisayarlý Tomografi (Bt)
Bilinç
Biopsi
Bipolar Bozukluklar
Birbeck Granülü
Birincil Koruma
Blefarit
Blefarofimosis
Blefarospazm
Bleforoptosis
Blumia Nervosa
Borrelia Burgdorferi
Bowen Hastalýðý
Böbrek Tümörleri
Braggard Testi
Brakial Pleksus
Breslow Evrelemesi
Bronþiektazi
Budd-Chiari Sendromu
Bulanýk Ýdrar
Bulaþýcý Hastalýk
Bursit
Buzlu Cam Görünümü
Bül
Büllöz Mirinjit
C. Tepe Deeri (Mode):
Ca+2 Taþlarý
Candida
Chi Kare Testi
Cinse-Özel Ölüm Hýzý
Civatte Cisimciði
Civatte Cisimcii
Clark Evrelemesi
Club Foot
Coccidioides Immitis
Condyloma Akümünata
Corps Ronds
Crohn
Crust
Cryptococcus Neoformans
Çeyrekler Ve Yüzdelikler
Çilek Nevüs
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Polikistik Böbrek
Çocuk/Kadn Oran (Fertilite Oran)
Çözülme (Disosyasyon)
D. Ortasýnýr (Midrange):
Daðýlým Aralýðý (Range)
Dakrioadenit
Dakriosistit
Darier-Pautrier Mikroapseleri
De Quervain Hastalýðý
Deðersizleþtirme
Deðiþim Katsayýsý (Varyasyon Katsayýsý)
Dekompresyon
Dekortike Postür
Dekübitis Ülserleri
Delirium
Delirium
Demans
Demyelinizan Hastalýk
Demyelinizan Hastaliklar
Depresyon
Derewu Hastalýðý
Dermatitis Herpetiformis (Duhring Hastalýðý)
Dermatofibroma
Dermatomiyozit
Dermis
Dermoid Kistler
Dermotoloji
Deserebre Postür
Dev Hücreli Tümör (Giant Cell Tümör) (Osteoklastom)
Dev Papiller Konjonktivit
Devamlý Inkontinans
Devaskülarizasyon
Devic Hastalýðý
Dezenfeksiyon
Diabet
Diabetik Nöropati
Diabetik Retinopati
Diffüz Alopesiler
Diðer Bakteriler
Diopatik Parkinsonizm
Direkt Grafiler
Diskeratoz
Diskiform Makula Dejenerasyonu
Diskromatopsi (Renk Körlüðü)
Dismyelinizan Hastalýklar
Displaziler
Distoni
Disüri
Divertikül
Divertiküller
Doðurganlýk Hazlarý
Doðuþtan Kalça Çýkýðý (D.K.Ç.)
Doðuþtan Kalça Çýkýklýðý
Dominant Kitle
Döküntü
Drenaj
Drusen
Duchenne Muskuler Distrofi
Duedenal Peptik Ülser
Duplikasyonlar
Duraan (Kararl) Nüfus
Durgun Nüfus
Duyarl
Ekinus
Eksfoliyatif Dermatit
Ekskoriasyon
Ekstradural Abse
Ekstrofi Vezika
Eksudasyon
Ektima
Ektopi
Ektopik Böbrek
Ektropion
Ekzositoz
Ekztrofia Vezika
Emboli
Embriyonal Karsinom
Emetrop
En Sýk Von- Hippel-Lindau Sendromu
Endemik
Endikasyonlar
Endoftalmit
Enfeksiyon Taþlarý
Enkondrom
Enoftalmi
Ensefalit
Ensefalotrigeminal Anjiomatosis (Sturge-Weber Hastalýðý)
Entellektüelizasyon
Enterik Kistler
Enterovirüsler
Entropion
Enürezis
Enürezis
Epandimom
Epidemik
Epidemik Keratokonjonktivit
Epididim Tümörleri
Epidural Hematom
Epikantüs
Epilepsi
Epizod Hýz
Erikin Inklüzyon Konjonktiviti
Eriþkin Polikistik Böbrek
Eritem
Eritema Multiforme
Eritrazma
Erizipel (Yýlancýk)
Erken Yenidoðan Dönemi
Erozyon
Esotropia
Etosuksimid
Ewing Sarkom
Ewing Sarkomu
Exotropia
Eyleme Vurma (Acting Out)
Fakantijenik Uveit
Fakomeli
Familyal Polipozis
Faringokonjonktival Ateþ
Fasciaskopulo Humeral
Fasial Paralizi
Fasiitler
Fatalite Hýzý
Febril Konvulsiyonlar
Febril Konvülzyonlar
Fenitoin
Fenobarbital
Fibromyalji
Fibrosarkom
Fibroz Displazi
Fisher'in Bir Buçuk Sendromu
Fizik Tedavi
Fliktenli Konjonktivit
Fokal Segmental Distoni
Follikülit
Fonksiyonel Tip
Fotopsi
Freiberg Hastalýðý
Freidrich Ataxisi
Fronkül
Fuchs Sendromu
Galaktagrafi
Ganglionlar
Gastrik Peptik Ülser
Gastrointestinal Sistem Ýþlemleri
Gastrointestinal Sistem Radyolojisi
Geç Distoni
Geç Yenidoðan Dönemi
Genel Doðurganlýk Hýzý
Generalize Nöbetler
Genitoüriner Sistem Radyolojisi
Genitoüriner Sistem Tüberkülozu
Genu Valgum
Genu Varum
Geometrik Ortalama
Gerileme (Regresyon)
Germ Hücreli Tümörler
Giant Cell Tümör (Dev Hücreli Tümör)
Glasgow Koma Skalasi
Glioblastoma Multiform
Glokom
Glomus
Glomus Tümörler
Gonioskopi
Gonokok Artriti
Göbek Granülomu
Göz Kapaðý Hastalýklarý
Göz Kapaðý Tümörleri
Gözün Kirma Kusurlarý
Gradenigo Sendromu
Granis
Gullian Barre
Gullian Barre Sendromu
Gunn
Gut
Haemophilus Influenzae
Hava Brankogramý
Hemanjiom
Hemanjiomlar
Hemanjiomlar
Hemanjiyom
Hemanjiyom
Hematosel
Hematospermi
Hematüri
Hemiballismus
Hemimelia
Hemosiderozis
Hemostaz
Herald Plaðý
Hermanjioblastomi
Herniler
Herpes Simplex Konjonktiviti
Herpesvirüsler
Herpetiform
Heterokromik
Hidradenitis Suppurativa
Hidrosefali
Hidrosel
Hifema
Higroma
Hilgenreiner Çizgisi
Hiperakut Bakteriyel Konjonktivit
Hiperemi
Hipergranüloz
Hiperkeratoz
Hipermetropi
Hiperpigmentasyon
Hipersomni
Hipertansif Ensefalopati
Hipertansif Retinopati
Hipertansiyonda Scheie Evrelemesi
Hipertiroidizm
Hipertrofik Pilor Stenozu
Hipopigmentasyon
Hipopion
Hipoplazi
Hipospadias
Hirano Cisimcikleri
Hirschsprung Hastalýðý
Histoplazmozis
Histositik Lenfoma (Reticulum Cell Sarkoma)
Hiv
Hordeolum (Arpacýk)
Horizontal Hareket Bozukluklarý
Horner Sendromu
Huntington Hastalýðý
Impetigo Kontaginoza
Inguinal Herniler
Insidans
Ýkincil Koruma
Ýleri Diabetik Göz Hastalýðý
Ýleti Tipi
Ýmipramin
Ýnce Barsak Ve Colon
Ýnfarktlar
Ýnfektivite
Ýnflamatur Barsak Hastalýklarý
Ýnguinal Herni
Ýnkontinanslar
Ýnmemiþ Testis
Ýnternükleer Oftalmopleji (Ino)
Ýntertrigo
Ýnvaginasyon
Ýnvajinasyon
Ýridosiklit
Ýsteyerek Düþük Oraný
Ýþitme Kayýplarý
Johansson-Carsen Hastalýðý
Juvenil Larengeal Papillom
Juvenil Romatoid Artrit
Juvenil Ve Presenil Katarakt
Kaba Doðum Hýzý
Kaba Hýz
Kaba Ölüm Hýzý
Kabakulak
Kafa Içi Basýncýn Artmasý
Kafa Travmalari
Kafatasý Kýrýklarý
Kalýcý Urakus
Kalkoneus
Kalsifikasyonlar
Kanama
Kaplan Sendromu
Kapsülit
Karaciðerde Yaðlanma
Karaciðerde Yer Ýþgal Eden Solid Kitleler
Karaciðersafra Yollaripankreas Görüntüleme Yöntemleri
Karantina
Karbamazepin
Karbonkül
Karotiko-Kavernöz Fistül
Karpal Tünel Sendromu
Karsinomatöz Polinöropatiler
Karþýt Tepki Kurma (Reaction Formation)
Kas Hastalýklarý
Kas Hastalýklarý
Kaþýntý
Katarakt
Kauda Equina Sendromu
Kavernöz Hemanjiyom
Kavernöz Hemanjiyomlar
Kavus
Kaynak
Kbb
Keloidler
Kemik Kistleri
Kemik Tümörleri
Kemik Tümörleri
Keratit
Keratoakantoma
Keratokonus
Keratomalazi
Keratomikoz
Keratoplasti
Kesitsel Aratrmalar
Khi Kare Testi (X2)
Kýrýk Iyileþmesi
Kibas
Kienbock Hastalýðý
Kiraz Anjiom
Kist Hidatik
Kistler
Kiþilik Bozukluklarý
Kiyazma Lezyonlarý
Klamdyal Konjonktvtler
Kleidokranial Dizostosis
Klippel-Feil Sendromu
Klomipramin
Klonik Nöbet
Klonozepam
Koalesan Mastoidit
Koalesan Safha
Koebner Fenomeni
Koebner Fenomeni:
Kohlear (Sensorial) Tipte
Kohler Hastalýðý
Kohort Araþtýrmalarý
Koilonii
Kolelitiazis
Kolesistit
Kolinerjik Kriz
Kolobom
Kolon Neoplazmlarý
Koma
Komedon
Kommunike (Nonobstrüktif) Hidrosefali
Kompleks Parsiyel Nöbetler
Komplikasyon Evresi
Komplike Katarakt
Kondroblastom
Kondromiksoid Fibroma
Kondrosarkom
Konfuzyon
Koniler
Konjenital Ayak Deformiteleri
Konjenital Glokom
Konjenital Katarakt
Konjenital Metatarsus Varus
Konjenital Radius Yokluðu
Konjenital Tarsal Koalisyon
Konjenital Tibia Psödoartrodez
Konjenital Vertikal Talus
Konjenital Yüksek Skapula (Sprengel Deformitesi)
Konjonktiva Hastalýklarý
Konjonktivanýn Tümörleri
Konküsyo Serebri
Konsolidasyon
Kontagiosum
Kontrendikasyonlar
Kontüzyo Serebri
Konvansiyonel Tomografi
Kordoma
Kore
Korea Gravidarum
Korelasyon Katsayýsý
Kornea Enfeksiyon Ve Ýltihablarý (Keratit)
Koroid Pleksus Papillomu
Koryokarsinom
Kraniofaringeom
Kranium Patolojileri
Kriptorþidizm
Kronik Bakteriyel Konjonktivit
Kronik Otitis Media
Kronik Prostatit
Kronik Pyelonefrit
Kronik Sistit
Kronik Subdural Hematom
Kronik Tofüslü Gut
Kurut
Küme Örneklemesi
Kýzamýk Konjonktiviti
Labirentit
Lagoftalmos
Lamotrijinvigabatrin
Larenks Tümörleri
Laringeal Webler
Laringomalazi
Laringosel
Laseque Testi
Laserasyon
Lateral Sinus Tromboflebiti
Latis Dejenerasyonu
Lenfadenomegaliler
Lenfanjiom
Lenfanjiomkistik Higroma
Lenfodenopatiler
Lenfositik Koriomenenjit Virüsü
Lentigo
Lentigo Malign Melanom
Letarji
Leydig Hücreli Tümör
Lezyon Analizi
Lhermitte Bulgusu
Lhermitte Sing
Liken Planus
Likenifikasyon
Lineer Iga Hastalýðý (Lah)
Lipoma
Lipomlar (Yað Tümörleri)
Listeria Monocytogenes
Lityum
Lober Kanama
Locked In
Lokal Alopesiler
Lomber Disk Herniasyonu
Lökokori Ve Oküler Sendromlar
Lökom
Lökonii
Lökoplaki
Lupus Band Testi
Madde Baðimliliði
Magnetik Renozans (Mr)
Makül
Makülopati
Malabsorbsiyon Sendromlarý
Malign Kemik Tümörleri
Malign Melanom
Mall De Pott
Mammografi
Mantarlar
Maoi
Meckel Divertikülü
Medial Epikondilit
Mediasten
Medulla Spinalis Görüntülenmesi
Medulloblastom
Medüller Sünger Böbrek
Meige Sendromu
Melanofaj
Meme Görüntülemesi Ve Giriþimsel Ýþlemler
Meme Kanserlerinde Primer Bulgular
Menejit
Menengiom
Menenjit
Meniere Hastalýðý
Merkel Hücreleri
Merkel Hücresi
Merrf Sendromu
Mesane Tümörleri
Metabolik Artropatiler
Metabolik Hastalýklarda
Metabolik Kemik Hastalýklarý
Metabolik Myopati
Metadon
Metamorfopsi
Metanefroz
Metastatik Kemik Tümörleri
Metastazlar
Metatersus Addüktus
Mezonefroz
Mide
Mikrokalsifikasyon
Mikrokistoid Dejenerasyon
Mikst Tip
Mikst Tümör
Milia
Milier Görünüm
Miyopi
Mizah (Humor)
Modeling Deformitesi
Mrg
Multikistik Böbrek
Multiple Myelom
Multiple Skleroz
Myastenia Gravis
Myastenik Kriz
Mycoplazmozis
Myoklonik Nöbetler
Myotonik
N.Medianus Lezyonu
Nazofarengeal Anjiofibrom
Nazofarengeal Tümörler
Nebula (Nefelyon)
Nedene Özel Ölüm Hýzý
Neden-Özel Ölüm Hýzlarý
Neisseria Meningitidis
Nekrotizan Enterokolit
Neoplaziler
Net Olmayan Üreme Hýzý
Net Üreme Hýzý
Nevralji
Nevrit
Nevüs
Nevüs Flammeus
Nidus
Nistagmus
Njeksiyon
Nodül
Nodüler Malign Melanom
Noktüri
Non Vasküler Giriþimler Radyoloji
Non-Germinal Tümörler
Non-Kommunike (Obstrüktif) Hidrosefali
Nörilemomalar
Nörileptik Malign Sendrom
Nörofibriler Yumak
Nörofibromalar
Nörofibromatozis
Nöroradyoloji
Nörotrofik Keratit
Nsidans
Nterkritik Gut
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Obstrüktif Üropati
Oftalmoskopi
Oligodendrogliom
Ollier Hastalýðý
Omnipotans
Onikoizis
Onikoreksiz
Opioid Baðýmlýlýk
Optik Nevrit (Optik Nöropati)
Optik Sinir Tümörleri
Orantýlý (Proportional) Ölüm Oranlarý
Orantýlý Ölüm Hýzý (Nedene Özel)
Orantýlý Ölüm Hýzý (Yaþa Özel)
Orbitada Taban Kýrýðý
Ortalamadan Sapma
Ortanca (Median)
Ortasýnýr (Midrange)
Ortokeratoz
Ortopedi
Osgood-Schlatter Hastalýðý
Osteoartrit
Osteoblastom
Osteogenezis Ýmperfekta
Osteoid Osteoma
Osteokondritis Dissekans
Osteokondrom
Osteokondrozlar
Osteoma
Osteomyelit
Osteopetrozis (Mermer Kemik Hastalýðý)
Osteoporoz
Osteoporoz
Osteosarkom
Osteosarkom
Otitik Hidrosefa
Otoskleroz
Ösefagus
Özefagus Atrezisi
Özel Ölüm Hýzlarý
Özgecilik (Altuism)
Özgül Fobi
P Deðeri
P. Foliaceus
P. Vulgaris
P.Capitis
P.Corporis (Vestimentozum)
P.Pubis (Pitrius Inguinalis)
Paget Hastalýðý
Paget Hastalýðý
Panik Bozukluklar?
Panner Hastalýðý
Pannikülit
Pannus
Panoftalmit
Papiller Dermis
Papiller Kist Adenom
Papillit
Papillom
Papillomatozis
Papül
Papüloskuamöz Hastaliklar
Parakeratoz
Parapsöriazis
Paraziter Deri Hastalýklarý
Parkinsonizm
Paroniþi
Parosteal Osteosarkom
Patch
Patch (Yama)
Patolojik Kalsifikasyonlar
Pediculosis (Bit)
Pemfigus
Penis
Penis Tümörleri
Perfüzyon
Periferik Sinir Hastalýklarý
Perinatal Dönem
Perinatal Mortalite
Perinatal Ölüm Hýzý
Perinatal Ölüm Hýzý (Pnöh
Perinefrik Abse
Peritonsiller Abse
Perkins Çizgisi
Perles(Anguler Keilitis)
Perthes-Calve Legg Hastalýðý
Pes Planus
Petrozit
Pick Hastal
Pierre-Robin Sendromu
Pilositik Astrositom
Pingvacula
Piramidal Sistem Hastalýklarý
Pitriazis Rosea
Piyojenik Granülom
Plak
Planus
Plenoidal Kist
Plenoidal Kist Veya Sinüs
Pnömoniler
Pnömotoraks
Poikiloderma
Polidaktili
Polimiyozit
Polimorfizm
Polinöropatiler
Pons Kanamasý
Porfiri
Portal Hipertansiyon
Portal Hipertansiyon
Portal Hipertansiyon
Postprimer Tüberküloz
Posttravmatik Stress Bozukluðu
Preproliperatif Evre
Presbiyopi
Prevalans
Prevelans
Primer Beyin Lenfomasý
Primer Enürezis
Primer Glokom
Primer Makula Distrofileri
Primer Osteoporoz
Primer Peritonit
Primer Tüberküloz
Primer Tüberkülozda Radyoloji
Primidon
Progresif Multifokal Lökoensefalopati
Pronefroz
Prospektif
Prostat
Prostat Ca
Protozoa Ve Helmintler
Pseudobulber Paralizi
Psikiyatri
Psoriaziform Epidermal Hiperplazi
Psödoafakt
Psödomembranöz Konjonktivit
Psöriatik Artrit
Pterigium
Pullanma
Putaminal Kanamalar
Putti Triadý
Püstül
Queyrat Eritroplazisi
Rabdomyosarkom
Radial Sinir Lezyonu
Radyoloji
Radyolojik Bulgular
Radyonuklid Görüntüleme
Raþitizm
Reddetme (Denial)
Reiter Sendromu
Rekürren Patella Dislokasyonu
Relaps
Renal Abse
Renal Füzyon
Rete Ridge
Retiküler Deris
Retina Distrofileri
Retina Hastalýklarý
Retinal Arter Týkanýklýðý
Retinal Ven Týkanýklýðý
Retine Dekolman
Retinis Pigmentosa
Retinoblastom
Retinoskizis
Retraktil Testis
Retrograd Pyelografi
Retrokohlear(Nöral) Tipte
Rezervuar
Rezolüsyon
Rigidite
Rinne Testi
Romatoid Artrit
Rölatif Risk
Safra Yollarýný Görüntüleme Yöntemleri
Salus
Saman Nezlesi Konjonktiviti
Santral Retinal Arter Dal Týkanýklýðý
Santral Retinal Arter Týkanýklýðý
Santral Tip
Sarkoidoz
Savunma Mekanizmalarý
Schenlermann Hastalýðý (Adölesan Kifozu)
Schwabach Testi
Schwartze Iþareti
Sebase Kistler
Seboreik Dermatit
Seboreik Keratoz
Seboreik Keratoz
Sefal Hematom
Sekonder Açý Kapanmasý Glokomu
Sekonder Enürezis
Sekonder Generalize Olan Parsiyel Nöbet
Sekonder Glokom
Sekonder Katarakt
Sekonder Osteoporoz
Sella Patolojileri
Sellülit
Semblefaron
Seminom
Sempatik Oftalmi
Senil Plaklar
Sensörinöral Tip
Sensörinöral Tipte
Serebellar Kanama
Serebro Vasküler Olay
Servikal Disk Herniasyonu
Sever Hastalýðý
Shenton (Menaro) Çizgisi
Siðiller
Sillon
Siluet Iþareti
Sindaktili
Sinostoz
Sintigrafi
Siroz
Sistematik Rastgele Örnekleme
Sistemik Hastalýklara Baðlý
Sistin Taþlar
Sitrüktür
Skar
Skarlar
Skleroderma
Skolyoz
Skotom
Skrotum Ve Testis
Skuam
Soliter Enkondrom
Soliter Kemik Kisti
Soliter Pulmoner Nodül
Sosyal Fobi
Spermatik Kord Torsiyonu
Spermatosel
Spondilolistezis
Spondilolistezis
Spongiyoz
Spongiyoz
Squamöz Cell Ca
Stafilokoklar
Staghorn Taþlarý
Standardizasyon
Standart Hata
Standart Sapma
Status Epileptikus
Strabismus
Stratum Bazale
Stratum Granülosum
Stratum Korneum
Stratum Lucidum
Stratum Spinozum
Streptococcus Agalactiae
Streptococcus Pneumoniae
Stress Inkontinans
Stupor
Subaraknoid Kanama
Subdural Abse
Subdural Hematom
Subfalxian Herniasyon
Subperiostal Abse
Subungual Hiperkeratoz
Supresyon
Süpürasyon
Sürveyans
Sycosis Barbae
Sydenham Koresi
Þarbon (Anthrax)
Þark Çýbaný
Þizofreni
Þizofrenide Semptomlar
Tabakal Örnekleme
Tahmini Rölatif (Odd’s Ratio) Risk
Talamik Kanama
Talipes Kalkaneo-Valgus
Tamamlanm Dourganlk
Tamamlanmýþ Doðurganlýk Hýzý
Tardiv Diskinezi
Taþma Inkontinans
Tayc
Telenjiektazi
Temporal Arterit
Tendinitler
Tenoperiostit (Enteopatiler)
Tenosinovit
Tepe Deeri (Mode)
Teratodermoid Tümörler
Teratom
Testis Torsiyonu
Testisin Anomalileri
Týkanma Sarýlýðý
Tia
Tibia Vara
Toksik Optik Nöropati
Toksisite
Toksoplasmozis
Tomografi
Tonik Nöbet
Tonik Okuler Deviasyon
Tonik-Klonik Nöbetler
Tonometri
Tonsiller Herniasyon
Toplam Doðurganlýk Hýzý (Tdh)
Toplam Dourganlk Hýz
Toplam Dourganlk Hýz
Toplam Düþük Hýzý
Torakal Disk Herniasyonu
Toraks Bt Endikasyonlarý
Toraks Radyolojisi
Torasik Out Let Sendromu
Tortikolis
Toxic Epidermal Nekrolizis
Trahom
Trakeotomi
Transtentorial Herniasyon
Transvers Myelit
Travma
Travmatik Intraserebral Hematom
Travmatik Katarakt
Treponema Pallidum
Trigger Finger (Tetik Parmak)
Trisiklik Antidepresanlar
Trombus
Tuberoskleroz (Bourneville Hastalýðý)
Tur Sendromu
Tüberküloz
Tüberküloz
Tükrük Bezleri
Ultrasonografi
Umblikal Herni
Urge Inkontinans
Urgency
Usg
Usg Endikasyonlarý
Uterus
Uterusovermesane
Uvea
Uvea Tümörleri
Uvula Ödemi
Uyum Felci
Uyum Spazm
Uyuz (Scabies / Gale)
Üçüncül Koruma
Üksek Rezolüsyonlu Bt= Yrbt
Ülser
Ülseratif Kolit
Üretral Akýntý
Üretrografi
Üriner Sistem Radyolojisinde Algoritma
Üroloji
Ürtiker
Ürtiker
Üveitler
Vakuoler Deðiþiklik
Vakuoler Deiiklik (Vakuolizasyon)
Valgus
Valproik Asit
Varikosel
Varisella-Zoster Keratiti
Varisella-Zoster Virüsü
Varus
Varyans
Varyans
Vasküler Anomali
Vejetatif Durum
Ventriküldeki Medullablastom
Ventrikülün Kolloid Kistleri Ve Tümörler
Vernal Keratokonjonktivit
Verrü
Vertikal Bakiþ Bozukluklarý
Vezikül
Vincent Anjini
Viral Keratitler
Viral Retinitler
Virülans
Vogt-Kayanagi-Harada Sendromu
Vokal Kord Paralizisi
Von Hippel Lindauhastalýðý
Von Rosen Belirtisi
Vral Konjonktvtler
Weber Christian Hastalýðý
Weber Testi
Wheal
Wiberg Açisi
Wickman Stria
Wilm's Tümörü
Wood Lombarý
Yaa-Özel Doðum Hýzlar
Yabancý Cisim Aspirasyonu
Yað Dokusu Romatizmalarý
Yalýtým (Izolasyon)
Yansýtma (Projeksiyon)
Yapýp Bozma (Undo)
Yarýk Damak
Yarýk Dudak
Yass Hücreli Karsinom
Yaþa Özel Doðurganlýk Hýzý
Yaþa Özel Ölüm Hýzý
Yaþa-Cinse Özel Ölüm Hýzlarý
Yaþa-Özel Orantýlý Ölüm Oraný
Yaþa-Özel Ölüm Hýzlarý
Yaygýn Anksiyete Bozukluðu
Yeme Bozukluklarý
Yenidoðan (Neonatal) Ölüm Hýzý
Yenidoðan Dönemi
Yenidoðan Sonras Dönem
Yenidoðann Inklüzyon Konjonktiviti
Yenileme Düzeyi
Yer Deðiþtirme (Displacement)
Yer Kaplayan Lezyonlar
Yerleþim Yerlerine Özel Ölüm Hýzý
Yolk Sac Tümör
Yöntem Kullanma Oraný
Yumuþak Fibrom
Yüceleþtirme (Sublimation)
Yüzeyel Keratit
Yüzeyel Yayýlan Malign Melanom
Zedelenme Tipleri
Zosteriform
extrarénal, extérieur au rein
extra-renal, situado fora dos rins
extrarenal, udenfor nyrerne
extrarenale, esterno ai reni
extrasistole, contrazione cardiaca prematura
extra-sístole, pulsação fora do tempo
Extrasystole (ES), vorzeitige Kontraktion des Herzmuskels
extrasystole (f), contraction anormale du coeur
extrasystole, for tidlig hjertekontraktion med efterfølgende lang pause
extravasação, derrame do fluido de um vaso para os tecidos circundantes devido a uma lesão
extravasatio, proces, som resulterer i at blod og lymfe træder ud af karrene og ligger i vævene
extravasation (f), passage d'un liquide organique dans les tissus
extravascolare, fuori dal sistema vascolare
extravasculær, uden for kar(banen)
extravasculaire, extérieur au(x) vaisseau(x) sanguin(s)
extravascular, situado fora de um vaso
extrazellulär, außerhalb der Zelle
extremamente pequeno, microscópico
extrême, extrême
extremidade, membros superior e inferior
extrémité(s) (f), pied(s) et/ou main(s)
extremitet, ekstremitet
extremo, que está afastado
exudat, betændelsesvæske
exzessiv, ausbündig
Exzitation, Erregung
eziologia, studio delle cause delle malattie
fabricação, geração, produção
facciale, facciale
facial, ansigts-
facial, de la face
facial, relativo à cara
facteur (m), facteur
facteur de risque, risque (facteur de -)
facteur, facteur (m)
factor de risco, factor de risco
factor II da coagulação sanguínea; trombogénio, protrombina
factor, causa, agente, meio; número
fæces, afføring
fækal, afførings-
fællesbetegnelse for forskellige stoffer med bestemt kemisk opbygning, steroid
fænomen, fænomen
fagocitose, /incorporação e digestão de partículas no interior de uma célula
fagocitosi, processo biologico (inglobamento sostanze solide)
fagocytose, optagning af bakterier i celler
Fähigkeit zu Reaktionen, Reaktivität
Fähigkeit zur Variation, Variabilität
Fähigkeit zur Zusammenziehung, Kontraktilität
faire une émulsion, émulsionner/émulsifier
Faktor, der Mutationen auslöst, mutagen
faktor, faktor
falata de ritmo regular, pulsação irregular, arritmia
fálico, relativo ao membro viril
fallico, relativo al pene
fallisk, angående penis
falso farmaco somministrato a scopo suggestivo, placebo
falso tumor, pseudo-tumor
falta de acção, inactividade, anergia
falta de água no corpo, desidratação
falta de cheiro, anosmia
falta de equilíbrio, instabilidade
falta de força, fraqueza muscular, miastenia
falta de oxigénio no organismo por respiração deficiente, anoxia
falta de sangue, anemia
falta de sono, insonolência, insónia
falta ou carência, privação
falta ou diminuição da secreção do leite, agalactia
far cadere goccia per goccia, instillazione
far scorrere attraverso o sopra, perfusione
Farbänderungen der Haut, Chloasma
faringite, faringite
faringite, inflamação da garganta
farmaceutico, farmaceutico
farmacêutico, relativo à farmácia
farmaceutisk, farmaceutisk
farmaco antidepressivo, farmaco antidepressivo
farmaco antitosse, farmaco antitosse
farmaco che esercita effetti sulla mente, psicotropo
farmaco che induce un blocco adrenergico (v., beta-bloccante
farmaco che rende fluida la pelle, cheratolitico
farmaco che spinge il fegato a produrre bile, coleretico
farmaco che uccide i vermi intestinali, antielmintico
fármaco com efeito sedente, psicoléptico
fármaco com o excesso de acidez do estômago, antiácido
fármaco com potência e efeito similares a outra, bio-equivalente
farmaco emetico, farmaco per far vomitare
farmaco o agente anti-tiroide, tireostatico
fármaco para tratar infecções, antibiótico
farmaco per far vomitare, farmaco emetico
fármaco que impede a coagulação do sangue, anticoagulante
fármaco, medicamento
farmacocinetica, azione dei farmaci nel corpo per un periodo di tempo
farmacocinética, ciência que se ocupa do efeito exercido pelo organismo sobre o medicamento
farmacodinâmica, estudo do efeito de um medicamento sobre o organismo
farmacodinamica, studio degli effetti dei farmaci
farmacologico, farmacologico
farmacológico, relativo à ciência que investiga os medicamentos
farmaka, lægemiddel
farmakodynamik, læren om lægemidlers virkemåde i organismen
farmakokinetik, summen af de kræfter som bestemmer optagelsen, virkningsmekanismen og udskillelsen af lægemidler
farmakologisk, angående læren om lægemidlernes virkninger
fascicolazione, raggruppamento di fogli in fascicoli
fasciculação, contracção de grupos de músculos
fasciculation (f), contraction spontanée d'un muscle (apparemment au repos)
fasciculaton, muskeltrækning
fase de recuperação, reconvalescença
fase, fase
fase, período dentro de uma evolução constante
fatal, fatal, mortel
fatal, letal, letífero, mortífero
fatal, mortel, fatal
fatal, uhelbredelig
fatale, fatale
fatigue généralisée et vague, lassitude (f)
fattore di rischio, fattore di rischio
fattore II, protrombina
fattore, fattore
febbre altissima, iperpiressia
febbre, piressia
febbrile, febbrile
feber over 41C, hyperpyrexia
feberagtig, febril
feberdøs, stupor
feberfrembringende, pyrogen
febermiddel, antipyretika
febre elevada, hiperpirexia
febril, feberagtig
febril, que tem febre, pirético
fébrile, fiévreux
fécal, relatif aux selles
fecal, relativo às fezes
fecale, relativo agli escrementi
fèces (f,pl), selles, matières fécales
feci, OT
fécondation, conception (f)
fecondità, fertilità
fécondité (f), fécondité
fécondité, fécondité (f)
fecundação do óvulo;, impregnação
fecundação, concepção
fedme, obesitas
fedt-æggehvidestofforbindelser, lipoprotein
fedtaflejring i karvæggen, atheromatosis
fedtaflejring, steatosis
fedtdiaré, forøget fedtindhold i afføringen, steatorrhoea
fedtstof, cholesterol
fedtstof, lipid
feed back, etablering af ligevægt ved tilbagekobling
feedback, ritorno di informazioni
Fehlbildung, Dysplasie
Fehlempfindung, Parästhesie
Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit, Agalaktie
Fehlen von Spermien im Ejakulat, Azoospermie
fehlende oder verminderte Absonderung des Harns, Anurie
fehlerhafter Spannungszustand, Dystonie
Feigwarze, Condyloma
feixe fibroso entre dos ossos numa articulação, ligamento
fejlagtig beliggenhed af organ, ektopisk
femoral, pertencente ao osso da coxa
fémoral, qui se rapporte au fémur, à la cuisse
femorale, relativo al femore (osso della gamba)
femoralis, lårbens-
fenda, fissura
fenomeno di Raynaud, attacchi intermittenti alle membra con pallori
fenómeno, /manifestação, sinal, sintoma
fenomeno, fenomeno
ferida irregular, laceração
ferida; lesão interna por golpe, compressão ou choque, contusão
Ferment, Enzym
fermentação, transformação de substâncias orgânicas noutras substâncias orgânicas
fermentation (f), fermentation
fermentation, fermentation (f)
fermentation, gæring
fermentazione, fermentazione
ferriprive (a), provoqué par le manque de fer
ferriprivus, jernmangel
ferropénico, que tem falta de ferro
fertilidade, fertilidade
fertilità, fecondità
fertilitet, forplantningsevne
fessura, fessura
fest,
fetal, relativo ao feto
fetale, relativo al feto
feto, embrião
fetoplacentale, relativo al feto ed alla placenta
fetoplacentário, relativo ao intercâmbio entre o feto e placenta
fetotossico, nocivo per il feto
fetotóxico, tóxico para o feto/embrião
fettähnliche Stoffe, Lipid
Fettdurchfall, Steatorrhoe
Fettsucht, Obesitas
fezes negras pela presença de sangue, melena
fezes, matérias fecais, excrementos
fiabilidade de um processo de prova, validez
fiala, ampolla
fiala, fiala
fibre del sistema nervoso, colinergico
fibrilação, contracções desordenadas e ineficientes do coração
fibrillatio, flimren, korte, skiftende muskelkontraktioner i enkelte trådbundter
fibrillation (f), contractions cardiaques rapides et irrégulières
fibrillazione, alterazione delle contrazioni dei muscoli
fibrin, æggehvidestof, som medvirker til blodets koagulation
fibrina, fibrina
fibrina, sostanza di proteine che si forma nel sangue
fibrine (f), agent important de la coagulation
fibrinolítico, que dissolve a fibrina
fibrinolitico, relativo alla disoluzione di grumi di sangue
fibrinolytique, qui se rapporte à la fibrinolyse (= dégradation de la fibrine)
fibrinolytisk, fibrinopløsende (fibrin=æggehvidestof, som inggår i blodets koagulationproces)
fibrinopløsende (fibrin=æggehvidestof, som inggår i blodets koagulationproces), fibrinolytisk
fibrose (f) kystique, mucoviscidose
fibrose (f), transformation fibreuse d'un tissu
fibrose cística, defeito hereditário de muitas glândulas
fibrose, aumento anormal do tecido conjuntivo
fibrose, bindevævsforhærdning af organ
fibrosi cistica, aumento della densità della cavità chiusa con liquido
fibrosi, aumento delle connessioni di un tessuto/organo
Fieber von extremer Höhe, Hyperpurexie
Fieber, Pyrexie
fiebererzeugend, pyrogen
fiebersenkendes Mittel, Antipyretikum
fiévreux, fébrile
fiksation, binding
filipenser, acne
filtração, filtragem, filtramento
filtrage du sang, hémodialyse (f)
filtragem da circulação do sangue, hemodiálise
filtragem, filtramento, filtração
filtration (f), filtration, filtrage
filtration, filtrage, filtration (f)
filtration, filtrering
filtrazione, filtrazione
filtrering, filtration
fine membrane qui tapisse la cavité où se trouve le foetus, amnios (m)
finesse de perception de l'oeil/de l'oreille, acuité (f)
fingerförmige Ausstülûngen der Plasmaoberfläche, Mikrovillus
fiole (f), fiole
fiole, fiole (f)
Fischschuppenkrankheit, Ichthyosis
físico, /corporal, que se percebe pelos sentidos
fisico, fisico
fisicochimico, fisicochimico
físico-químico, relativo à física e à química
fisiológico, /normal, não devido a uma doença; relativo ao estudo das funções dos organismos vivos
fisiologico, normale
fissazione, fissazione
fissur, spalte
fissura, fenda
fissure (f), 1) fêlure - 2) crevasse - 3) fente anatomique
fistel, rørformet kanal fra (ydre eller indre) legemsoverflade til fokus i dybden
fistola, soluzione continua di comunicazione
fístula, comunicação anormal entre dois órgãos entre si ou com o exterior
fistule (f), communication anormale entre un organe et la surface du corps, entre deux organes
fixação, fixação; detenção do desenvolvimento da personalidade numa determinada etapa; apego a outra pessoa
fixação; detenção do desenvolvimento da personalidade numa determinada etapa; apego a outra pessoa, fixação
fixation (f), 1) fixation - 2) obsession
fjerde/dannet af fire, kvartær
fjernelse af æggestok, oophorektomi
fjernelse af livmoderen, hysterektomi
flaccide, flasque, mou
flaccido, mollo
flácido, frouxo, mole, languido
flagren, hurtig forkammeraktion, flutter
flasque, mou, flaccide
flatulence (f), accumulation d'air dans l'estomac ou les intestins
flatulência, gases no estômago ou no intestino, ventosidade, aerenterectasia
flatulens, luftudspiling (af maven)
flatulenza, eccessiva formazione di gas nello stomaco ed emissione
flebite, /inflamação das paredes de uma veia
flebite, infiammazione di una vena
flebite, inflamação de uma veia, angiite
flebografi, røntgenundersøgelse af venesystemet efter kontrastindsprøjtning
flebografia, radiografia das veias
flebografia, registrazione grafica del polso venoso
fleck-, streifen- oder netzförmige Blaufärbung der Haut, Livedo
flecken- und knötchenförmig, makulopulös
fleimão, inflamação difusa
Fleißgleichgewicht, steady state
fleksion, bøjning
flemmone, infiammazione dei tessuti molli con pus
flerårig, flerårig
flerdosering, multidosering
flere ondartede svulstdannelser i knoglemarven, myelomatosis
flergangsfødende, multiparær
flessione, flessione
fletværk af nerver eller blodkar, plexus
flexão, flexão
flexion (contr. extension), flexion (f)
flexion (f), flexion (contr. extension)
flimren, korte, skiftende muskelkontraktioner i enkelte trådbundter, fibrillatio
flora colica, i normali batteri dell'intestino colon
flora intestinal, conjunto de bactérias no intestino grosso
flore intestinale, flore intestinale
fluido corporal, humor
fluor albus, hvidt udflåd fra skeden
flúor branco, corrimento
flusso di latte spontaneo od eccessivo, galattorrea
flusso massimo, flusso massimo
flusso mestruale ridotto, oligomenorrea
flutter (m), trouble du rythme cardiaque
flutter, flagren, hurtig forkammeraktion
flutuação, oscilação; alteração, mudança, modificação das propriedades, variação
fluxo de sangue em todo o sistema de vasos minúsculos, microcirculação
Flüssigkeitsansammlung im Gewebe aufgrund nervaler Gefäßregulationsstörung, angioneurotisches Ödem
Flüssigkeitsfilm, Flüssigkeitsfilm
fnat, hudsygdom fremkaldt af fnatmider, scabies
fobi, fobi
fobia, /medo despropositado persistente
fobia, paura intensa, irrazionale e persistente
fødselsproces, parturitio
fodsvamp, tinea pedis
foetal, relatif au foetus, du foetus
foeto-placentaire, qui se rapporte au foetus et au placenta
foeto-toxique, toxique pour le foetus
følelsesbetonet, emotionel
Folgekrankheit, Folgekrankheit
følger, sequelae
foliculite, inflamação de um ou mais folículos pilosos
folie, démence (f)
follicoli, comedoni
follicolite, infiammazione all'impiantazione dei peli
folliculite (f), inflammation du cuir chevelu
folliculitis, betændelse i hårsæk
fonction (f), fonction
fonction, fonction (f)
fondamental, fondamental
fondamentale, fondamentale
fondato sull'esperienza e sulla pratica, empirico
fongicide (a et sm), qui détruit les champignons
fongistatique, qui empêche le développement des champignons
fongus (m), champignon
fontanela, molarinha do recém-nascido
fontanella, bløde, ikke forbenede partier på fosters og nyfødtes kranium
fontanella, formazioni di membrane che collegano le ossa del cranio
fontanelle (f), fontanelle
fontanelle, fontanelle (f)
før en operation, præoperativ
før fødslen, prænatal
for lavt blodsukker, hypoglykæmi
for lille lungeluftskifte, hypoventilation
før menstruationen, præmenstruel
for tidlig hjertekontraktion med efterfølgende lang pause, extrasystole
for tidligt (født), præmatur
fora das células, extracelular
fora do corpo, extracorporal
foranderlighed, variabilitet
forandring af kvinders kønspræg i mandlig retning, virilismus
forandring, variation
forårsagende, kausal
forårsaget af lægen, iatrogen
forårsaget af svampe, mycotisk
forbelastning, forbelastning, hjertemusklens spænding under afslapning før sammentrækning
forbelastning, hjertemusklens spænding under afslapning før sammentrækning, forbelastning
forbigående, transitorisk
forbrændingsproces, oxydering
fordøjelses-, digestiv
fordøjelsesbesvær, dyspepsi
fordybning, kavitet
forebyggelse, prævention
forekommende i børnealderen, infantil
forekomst af livmoderens slimhinde uden for livmodern, endometriosis
forekomst, incidens
foreløbig, præliminær
forgiftning som følge af forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen, hyperthyreosis
forgiftning, intoksikation
forgiftningstilstand p.g.a. svigtende nyrefunktion hvorved affaldsstoffer ophobes, uræmi
forhærdning af væv ved bindevævsdannelse, induratio
forhøjet (blod)tryk, hypertensio
forhøjet antal blodplader, trombocytose
forhøjet kalkindhold i blodet, hypercalcæmi
forhøjet natriumudskillelse i urinen, natriurese
forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst- og bughule), vagotoni
forholdsmæssig, proportional
forhud, preputium
forkalkning, calcificatio
forkølelsessår, herpes simplex
forligelig, kompatibel
forløber til (epileptisk) anfald, aura
forløber, peækursor
forma de velosidade à superfície de uma célula, microvilosidade
forma di disturbo visivo provocato da sostanze tossiche, xantopsia
forma di spasmo del corpo, opistotono
formação de coágulos no sangue, coagulação
formação de cristais na urina, cristalúria
formação de cristais, cristalização
formação de glóbulos vermelhos, eritropoiese
formação de leite, lactação
formação e excreção de urina, diurese
formação excessiva de escamas na pele, (d)escamação
formação insuficiente das células do sangue, anemia aplástica
formation de cristaux (de calculs) dans les urines, lithiase urinaire
formation de cristaux (de calculs), cristallisation (f)
formation de dépôts, sédimentation (f)
formation de la denture, dentition (f)
formation de pigments, pigmentation (f)
formation de pus, suppuration (f)
formation d'un précipité, précipitation (f)
formation d'un ulcère, ulcération (f)
formation par les organismes vivants de molécules chimiques, biosynthèse (f)
formativ vækstforstyrrelse, dysplasi
formazione a forma di uovo degli emisferi del cervello, talamo
formazione di un trombo (massa solida sanguigna), trombosi
formazione di una struttura chimica, chelazione
formazione di un'ulcera, ulcerazione
formazione ed accumulo di globuli binachi speciali, eosinofilia
formazione sottocutanea di chiazze rossastre, porpora
formazioni di membrane che collegano le ossa del cranio, fontanella
forme dangereuse d'empoisonnement, ergotisme (m)
forme de fibrillation ventriculaire, torsade (f) de pointe
forme di vita microscopiche, protozoo
formering, frembringelse
formering, proliferation
formering, replikation
formindske, minimalisere
formindsket antal af alle blodlegemarter, pancytopeni
formindsket antal hvide blodlegemer, leukopeni
fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person, reinfektion
fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person, superinfektion
forøgelse af urinsyremængden i blodet, hyperurikæmi
forøget antal af art af hvide blodlegemer, eosinofili
forøget antal af de cellulære elementer i væv, hyperplasi
forøget antal hvide blodlegemer, leukocytose
forøget blodtilførsel til organ, kongestion
forøget blodtilstrømning på et begrænset område, hyperæmi
forøget fedtkoncentration i blodet, hyperlipidæmi
forøget indhold af nitrogenholdige stoffer i blodet, azotæmi
forøget kaliumindhold i blodvæsken, hyperkaliæmi
forøget kirtelafsondring, hypersekretion
forøget kuldioxidindhold i alveoleluft og blod, hyperkapni
forøget legemstemperatur, hypertermi
forøget muskelspænding, hypertoni
forøget muskelspænding, spasticitet
forøget respiration, hyperventilation
forøget sukkerindhold i blodet, hyperglykæmi
forøget svedsekretion, hyperhidrosis
forøget udskillelse af kreatin (stof i muskelvævet) i blodet, kreatinæmi
forøget udskillelse af porfyriner (=farvestof + f.eks., porphyria
forplantning og udvikling af (kræft)celler på steder, hvortil de er ført ad lymfe eller blodstrømmen, metastase
forplantning, reproduktion
forplantningsevne, fertilitet
forringelses-, degenerativ
Forschung, Research
forsinkelse, retardation
forsinket, retarderet
forskellig størrelse af pupillerne, anisokoria
forskning, forskning
forskydning, dislokation
forsnævring af kanal, stenose
forsøgs-, eksperimental
forstadium til plasmin, plasminogen
forstoppelse, constipatio
forstoppelse, obstipation
forstørrelse af hjertet, cardiomegali
forstørrelse af milten, splenomegali
forstørrelse af skjoldbruskkirtlen, struma
forstuvning, distorsio
forstyrrelse i hjerterytme, arytmi
forstyrrelse, interferens
forsyning af nerver eller nervøs energi til legemsdel, innervation
fortbestehend, persistent
fortolkning, fortolkning
Fortpflanzung, Reproduktion
Fortpflanzungsgemeinschaft, Population
fortschreitend, progressiv
forudgående, anterior
foruncoli neri dolorosiantrace, antrace
foruncolosi, insieme di foruncoli che si sviluppano assieme
forværring, aggravatio
forvirring, confusio
foster (O-3 måneder), embryo
fosterets placering i forhold til bækkenet og følgelig under fødsel, præsentatio
fosterhinde, amnion
føtal, hørende til fosteret
fotofobi, lysskyhed
fotofobia, /que foge da luz (que tem aversão à luz)
fotofobia, anormale intolleranza della luce
fotografia como através do microscópio; análise com o microscópio, micrografia
føtoplacental, hørende til foster og moderkage
fotosensibilità, capacità di reagire agli stimoli luminosi
fotosensibilitet, hudens overfølsomhed over for lys
fotosensibilizzazione, rendere sensibili alla luce
fotosensitivitet, lysfølsomhed
fotossensibilidade, sensibilidade à luz, resposta normal da pele à luz
fotossensibilização, sensibilização à luz, reacção normal da pele à luz
føtotoksisk, giftig for fosteret
fracção de ejecção, fracção de ejecção
fracção, número fraccionário (número) quebrado; porção, parte
fraction (f), fraction
fraction d'éjection/fraction d'éjection, fraction d'éjection/fraction d'éjection
fraction, fraction (f)
fractura, fractura, rotura, quebra
fractura, rotura, quebra, fractura
fracture (f), fracture
fracture, fracture (f)
fragilisation des os, ostéoporose (f)
fragment d'os détaché, séquestre (m)
fragmento de tecido morto separado do tecido são, sequestro
fraktion, fraktion
fraktur, knoglebrud
frammento di osso morto, sequestri
fraqueza, cansaço físico intenso, astenia
fraqueza, cansaço, lassitude
frasco de X comprimidos recobertos de plástico, 'blister'
frattura, frattura
Frau, die noch kein Kind geboren hat, Nullipara
frazione, frazione
frekvens, frekvens
fremadrettet, anterograd
frembringelse, formering
frembringende misdannelser, teratogen
fremdrivende, fremdrivende
fremfald, proptosis
fremgangsmåde, procedure
fremhvælvning, protrusio
fremkaldelse af uimodtagelighed mod en bestemt sygdom gennem vaccination, primær vaccination
fremkaldelse, induktion
fremstående øjne, exophthalmus
fréquence (du pouls), fréquence (f)
fréquence (f), fréquence (du pouls)
frequência, número de períodos
frequenza di una malattia nella popolazione, morbilità
frequenza, frequenza
frigidez, insensibilidade sexual, anafrodisia
frigidità, frigidità
frigidité (f), frigidité
frigidité, frigidité (f)
frigiditet, frigiditet, manglende eller ringe kønsdrift
frigiditet, manglende eller ringe kønsdrift, frigiditet
frivillig, voluntarius
frouxo, mole, languido, flácido
Fruchteinstellung, Präsentatierung
ftiríase, doença pedicular, infestação por piolhos, pediculose
fugtig opløsning af væv (evt. foster), maceration
função, função
fundamental, fundamental
fundamental, grundlæggende
fungicid, afsvampningsmiddel
fungicida, che uccide i funghi
fungicida, destruição de fungos
fungistatico, che impedisce la crescita di funghi
fungistático, impede a multiplicação de fungos
fungistatisk, svampehæmmende
fungo, fungo
fungo, fungo, tumor em forma de fungo
fungo, tumor em forma de fungo, fungo
fungus, svamp
funktion, funktion
funktionelle Gefäßstörungen, Raynaud-Phänomen
funktionsforstyrrelse, dysfunctio
Funktionsstörung, Dysfunktion
funzionale, coerentelineare, lineare
funzione naturale di espulsione di materie superflue, escrezione
funzione, funzione
fuori dal corpo, extracorporeo
fuori dal sistema vascolare, extravascolare
fuori dalle cellule, extracellulare
furonculose (f), apparition (simultanée ou successive) de plusieurs furoncles
furunculose, aparecimento de furúnculos
furunkulose, samtidig masseoptræden af betændte talgkirtler i huden
Fußpilz, Tinea pedis
fysiologisk aktivt stof, agonist
fysiologisk, fysiologisk
fysisk eller psykisk tilbagegang, regression
fysisk, fysisk
fysisk-kemisk, fysisk-kemisk
gæring, fermentation
gaguez, disartria
galactorreia, eliminação espontânea do leite
galactorrhée (f), sécrétion excessive de lait chez une femme (qui allaite)
galaktorré, mælkeflåd
galattorrea, flusso di latte spontaneo od eccessivo
galdeblærebetændelse, cholecystitis
galdegangsbetændelse, cholangitis
galdeophobning i leveren, cholestasis
galdesten, cholelithiasis
galdestens-, biliaris
gale, scabies (f)
galénico, preparado a partir de drogas vegetais em vez de substâncias químicas
galenico, preparato volta a volta dal farmacista su ricetta medica
galenika/galenikal, angående Galen (græsk læge i Rom)/angående brugsfærdige sammensatte lægemidler
galénique, (qui concerne) la présentation des médicaments
Gallen-, biliär
Gallenblasenentzündung, Cholezystitis
Gallensteinleiden, Cholelithiasis
Gallestauung, Cholestase
galletreibende Mittel, Choleretikum
Gang, Ductus
gang, tractus
ganglie, nerve- eller seneknude
gânglio, caroço
ganglio, ganglio
ganglion (m), ganglion
ganglion, ganglion (m)
gangræn, koldbrand
gangrena simétrica das extremidades, doença de Raynaud
gangrena, gangrena
gangrena, grangrena, esfacelo
gangrène (f), gangrène
gangrène, gangrène (f)
gardant la première coloration, gram-positif
gargouillement, borborygme (m)
garrotilho, difteria
gases no estômago ou no intestino, ventosidade, aerenterectasia, flatulência
gastralgi, mavesmerter
gastralgia, dolore di stomaco
gastralgia, dor do estômago, gastrodinia, cardialgia
gastralgie (f), douleur vive à l'estomac
gastrenterite, inflamação do estômago e do intestino delgado
gastrintestinal, relativo ao estômago e aos intestinos
gastrite (f), inflammation (aiguë ou chronique) (de la muqueuse) de l'estomac
gastrite, catarro gástrico
gastrite, gastrite
gastritis, mavekatar
gastro- duodénal, qui se rapporte à l'estomac et au duodénum
gastroduodenal, angående mavesækken og tolvfingertarmen
gastroduodenal, relativo ao estômago e ao intestino delgado
gastroduodenale, relativo allo stomaco ed al duodeno
gastro-entérite (f), inflammation de l'estomac et de l'intestin
gastroenterite, infiammazione simultanea dello stomaco e dell'intestino
gastroenteritis, mave-tarmkatar
gastro-esofágico, relativo ao estômago e ao esófago
gastrointestinal, mavetarm-
gastro-intestinal, qui se rapporte à l'estomac et aux intestins
gastrointestinale, comune allo stomaco ed all'intestino
gastrooesophageus, angående mavesæk og spiserør
gastro-oesophagien, qui se rapporte à l'estomac et à l'oesophage
gastrosofageo, comune allo stomaco ed all'esofago
Gattungsbegriff für Stâbchenbakterien mit Wachshülle, Mykobakterie
Gebärmutter, Uterus
Gebärmutterhals, Cervix uteri
geburtshilflich, (obstetrisch)
Geburtsvorgang, Parturitio
gefährlich, perniziös
Gefäßentzündung, Vasculitis
gefreirtrocknen, lyophilisieren
gegen Allergie, antiallergisch
gegen Bakterien gerichtet, antibakteriell
gegen Blutgerinnsel, antithrombotisch
gegen Juckreiz, antipruriginös
gegen Pilze gerichtet, antifungiell
gegen Psychose, antipsychotisch
gegen Tuberkulosebakterien gerichtete Mittel, Tuberkulostatikum
gegen Viren gerichtet, antiviral
Gegenanzeige, Kontraindikation
Gegengift, Antidot(um)
Gegengift, Antitoxin
gegenseitige Ansteckung zweier an verschiedenen Infekti, Cross-infection
gegenüber dem eigenen Organismus immun, autoimmun
Gehalt an wirksamen Stoffen, Titer
Gehirnentzündung, Enzephalitis
geistiger Verfall, Dementia
Gelbkörper des Eierstocks, Corpus luteum
Gelbsehen, Xanthopsie
Gelbsucht, Ikterus
geléagtig, kolloid
gelegentlich, okkasionell
Gelenk-, artikulär
Gelenkentzündung, Arthritis
Gelenkentzündung, Osteoarthritis
Gelenkerkrankung, Anthropathie
Gelenkschmerz, Arthralgie
Gemisch von Trauben- oder Fruchtzucker, Invertzucker
gemt (bruges om cancer), occult
gendannelse af legemsdele og væv, regeneration
genere di batteri, bacillo
Genesung, -
Genesung, Konvaleszenz
Genesung, Rekonvaleszenz
genetico, genetico
genético, relativo aos genes
genetisk, genetisk
gengivite, gengivite
gengivite, inflamação superficial da gengivas
genital, køns-
génital, relatif à la reproduction
genital, relativo aos órgãos sexuais
genitale, genitale
génito-urinaire, qui se rapporte à l'appareil génital et urinaire
genitourinario, relativo all'apparato genitale ed quello urinario
geniturinær, angående køns- og urinorganerne
geniturinário, relativo aos órgãos genitais e urinários
gennem huden, perkutan
gennem huden, transdermal
gennem huden, transkutan
gennem munden, peroral
gennem urinrøret, transuretral
gennemtrængelighed, permeabilitet
gennemtrængning, penetration
gentagende, repetitiv
geração, reprodução, propagação, procriação
geradlinig, linear
Gerät zum Modulieren, Modulator
Geräusch, -
gerçure profonde, rhagade (f)
geriátrico, relativo à medicina que trata as doenças dos velhos
geriatrico, relativo alle malattie della vecchiaia
gériatrique, relatif à la gériatrie (= médecine des gens âgés)
geriatrisk, alderdoms-
Gerinnung, Koagulation
gerinnungshemmende Substanz, Antikoagulans
germicida, che uccide i germi
germicida, substância que destrói os germes
Geruch, Odor
Geruchsminderung, Anosmie
geschmeidig machend, erweichend,
Geschwulst aus Epithelzellen, Epitheliom(a)
Geschwulst, die vom Knochenmark ausgeht, Myelom
Geschwulstbildungen der Haut/Schleimhäute, Melanom
geschwulsthemmend, antitumorös
Geschwür, Ulkus
Gesichtsfeldausfall, Skotom
gestação, gravidez
gestation (f), grossesse
gestation, svangerskab
gesteigerte Empfindlichkeit für Sinnesreize, Hyperästhesie
gesteigerte Erregbarkeit der Reflexre, Hyperreflexie
gesteigerte Schmerzempfindlichkeit, Hyperalgesie
gewebebildend, produktiv
Gewebs- oder Organzerreißung, Ruptur
Gewebsschwund, Atrophie
Gewebswassersucht, Ödem
Gewöhnung an oder Abhängigkeit von Drogen, Toxikomanie
ghiandole le cui espulsioni vanno in cavità preformate, esocrino
giftig effekt af overdosis med salicylsyrepræparater, salicylsyreforgiftning
giftig for fosteret, føtotoksisk
giftig, toksisk
giftig, toxisch
giftighed, toksicitet
Giftigkeit einer SubstanzROCHE 1984, Toxizität
giftigt for øret, ototoksisk
giftkundig, toxikologisch
giftstof (fra bakterier), toksin
ginecológico, ginecológico
ginecologico, relativo agli organi genitali femminili
ginecomastia, aumento dos peitos
ginecomastia, eccessivo sviluppo della mammella nel maschio
gingivite (f), inflammation de la gencive
gingivitis, gummebetændelse
giovanile, giovanilegiovanile
giovanilegiovanile, giovanile
glande à sécrétion externe, exocrine (glande-)
glande à sécrétion interne, endocrine (glande-)
glasagtig, vitreus
gläsern, vitreus
glaucoma, malattia degli occhi che causa cecità
glaucoma, pressão anormal no globo ocular
glaucome (m), affection de l'oeil (due à une hypertension interne)
glaukom, grøn stær
gleichförmig, uniform
gleichwertig, äquivalent
gleichzeitig, simultan
glicose, glicose
glicoside, sostanza derivata dallo zucchero (glicosio)
glicósido, glicósido
glicosúria, presença de glicose nas urinas
glicosuria, presenza rilevante di zucchero nell'urina
glóbulo branco, leucócito
glomerulær, karnøgle-
glomérulaire, relatif aux glomérules (=unité de filtration du rein)
glomerular, relativo à parte filtrante dos rins
glomerulare, relativo a glomerulo (capillali che filtrano l'urina)
glomerulonefrite, infiammazione dei reni
glomerulonéphrite (f), inflammation des glomérules (rénaux)
glomerulonephritis, nyrebetændelse
glossite (f), inflammation de la langue
glossite, infiammazione della lingua o della sua mucosa
glossite, inflamação da língua
glossitis, tungebetændelse
glossodinia, dolore alla lingua
glossodinia, dor na língua
glossodyni, smerter i tungen
glossodynie / glossalgie, douleur de la langue
glote, entrada da faringe para a via aérea principal
glotte (f), glotte
glotte, glotte (f)
glottide, apertura sopra la laringe tra le corde vocali
glottis, strube
glucose (m), glucose
glucose, glucose (m)
glucoside (m), substance d'origine végétale (< glucose + fraction non glucidique)
glucosio, glucosio
glucosurie (f), présence anormale de glucose dans l'urine
glukose, druesukker
glukosuri, udskillelse af druesukker i urinen
glumerolonefrite, doença renal com inflamação dos glomérulos
gluten (m), gluten
gluten, gluten
gluten, gluten (m)
glúten, proteína de diversos cereais
glutine, miscela di proteine rigonfiabile in acqua
glykosid, glykosid, sukkerholdigt molekyle
glykosid, sukkerholdigt molekyle, glykosid
godartet (ar)svulst, keloid
godartet kirtelsvulst, adenom
godartet, benign
goitre, struma (m)
gonadal, hvad, der vedrører kønskirtlerne
gonadico, relativo ai genitali
gonádico, relativo às glândulas sexuais
gonadique, relatif aux gonades, aux organes de reproduction
gonadotrope, qui agit sur les glandes sexuelles
gonadotrópico, que estimula as glândulas sexuais
gonadotropin, kønsstimulerende hormon
gonadotropo, ormoni che stimolano le ghiandole genitali
gonfiore della papilla del nervo ottico, papilledema
gonfiore sotto la pelle, edema
gonflement, dilatation (suite à un volume d'air excessif), emphysème (m)
gonioscopia, esame di cellule (germinali)
gonioscopia, exame do ângulo da câmara interna do olho
gonioscopie (f), méthode d'examen (utilisée dans l'exploration du glaucome)
gonioscopie, bezichtiging van de oogkamerhoek
gonioskopi, undersøgelse af kammervinklen i øjet
gonoré, gonoré
gonorrea, malattia venerea
gonorreia, infecção bacteriana pelo gonococo que invade as mucosas da uretra e do útero; esquentamento
gonorrhée / blennorragie, maladie sexuellement transmissible
gonorroe, druiper
gordelroos, herpes zoster
gordura ou substância idêntica, lípido
goutte-à-goutte, instillation (f)
gozzo, struma
grå stær, uklarhed af øjelinsen, kataract
graanlijm, gluten
grado dell'effetto desiderato di un farmaco, selettivo
gradual, gradual
graduale, graduale
gradueel, trapsgewijs
graduel, progressif
gradvis, gradvis
gramnegatief, met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen
gram-négatif, décoloré
gramnegativ, der mister sin blåviolette farve ved affarvning med alkohol
gram-negativo, piccolissimi organismi dall'apparenza blu
Gram-negativo, que não toma o corante de Gram
grampositief, met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
gram-positif, gardant la première coloration
grampositiv, der beholder sin blåviolette farve ved affarvning med alkohol
gram-positivo, piccolissimi organismi dall'apparenza blu
Gram-positivo, que toma o corante de Gram
grand mal (m), crise grave d'épilepsie
grand mal, aanval van stuipen
grand mal, epileptisk krampeanfald
grande mal, epilepsia generalizada
grande male, grande male
grande sensibilidade à dor, hiperalgesia
grande sudorazione, diaforesi
grande, amplo, maciço
grande, anormale cellula rossa nel sangue, megaloblastico
grangrena, esfacelo, gangrena
granula, korrelig vormsel
granulat, lægemiddelform, små piller beregnet til oral indtagelse
granulo, piccolo corpo
granulocitopenia, scarsità di un particolare tipo di globuli bianchi
granulocytopeni, mangel på de kornholdige hvide blodlegemer
granulocytopénie / agranulocytose, manque de granulocytes (= globules blancs) du sang
granulocytopenie, vermindering van granulocyten in het bloed
granulopenia, diminuição dos glóbulos brancos
grânulos, preparação farmacológica em forma de grânulos
graphique des différents ions contenus dans un liquide organique, ionogramme (m)
graphische Darstellung der ionalen Zusammensetzung der, Ionogramm
grau de força ou tensão, intensidade
grau, riqueza, concentração
grave infiammazione dei reni, pielonefrite
gravidanza ritardata con ipertensione e gonfiori, preeclampsia
gravidanza, gravidanza
gravidez, gestação
gravidez, gravidez
graviditas, graviditet
gravidité, grossesse
graviditeit, zwangerschap
graviditet, graviditas
Greisenalter, Senilität
griep, influenza
grijze staar, cataract
grijze stof van de tussenhersenen, thalamus
gripe violenta e epidémica, influenza
grippe (f), grippe
grippe, grippe (f)
Grippe, Influenza
groeihormoon, somatotrofine
groeistoornis van het beenweefsel, osteodystrofie
groene staar, glaucoom
grøn stær, glaukom
grootst mogelijke hoeveelheid, maximum
grossesse, gestation (f)
grossesse, gravidité
grote hoeveelheid geneesmiddelen, multidosis
groupe de médicaments utilisés pour bloquer..., anticholinergique (a.)
Größe zur Charakterisierung eines bestimmten Zustandes, Parameter
Größenzunahme des Rechtsherzens, Cor pulmonale
Größenzunahme eines Organs, Hyperplasie
grundlæggende, fundamental
Grundplasma der Zelle, Zytoplasma
Grundsubstanz, Substrat
grupo de opostos aparentados com a hemoglobina do sangue, citocrómio
gulbrune små korn indeholdende ca., liposom
gulsot, icterus
gummebetændelse, gingivitis
gutartig, benigne
gutartige Geschwulst, Adenom(a)
gutartige Geschwulst, Xanthom
gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut, Endometriose
Gürtelrose, Herpes zoster
gynaecomastie, al te grote borsten bij de man
gynækologisk, gynækologisk
gynækomasti, hormonelt betinget forstørrelse af mænds brystkirtler
gynécologique, gynécologique
gynecologisch, met betrekking tot de vrouwenziekten
gynécomastie (f), hypertrophie des glandes mammaires chez l'homme
Haarausfall, Alopezie
haaruitval, alopecie
haarvat, capillair
habitual (a), habituel
habitual, acostumado
habitual, acostumbrado
habitueel, uit gewoonte
habituel, courant, classique
habituel, habitual (a)
habituel, vanemæssig
haematemese, blodopkastning
haematemesis, bloedbraken
hæmatologisk, om blodsygdomme
hæmatom, blodansamling (under huden)
haematuria, udskillelse af blod i urinen
hæmning, hæmning
hæmodialyse, dialyse af blod, fjernelse af affaldsstoffer i blodet ved anvendelse af en kunstig nyre
hæmofili, (den ægte) blødersygdom
hæmolyse, bristelse af røde blodlegemer
hæmopathia, blodsygdom
hæmoperfusion, blodgennemtrængning
hæmopoietisk, bloddannende
hæmoptyse, blodopspytning fra lunger eller bronkier
hæmoroide, hæmoroide, udvidelse af vener i endetarmsåbningen
hæmoroide, udvidelse af vener i endetarmsåbningen, hæmoroide
haemorrhagia, blødning
haemostasis, blodstandsning
hæshed, raucitas
halfzijdige verlamming, hemiplegie
hallucinatie, zinsbedrog
hallucination (f), hallucination
hallucination, hallucination
hallucination, hallucination (f)
Halluzination, Vision
Halluzination, Wahrnehmungsstörungen
hals-, cervicalis
Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde, Otorhinolaryngologie
halsbrand, pyrosis
haltbar machen, konservieren
halten, claudicatio
halvsidig lammelse, hemiplegi
halvsyntetisk, semisyntetisk
hämatologisch, die Lehre vom Blut und den Blutkrankheiten betreffend
Hämoptoe, Bluthusten
Hämorrhagie, Blutung
Hämorrhoiden, Hämorrhoiden
Hämostase, spontane oder künstlich herbeigeführte Blutstillung
handelingen die onafhankelijk van de wil verlopen, automatie, automatisme
handhaving van warmte-evenwicht, thermoregulatie
handling, der bringer bevægelighed, mobilisation
harde hersenvlies, dura mater
harde oogrok, sclera
hardhorigheid, hypoacousis
hardlijvigheid, constipatie
hårkar, kapillær
Harnausscheidung, Diurese
Harnblasenentzündung, Zystisis
Harndrang, Urgenz
Harnröhrenentzündung, Urethritis
harntreibend, saluretisch
harntreibendes Mittel, Diuretikum
Harnvergiftung, Urämie
hårrejsning, piloarrektion
hartgeruis, souffle
hartkramp, angina pectoris
hartritmeregelaar, anti-arrhythmicum
hartspierziekte, cardiomyopathie
hartstilstand, asystolie
hartvergroting, cardiomegalie
hartvliesontsteking, pericarditis
hartziekte, cardiopathie
Haut- und Schleimhaut betreffend, mukokutan
Haut(krankheiten) betreffend, dermatologisch
Haut-,, kutan
Hautatmung, Perspiratio(n)
Hautausschlag, Exanthem(a)
Hautentzündung, Dermatitis
Hautkrankheit, Dermatose
Hautpilzerkrankung, Dermatophytie
Hautrötung, Erythem
Hautschrift, Dermographie
Hautschrunde, Rhagade
Hautwolf, Intertrigo
haz de fibras, cordón, vía, tracto
heces (nfpl), excrementos, deposiciones
heel snelle hartwerking, torsade de pointes
heelkundig, chirurgisch
heelkundige verwijdering van de eierstokken, oöforectomie
heesheid, heesheid
heftige Nasenschleimabsonderung, Rhinorrhoe
Heilanzeige, Indikation
heilend, kurativ
heilend, medizinal
Heilmittel gegen erhöhten Blutdruck, Antihypertonikum
heilzaam, curatief
Heiserkeit, Raucitas
helbrede, kurarisere
helbredelse, restitio
helbredende, curativus
helbredende, terapeutisk
helvedesild, herpes zoster
hématémèse (f), vomissement, crachement de sang
hematémese, vómitos de sangue
hematemesis, vómitos de sangre
hematólise, globulólise, desintegração das células sanguíneas, hemólise
hematológico, relativo à hematologia (estudo do sangue e das suas afecções)
hematológico, relativo a la hematología
hématologique, relatif à l'hématologie
hematologisch, met betrekking tot de leer van het bloed
hematoma, acumulación de sangre extravasada
hematoma, hemorragia para dentro dos tecidos
hématome (m), accumulation de sang (due à des lésions vasculaires)
hematoom, bloeduitstorting
hematuria, orina sanguinolenta
hematúria, sangue nas urinas, emissão de sangue pelas vias urinárias
hématurie (f), émission d'urine contenant du sang
hematurie, bloedwateren
hemeralopia, cegueira diurna
hemeralopía, ceguera diurna
héméralopie (f), diminution considérable de la vue (lorsque l'éclairage est faible)
hemeralopie, nachtblindheid
hemiplegi, halvsidig lammelse
hemiplegia, paralisia de um lado do corpo
hémiplégie (f), hémiplégie
hemiplegie, halfzijdige verlamming
hémiplégie, hémiplégie (f)
Hemiplegie, vollständige oder unvollständige Lähmung einer Körper-
hemiplejía, parálisis total o parcial de un lado del cuerpo
Hemmstoff, Antagonist
Hemmstoffe einer gesteigerten Fibrinolyse, Antifibrinolytikum
Hemmung, Inhibition
hemodiálise, filtragem da circulação do sangue
hemodiálisis, hemodiálisis
hémodialyse (f), filtrage du sang
hemodialyse, bloedzuivering door middel van een kunstnier
hemofilia, dificuldade de coagulação do sangue
hemofilia, hemofilia
hemofilie, bloederziekte
hemólise, hematólise, globulólise, desintegração das células sanguíneas
hemólisis, hemólisis
hémolyse (f), destruction des globules rouges
hemolyse, vernietiging van de rode bloedlichaampjes
hémopathie (f), maladie du sang
hemopathie, bloedziekte
hemopatia, doença do sangue
hemopatía, enfermedad de la sangre
hemoperfusão, perfusão no sangue
hemoperfusie, bloedzuivering door middel van een kunstnier
hemoperfusión, hemoperfusión
hémophilie (f), hémophilie
hémophilie, hémophilie (f)
hemopoëtisch, bloedvormend
hemopoiético, relativo ao fabrico de glóbulos vermelhos
hémopoïétique, relatif à la formation des cellules sanguines
hemopoyético, que forma sangre
hemoptise, escarros de sangue, hemorragia pulmonar
hemoptisis, expulsión de sangre de los pulmones
hemoptoë, bloedspuwen
hémoptysie (f), crachement de sang (provenant des voies respiratoires)
hemorragia capilar espontánea en forma de pequeñas manchas, púrpura
hemorragia nasal, epistaxe
hemorragia para dentro dos tecidos, hematoma
hemorragia sanguínea uterina não menstrual, metrorragia
hemorragia, hemorragia
hemorragia, perda de sangue
hémorragie (f), hémorragie/écoulement de sang (interne/externe)
hémorragie de l'utérus (en dehors des règles), métrorragie (f)
hémorragie très faible, microrragie (f)
hemorragie, bloedstorting
hémorragie/écoulement de sang (interne/externe), hémorragie (f)
hémorroïde (f), hémorroïde
hemorroïde, aambei
hémorroïde, hémorroïde (f)
hemorroides, almorranas
hemorróides, veias distendidas na junção do recto e do canal anal; almorróidas, almorródias
hémostase (f), arrêt d'une hémorragie
hemostase, bloedstelping
hemostasia, detención de una hemorragia
hemostasia, estancamento do sangue
hendedura, cisura, surco, fisura
henvisning, reference
hepático, relativo al hígado
hepático, relativo ao fígado
hépatique (a et sm,f), qui se rapporte au foie/souffre du-
hepatisch, die Leber betreffend
hepatisch, met betrekking tot de lever
hepatisk, lever-
hépatite (f), hépatite
hépatite, hépatite (f)
hepatite, inflamação do fígado
hepatitis, inflamación del hígado
Hepatitis, Leberentzündung
hepatitis, leverbetændelse
hepatitis, leverontsteking
hepatobiliair, met betrekking tot lever en gal
hépato-biliaire, relatif au foie et aux voies biliaires
hepatobiliär, die Leber und die Galle betreffend
hepatobiliar, relativo al hígado y a los conductos biliares
hepatobiliar, relativo ao fígado e às condutas biliares
hepatobiliaris, hørende til leveren og galden
hepatocellulær, mevercemme-
hepatocellulair, met betrekking tot de levercellen
hépato-cellulaire, qui affecte les cellules du foie
hepatocelular, relativo a las células del hígado
hepatocelular, relativo às células do fígado
hepatomegali, leverforstørrelse
hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado
hepatomegalia, aumento do fígado
hépatomégalie (f), augmentation du volume du foie
Hepatomegalie, Lebervergrößerung
hepatomegalie, leververgroting
hepatotoksisk, levertoksisk
hepatotóxico, nocivo para las células del hígado
hepatotóxico, tóxico para o fígado
hépatotoxique, toxique pour le foie
hepatotoxisch, die Leber schädigend
hepatotoxisch, wat de lever beschadigt
hepatozellulär, die Leberzelle betreffend
herabgesetzte Sauerstoffsättigung, Hypoxämie
Herabsetzung der Lichtreizschwelle der Haut, Photosensibilisierung
Herausziehen, Extraktion
hereditariedade, hereditariedade
Heredität, Erblichkeit
hérédité (f), hérédité
hérédité, hérédité (f)
hérédité/contagion, transmission (f)
herediteit, erfelijkheid
hereditet, arvelighed
herencia, herencia
hermético, estanque (ao ar), impermeável (ao ar)
hermético, impenetrable
hermétique, étanche, hermétique
hermétique, hermétique, étanche
hermetisch, luchtdicht
hermetisch, luft- und wasserdicht
hermetisk, hermetisk
hernia, breuk
hernia, brok
Hernia, Bruch
hernia, protusión de un órgano o tejido fuera de la cavidad
hérnia, tumor mole com abertura de membrana
hernie (f), hernie
hernie, hernie (f)
hernieuwde besmetting, reïnfectie
herpès (m), 1) virus de la peau - 2) bouton de fièvre
herpes simple, herpes simple
Herpes simplex, 1. Griebe, 2. Entzündliche Haut- und Schleimhauterkrankung
herpes simplex, conjunto de vesículas inflamadas à volta da boca
herpes simplex, forkølelsessår
herpes simplex, koortsuitslag
herpes simplex, malattia venerea
herpès zoster (m), zona
herpes zoster, gordelroos
Herpes zoster, Gürtelrose
herpes zoster, helvedesild
herpes zóster, herpes zóster
herpes zoster, tipo di malattia venerea
hersenontsteking, encefalitis
hersenvliesontsteking, meningitis
hersenziekte, encefalopathie
herstel na een ziekte, reconvalescentie
herstel van het evenwicht, compensatie
herstel van krachten, recuperatie
herstelgroei, regeneratie
herwaardering, revaluatie
Herz und Atmung betreffend, kardiorespiratorisch
Herz und Gefäße betreffend, kardiovaskulär
Herz und Lunge betreffend, kardiopulmonal
herzanregend, (kardioton)
Herzbräune, Angina pectoris
Herzerkrankungen betreffend, kardiologisch
Herzfehler, Kardiopathie
Herzjagen, Tachykardie
Herzklopfen, Palpitation
Herzleistungsstörung, Dekompensation
Herzmuskelerkrankungen, Kardiomyopathie
herzschädigend, kardiotoxisch
Herzstillstand, Asystolie
het beste, optimaal
het dichtst bij, proximaal
het doden van ziektekiemen, sterilisatie
het grootst mogelijk, maximaal
het kleinst mogelijk, minimaal
het ontstaan van kalk in de bloedvatwanden, chelatie
heupjicht, sciatica
heuppijn, coxalgie
hevige maandstonden, menorragie
Hexenschuß, Lumbago
hidratación, hidratación
hidratação, hidratação
hidrato de carbono, carboidrato
hidroalcohólico, preparado con alcoholes diluidos
hidrocefalia, aumento de líquido en el cerebro
hidrocefalia, cabeça de água
hidrofílico, tendencia a captar agua
hidrófilo, que absorve a água, é atraído pela água
hidrófobo, que tem horror à água ou foge dela
hidrófobo, que tiene miedo ante cualquier líquido
hidrólise, reacção de desdobramento de uma molécula por acção da água
hidrólisis, hidrólisis
hidroxilação, hidroxilação
hidroxilasa, hidroxilasa
higiénico, higiénico
hik, singultus
hikke, singultus
hinchazón de la papila óptica, papiledema
hinchazón o ablandamiento por contacto con líquidos; extracción de drogas mediante humedecimiento, extracción en frío, maceración
hinde, membran
Hinken, Claudicatio
hinter dem Aufapfel, retrobulbär
hinter dem Brustbein, retrosternal
hinterer, posterior
hinweisend, anzeigend, -
hiperaldosteronismo, producción excesiva de aldosterona por la glándula suprarrenal
hiperaldosteronismo, produção excessiva de aldoresterona pela glândula supra-renal
hiperalgesia, grande sensibilidade à dor
hiperalgia, sensibilidad exagerada al dolor
hiperbárico, aumento da pressão de O2 no sangue
hiperbaro, relativo a una presión elevada
hipercalemia, exceso de potasio en la sangre
hipercalemia, excesso de potássio no sangue
hipercapnia, aumento de O2 no sangue
hipercapnia, aumento del CO2 disuelto en el plasma sanguíneo
hipercenesia, excesso de actividade motriz
hiperceratose, aumento da espessura da capa córnea da pele
hiperémese, vómitos excessivos
hiperemesis, vómitos excesivos y persistentes
hiperemia, exceso de sangre en los vasos de un órgano
hiperemia, excesso de sangue nos vasos de órgão
hiperestesia, aumento da sensibilidade nervosa
hiperestesia, sensibilidad exagerada
hiperestimulação, estimulação excessiva
hiperglicemia, excesso de glicose no sangue
hiperglucemia, tasa exagerada de glucosa en la sangre
hiperhidrosis, sudación exagerada
hiperidrose, exsudação excessiva
hiperlipidemia, aumento de la cantidad de lípidos en la sangre
hiperlipidemia, aumento de lípidos no sangue
hiperostose, hipertrofia de um osso
hiperostosis, engrosamiento de un hueso
hiperpirexia, febre elevada
hiperpirexia, fiebre extremadamente elevada
hiperplasia, aumento del tamaño de un órgano o de un tejido
hiperplasia, aumento do desenvolvimento
hiperqueratosis, aumento del grosor de la capa córnea de la piel
hiperquinesia, actividad motora exagerada
hiperreflexia, exageración de los reflejos
hiper-reflexia, reflexos aumentados
hipersecreción, secreción exagerada de un órgano glandular
hipersecreção, secreção excessiva de uma glândula
hipersensibilidad, reacción exagerada ante estímulos
hipersensibilidade, alergia
hipersensibilidade, sensibilidade excessiva, alergia
hipertensão, aumento da tensão
hipertensión, aumento de la tensión
hipertermia, aumento da temperatura, acaloramento
hipertermia, elevación de la temperatura del cuerpo diferente de la fiebre
hipertiroidismo, actividad exagerada de la glándula tiroides
hipertiroidismo, actividade excessiva da tiróide
hipertonia, aumento da tensão no olho
hipertonía, tensión aumentada
hipertricose, aumento da espessura do pêlo do corpo
hipertricosis, aumento del espesor del vello corporal
hipertrofia de um osso, hiperostose
hipertrofia do baço, aumento de tamanho ou volume do baço, esplenomegalia
hipertrofia e obstrução da próstata, prostatismo
hipertrofia, aumento del tamaño de un órgano o tejido
hipertrofia, maior crescimento de um tecido por aumento, sem multiplicação, das suas células
hiperuricemia, aumento do ácido úrico
hiperuricemia, exceso de ácido úrico en la sangre
hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue
hiperventilación, respiración anormalmente duradera, rápida y profunda; aumento en el volumen de aire que entra en los pulmones
hiperventilação, diminuição do volume de ar que entra nos pulmões; respiração lenta e superficial
hiperventilação, respiração difícil, rápida e profunda; aumento do volume de ar que entra nos pulmões
hipervitaminose, excesso de vitaminas no organismo
hipervitaminosis, estado causado por ingestión excesiva de vitaminas
hipervolemia, aumento anormal de volumen de sangre circulante
hipervolemia, aumento dos fluidos no organismo
hipnótico, que induce sueño
hipnótico, sonífero
hipo, singulto
hipoacusia, disminución de la audición
hipocalemia, diminuição de potássio no sangue
hipocaliemia, nivel bajo de potasio en la sangre
hipocondría, preocupación exagerada por la salud
hipocondria, preocupação indevida de uma pessoa pela sua saúde
hipodérmico, que está o se pone debajo de la piel
hipodérmico, subcutâneo
hipofisário, relativo à hipófice
hipofisario, relativo a la hipófisis
hipoglicemia, diminuição do nível de glicose no sangue
hipoglucemia, descenso del nivel de glucosa en la sangre
hipogonadismo, desarrollo sexual insuficiente
hipogonadismo, sub-desenvolvimento dos órgãos sexuais
hipomanía, forma leve de la manía
hipomania, mania ligeira
hipometropia, visão curta, vista-curta, miopia
hipoplasia, desarrollo insuficiente de un órgano o tejido
hipoplasia, pouco desenvolvido
hipotalámico, situado en la mitad inferior del cerebro; relativo al hipotálamo
hipotalámico, situado na metade inferior do cérebro; relativo ao hipotálamo
hipotensão, pressão sanguínea anormalmente baixa
hipotensión, presión sanguínea anormalmente baja
hipotensivo, caracterizado por tensión o presión baja
hipotenso, com tensão ou pressão baixa
hipotermia, baixa de temperatura
hipotermia, temperatura corporal baja
hipótese, abstracção, suposição
hipótesis, suposición
hipotiroidismo, actividad insuficiente de la glándula tiroides
hipotiroidismo, actividade insuficiente da tiróide
hipotonia, moleza
hipotonía, tono muscular disminuido; tensión disminuida
hipotrofia, atraso de desenvolvimento
hipotrofia, disminución del tamaño de un tejido o de un órgano
hipouricemia, deficiencia de ácido úrico en la sangre
hipoventilación, disminución del volumen de aire que entra en los pulmones; respiración lenta y superficial
hipovitaminose, necessidade de uma ou várias vitaminas essenciais
hipovitaminosis, carencia de una o más vitaminas esenciales
hipovolemia, diminuição do sangue circulante
hipovolemia, disminución de la cantidad de sangre circulante
hipoxemia, contenido bajo de oxígeno en sangre
hipoxemie, diminuição de O2 no sangue
hipoxia, diminuição de O2 no sangue
hipoxia, disminución en el suministro de oxígeno a los tejidos
Hirn und Rückenmark betreffend, zerebrospinal
hirsutisme (m), développement exagéré du système pileux
hirsutisme, abnorm behåring hos kvinder
hirsutisme, overmatige beharing
hirsutismo, desenvolvimento exagerado do sistema piloso
hirsutismo, vellosidad exagerada en la mujer
Hirsutismus, vermehrte Behaarung bei der Frau
histerectomía, extirpación quirúrgica del útero
histerectomia, operação cirúrgica do útero
histológico, relativo à histologia (parte da anatomia que trata dos tecidos orgânicos)
histológico, relativo a la histología, ciencia que estudia los tejidos orgánicos
histologique, relatif à l'histologie
histologisch, die Lehre von den Körpergeweben betreffend
histologisch, met betrekking tot de weefselleer
histologisk, vævs-
historia previa de las enfermedades de un paciente, anamnesis
hittebestendig deel van een giststof, coënzym
hjerne-, cerebral
hjernebetændelse, encephalitis
hjernehindebetændelse, meningitis
hjernelidelse (generelt), encephalopathia
hjernerygmarvs-, cerebrospinal
hjerte-, cardiacus
hjerte-, kardiologisk
hjertebanken, palpitation
hjertehindebetændelse, endocarditis
hjertekammer, atrium
hjerte-kar-, cardiovaskulær
hjertekrampe, angina pectoris
hjertemuskelbetændelse, forandringer i hjertets muskelvæv af infektiøs, toksisk eller ukendt årsag, myocarditis
hjerte-og-lunge-, cardiopulmonær
hjerte-respiratorisk, cardiorespiratorisk
hjertesækbetændelse, pericarditis
hjertespænding efter sammentrækning, TU
hjertestopbehandling, defibrillering
hjertesygdom, cardiopathi
hjertets sammentrækningsfase, QT interval
hjertevalgt, d.v.s. med større aktivitet på hjertevæv end andre væv, cardioselektiv
Hochfrequenz- Wärmetherapie, Diathermie
hochgradige Verminderung der granulierten Leukozyten, Agranulozytose
Hodenentzündung, Orchitis
hoestmiddel, antitussivum
hoeveelheid van een geneesmiddel, dosis
hoftegigt, ischias
hoge koorts, hyperpyrexie
holdnings-, postural
homeostase, estado de equilíbrio orgânico
homeostase, zelfregulering
homéostasie (f), constance du milieu intérieur (d'un être vivant)
homeostasis, autorregulación de un sistema biológico en equilibrio
homoeostase, organisme som er i væskebalance
homogeen, gelijksoortig
homogen, homogen
homogène, homogène
homogéneo, da mesma categoria, da mesma espécie, de estrutura igual; que tem as mesmas funções
homogéneo, de la misma clase, de la misma especie, de estructura totalmente igual; que posee las mismas funciones parciales o las mismas partes
homolog, ähnlich
homolog, tilsvarende
homólogo, igual
homólogo, igual, adecuado
homologue, homologue
homoloog, overeenkomstig
Homöostase, Aufrechterhaltung des sog. inneren Milieus des Körpers
hongo; tumor en forma de hongo, fungus
hoofdpijn, cefalalgie
hoogste uitademingssnelheid, peak flow
hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft, titer
hoornvlies, cornea
hoquet (m), hoquet
hoquet, hoquet (m)
høre-, auditiv
hørende til bugen, ventral
hørende til de hvide blodlegemer, leukocytisk
hørende til eller liggende i brystkassen, torakal
hørende til fødselshjælp, obstetrisk
hørende til foster og moderkage, føtoplacental
hørende til fosteret, føtal
hørende til leveren og galden, hepatobiliaris
hørende til lungen, pulmonal
hørende til lymphocyter (=en type hvide blodlegemer), lymphocytisk
hørende til lysken, inguinal
hørende til mellemgulvet, mellem navle og brystben, epigastrisk
hørende til mikrosomer (=små, stærkt farvede korn i celleslimen), mikrosomal
hørende til rygraden, spinal
hørende til siden, parietal
hormona ACTH, ACTH (hormona adrenocorticotropa)
hormona adrenocorticotrófica / corticotrofina, ACTH
hormona de la corteza suprarrenal o medicamento con la misma acción, corticoide (mm)
hormona del crecimiento, somatotropina
hormona do crescimento, somatrotopina
hormona que prepara al útero para la recepción y desarrollo del óvulo fecundado, progestógeno
hormona que prepara o útero para a recepção e desenvolvimento do óvulo fecundado, progestogeno
hormona sexual feminina, estrógeno
hormonaal, met betrekking tot hormonen
hormonal, hormonal
hormonal, relativo a las hormonas
hormonal, relativo às hormonas
hormonale Unterfunktion der Keimdrüsen, Hypogonadismus
hormonas mineralocorticosteróides, mineralocorticóide
hormone (f) adrénocorticotrope, hormone utilisée dans les traitements à la cortisone
hormone de croissance, somatotrophine (f)
hormone sécrétée par les glandes surrénales (nat., corticostéroïde (a et sm)
hormone sexuelle féminine, oestrogène (a et sm)
hormone utilisée dans les traitements à la cortisone, hormone (f) adrénocorticotrope
hormonelt betinget forstørrelse af mænds brystkirtler, gynækomasti
hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, ACTH
hormoon uit de bijnierschors, mineralocorticoïde
Hornhaut des Auges, Cornea
hornhindebetændelse, keratitis
hospitalisatie, opneming in een ziekenhuis
hospitalisation (f), hospitalisation
hospitalisation, hospitalisation (f)
hospitalisering, hospitalsindlæggelse
Hospitalisierung, Aufnahme in ein Krankenhaus
hospitalización, ingreso en un centro médico
hospitalização, internar num hospital
hospitalsindlæggelse, hospitalisering
hostestillende middel, antitussiv
hovedpine, cephalalgia
Höchstwert des Ausatmungsstromes, Peak flow
Höcker oder Knötchen betreffend, tuberkular
Höhle, Kavität
hud- eller slimhindebeskyttende midler, protektive stoffer
hud-, integumentær
hud-, kutan-
hudens overfølsomhed over for lys, fotosensibilitet
hudfortykkelse som følge af betændelse forårsaget af vedvarende kløe og irritation af huden, lichenificatio
hudkræft, epiteliom
hudlidelse med gule partier i huden, skyldes kolesterolaflejring, xantom
hudlidelse med pusdannelse i huden, pyoderma
hudlidelse på nervøs basis, neurodermatitis
hudorm, comedo
hudsygdom fremkaldt af svampe, dermatomycosis
hudsygdom med blæredannelse, pemphigus
hudsygdom, dermatose
hududslæt, eksantem
huesecillo, osículo
huevo pequeño, óvulo
huidaandoening met lichte zenuwstoornissen, neurodermitis
huidademhaling, perspiratio
huidknobbeltje, papel
huidontsteking, dermatitis
huidschimmel met kleine sporen, microsporum
huidstriem, stria
huiduitslag, exantheem
huidverdikking, lichenificatie
huidziekte, dermatose
hukommelsestab, amnesi
hulpmiddel, mediator
humeral, overarms-
huméral, relatif à l'os allant de l'épaule au coude (= humérus)
humeral, relativo al húmero, hueso del brazo superior
humeralis, met betrekking tot de schouder
humeroscapulær, skulder- og skulderblads-
humeroscapulair, met betrekking tot de schouder en het schouderblad
huméro-scapulaire, relatif à l'humérus et à l'épaule/aux omoplates
humeroskapular, den Oberarm und die Schulter betreffend
humor, fluido corporal
Humor, Körperflüssigkeit
humor, legemsvæske
humor, lichaamsvocht
humor, líquido o fluido corporal
humoraal, met betrekking tot de lichaamsvochten
humoral, die Körperflüssigkeiten betreffend
humoral, eine Körperflüssigkeit betreffend
humoral, qui se rapporte aux liquides organiques
humoral, relativo a los líquidos corporales
humoral, relativo aos fluidos corporais
humoral, vedrørende legemsvæskerne
hurtig aftagning i styrke og varighed af et stofs virkning ved gentagen brug, tachyfylaksi
hurtig uregelmæssig hjertevirksomhed, takyarytmi
Hustenmittel, Antitussivum
Hüftgelenkschmerz, Koxalgie
hvad, der angår lillehjernen, cerebellar
hvad, der vedrører kønskirtlerne, gonadal
hvide, permanente pletter på slimhinderne, leukoplakia
hvidt udflåd fra skeden, fluor albus
hvidt vaginaludflåd, leukorrhoea
hydratatie, hydratie, verbinding van een stof met water
hydratation (f), hydratation
hydratation, hydratation (f)
hydratation, tørlæskning
hydrate de carbone (m), sorte de sucre
Hydration, Bindung von Wasser an chem. Substanzen
hydro-alcoholisch, met betrekking tot water en alcohol
hydro-alcoolique (?), relatif à l'eau et à l'alcool
hydroalkoholisk, relateret til vand og alkohol
hydrocéphalie (f), excès de liquide dans les cavités du cerveau
hydrocephalus, vand i hovedet
Hydrocephalus, Wasserkopf
hydrocephalus, waterhoofd
hydrofiel, wateropslorpend
hydrofil, vandsugende
hydrofob, vandskyende
hydrofoob, waterafstotend
hydrolyse (f), décomposition d'un corps par fixation d'eau
hydrolyse, spaltning af kemisk forbindelse under vandoptagelse
Hydrolyse, Spaltung komplizierter organ.
hydrolyse, splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
hydrophil, wasseraufsaugend
hydrophile, qui retient l'eau
hydrophob, Wasser abstoßend
hydrophobe, 1) que l'eau ne mouille pas - 2) qui a une peur maladive, de l'eau
hydroxylatie,
hydroxylation, iltning
Hydroxylierung, -
hygiejnisk, hygiejnisk
hygiénique, hygiénique
hygienisch, hygienisch
hygiënisch, met betrekking tot de lichaamszorg
hypacusis, nedsat hørelse
Hypakusis, Schwerhörigkeit
hyperactivité motrice, hyperkinésie / hypercinésie
hyperæmi, forøget blodtilstrømning på et begrænset område
hyperæstesi, overfølsomhed
hyperaldostéronisme (f), sécrétion excessive d'aldostérone (= hormone stéroïde)
hyperaldosteronisme, verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
hyperaldosteronismus, sygeligt forøget aldosteronproduktion
Hyperaldosteronismus, übermäßige Absonderung von Aldesteron
hyperalgesi, (sygeligt) forøget smertesans
hyperalgésie / hyperalgie, sensibilité excessive à la douleur
Hyperalgesie, gesteigerte Schmerzempfindlichkeit
hyperalgesie, hyperalgie, verhoogde pijngevoeligheid
Hyperämie, Steigerung der Durchblutung eines Organs
Hyperästhesie, gesteigerte Empfindlichkeit für Sinnesreize
hyperbaar, onder verhoogde druk
hyperbar, overtryks-
hyperbar, überdruck-
hyperbare, 1) dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique ( liquides) - 2) dont le poids spécifique est supérieur à celui du milieu ambiant (= liquides)
hypercalcæmi, forhøjet kalkindhold i blodet
Hypercalcämie, erhöhter Kalziummangel im Blutserum
hypercapnie (f), excès de gaz carbonique dans le sang
hypercapnie, hypercarbie, verhoogd koolzuurgehalte in het bloed
hyperémèse (f), vomissements continuels
hyperemesis, kraftig opkastning
hyperemesis, overmatig braken
Hyperemesis, übermäßiges und anhaltendes Erbrechen
hyperémie (f), congestion
hyperemie, bloedaandrang
hyperesthésie (f), exagération de la sensibilité
hyperesthesie, overmatige gevoeligheid
hyperexcitabilité du nerf vague, vagotonie (f)
Hyperglycämie, krankhafte Erhöhung des Blutzuckers
hyperglycémie (f), taux anormalement élevé de glucose dans le sang
hyperglykæmi, forøget sukkerindhold i blodet
hyperglykemie, verhoogd suikergehalte in het bloed
hyperhidrose (f), transpiration anormalement abondante
Hyperhidrose, krankhaft vermehrte Schweißbildung
hyperhidrosis, forøget svedsekretion
hyperhidrosis, overmatige zweetafscheiding
hyperkaliæmi, forøget kaliumindhold i blodvæsken
Hyperkaliämie, vermehrter Kliumgehalt des Blutes
hyperkaliémie (f), augmentation excessive du potassium dans le sang
hyperkaliëmie, te hoge kaliumspiegel in het bloed
hyperkapni, forøget kuldioxidindhold i alveoleluft og blod
Hyperkapnie, Erhöhung der CO2 Spannung im arteriellen Blut
hyperkératose (f), épaississement considérable de la couche cornée (de la peau)
hyperkeratose, overmatige verhoorning van de huid
hyperkeratose, stærk forøgelse af hudens hornlag
Hyperkeratose, übermäßige Stärke der Hornschicht der Haut
hyperkinese, sygeligt forstærket muskelvirksomhed
Hyperkinese, übermäßige Bewegungsaktivität
hyperkinésie / hypercinésie, hyperactivité motrice
hyperkinesie, overmatige bewegingsdrang
hyperlipidæmi, forøget fedtkoncentration i blodet
Hyperlipidämie, Vermehrung des Fettgehalts des Serums
hyperlipidémie / hyperlipémie, augmentation du taux des graisses dans le sang
hyperlipidemie, verhoogd vetgehalte in het bloed
hyperostose (f), augmentation anormale de l'épaisseur des os
hyperostose, beenuitwas
Hyperostose, überschußbildung von Knochengewebe
hyperostosis, nydannet knoglemasse, der danner en udbredt fortykkelse om hele knoglen
hyperplasi, forøget antal af de cellulære elementer i et væv
hyperplasie (f), développement anormal des cellules (dans un tissu)
hyperplasie, bovenmatige vermeerdering van weefsel
Hyperplasie, Größenzunahme eines Organs
Hyperpurexie, Fieber von extremer Höhe
hyperpyrexia, feber over 41C
hyperpyrexie (f), hyperthermie
hyperpyrexie, hoge koorts
hyperréflectivité (f), exagération des réflexes
hyperreflexia, abnorm stærk refleksirritabilitet
Hyperreflexie, gesteigerte Erregbarkeit der Reflexre
hyperreflexie, verhoogde beantwoording van prikkels
hypersecretie, verhoogde afscheiding
hypersécrétion (f), exagération d'une sécrétion glandulaire
hypersekretion, forøget kirtelafsondring
Hypersekretion, übermäßige Absonderung eines Drüsensekrets
hypersensibilité (f), hypersensibilité
hypersensibilité, hypersensibilité (f)
hypersensibilitet, overfølsomhed
Hypersensitivität, verstârkte Reaktionsbereitschaft auf Reize
hypersensitiviteit, verhoogde gevoeligheid
hyperstimulatie, overmatige prikkeling
hyperstimulation (?), stimulation excessive
hyperstimulation, overdreven stimulering
hypertensie, verhoogde bloeddruk
hypertensio, forhøjet (blod)tryk
hypertension (f), tension (artérielle) supérieure à la normale
Hypertension, erhöhter Blutdruck
hypertermi, forøget legemstemperatur
hyperthermie (f), température trop haute
hyperthermie, hyperpyrexie (f)
Hyperthermie, künstliches Fieber
hyperthermie, verhoogde lichaamstemperatuur
Hyperthyreose, Überfunktion der Schilddrüse
hyperthyreosis, forgiftning som følge af forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen
hyperthyroïdie (f), sécrétion excessive de la thyroïde
hyperthyroïdie, overmatige werking van de schildklier
hypertoni, forøget muskelspænding
hypertonie (f), augmentation anormale du tonus musculaire
Hypertonie, Erhöhung einer Spannung oder eines Drucks über die Norm
hypertonie, verhoogde spanning
hypertrichose (f), développement excessif de poils (endroits habituellement glabres)
hypertrichose, overmatige haargroei
Hypertrichose, übermâßige Körperbehaarung
hypertrikose, abnorm stærk hårvækst på normalt mindre behårede steder
hypertrofi, sygelig vækst af organ p.g.a. celleforstørrelse
hypertrofie, bovenmatige groei
hypertrophie (f), augmentation de volume d'un organe
hypertrophie des glandes mammaires chez l'homme, gynécomastie (f)
Hypertrophie, VergrÖßerung von Geweben in Organen
Hyperuricämie, erhöhter Harnsäuregehalt des Blutes
hyperuricémie (f), taux anormalement élevé d'acide urique dans le sang
hyperurikæmi, forøgelse af urinsyremængden i blodet
hyperurikemie, overmaat aan urinezuur in het bloed
hyperventilatie, angstige ademhaling
hyperventilation (f), respiration anormalement profonde ou rapide
hyperventilation, forøget respiration
Hyperventilation, übermäßige Steigerung der Atmung
hypervitaminose (f), troubles provoqués par l'administration excessive de vitamines
Hypervitaminose, Erkrankung durch Überdosierung an Vitaminen
hypervitaminose, overmaat aan vitamine
hypervitaminosis, skadelig virkning af overdreven vitamintilførsel
hypervolæmi, abnorm forøgelse i mængden af legemsvæsker
Hypervolämie, Vergrößerung der zirkulierenden Blutmenge
hypervolémie (f), augmentation du volume du sang circulant
hypervolemie, te groot bloedvolume
hypnotika, sovemiddel
hypnotique (a et sm), somnifère
hypnotisch, hypnotisch
hypnotisch, met betrekking tot hypnose
hypoacousie (f), surdité partielle
hypoacousis, hardhorigheid
Hypochondrie, Krankheitswahn
hypochondrie, overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
hypocondrie (f), anxieté excessive (à propos de sa santé)
hypodermaal, onder de huid toegediend
hypodermatisch, unter der Haut (angewandt)
hypodermique, relatif au tissu sous-cutané, sous la peau
hypofysær, relateret til hypofysen (=hjernevedhænget)
hypofysair, met betrekking tot het hersenaanhangsel
Hypoglycämie, Absinken des Blutzuckers unter Normalwerte
hypoglycémie (f), taux anormalement bas de glucose dans le sang
hypoglykæmi, for lavt blodsukker
hypoglykemie, te laag gehalte aan bloedsuiker
hypogonadisme (f), sécrétion insuffisante des gonades (= testicules/ovaires)
hypogonadisme, nedsat funktion af kønskirtlerne
hypogonadisme, onvoldoende werking van de geslachtsklieren
Hypogonadismus, hormonale Unterfunktion der Keimdrüsen
hypokaliæmi, nedsat kaliumindhold i blodet
Hypokaliämie, verminderter Gehalt des Blutes an Kalium
hypokaliémie (f), diminution excessive du potassium dans le sang
hypokaliëmie, verlaagde kaliumspiegel van het bloed
hypokondri, hypokondri, overdreven sygdomsfølelse
hypokondri, overdreven sygdomsfølelse, hypokondri
hypomani, let grad af sygelig opstemthed
hypomanie (f), état euphorique (passager ou habituel)
Hypomanie, leichte Form der Manie
hypomanie, lichte vorm van ziekelijke aandrift
hypophysaire, relatif à l'hypophyse (= glande endocrine)
hypophysär, die Hypophyse betreffend
hypoplasi, nedsat udvikling af en enkelt vævsart i forhold til øvrige væv
hypoplasie (f), développement insuffisant d'un tissu ou d'un organe
hypoplasie, onvoldoende ontwikkeling
Hypoplasie, Unterentwicklung eines Organs
hypotensie, lage bloeddruk
hypotensief, wat de bloeddruk verlaagt
hypotension (f), tension (artérielle) inférieure à la normale
Hypotension, abnormal niedriger Blutdruck
hypotension, lavere blodtryk end normalt
hypotensiv, blodtrykssænkende
hypotermi, nedsat legemstemperatur
hypotese, hypotese
hypothalamique, relatif au cerveau végétatif
hypothalamisch, met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
hypothalamisch, unterhalb des Seehügels gelegen
hypothalamisk, relateret til hypothalamus, d.v.s. området i bunden af hjernen, lige over hypofysen og stående i forbindelse med denne
hypothermie (f), température treop basse
hypothermie, onderkoeling
Hypothermie, Unterkühlung
hypothèse (f), hypothèse
Hypothese, Hypothese
hypothèse, hypothèse (f)
hypothese, veronderstelling
Hypothyreoidismus, Unterfunktion der Schilddrüse
hypothyroïdie (f), insuffisance de la sécrétion de la thyroïde
hypothyroïdie, onvoldoende werking van de schildklier
hypotoni, nedsat kraft i musklerne
hypotonie (f), diminution du tonus musculaire
Hypotonie betreffend, hypotonisch
Hypotonie, Erniedrigung einer Spannung oder eines Drucks unter die
hypotonie, verlaagde spierspanning
hypotonisch, Hypotonie betreffend
hypotrofie, onvoldoende groei
hypotrophie (f), retard de croissance (< malnutrition)
Hypotrophie, unterdurchschnittliche Größenentwicklung eines Gewebes oder Organs
hypotyreodisme, nedsat funktion af skjoldbruskkirtelen
Hypouricämie, Mangel an Harnsäure im Blut
hypouricémie, taux anormalement bas d'acide urique dans le sang
hypourikemie, onvoldoende urinezuur in het bloed
hypoventilatie, tekortschietende ademhaling
hypoventilation (f), diminution de la ventilation des poumons
Hypoventilation, abgeflachte u./oder verlangsamte Atmung
hypoventilation, for lille lungeluftskifte
hypovitaminose (f), manque de vitamines
hypovitaminose, tekort aan vitamine
Hypovitaminose, Vitaminmangelkrankheit
hypovolæmi, nedsat blodvolumen
Hypovolämie, Verminderung der zirkulierenden Blutmenge
hypovolémie (f), diminution du volume du sang circulant
hypovolemie, onvoldoende bloedtoevoer
hypoxæmi, lav iltspænding i blodet
Hypoxämie, herabgesetzte Sauerstoffsättigung
hypoxémie (f), diminution de la teneur du sang en oxygène
hypoxemie, zuurstoftekort in het bloed
hypoxia, lav iltspænding i blod eller væv
hypoxie (f), diminution de l'apport d'oxygène au niveau des cellules et des tissus
Hypoxie, verminderter Sauerstoffgehalt der Körpergewebe
hypoxie, zuurstoftekort in de weefsels
hystérectomie (f), ablation de l'utérus
hysterectomie, verwijdering van de baarmoeder
hysterektomi, fjernelse af livmoderen
Hysterektomia, operative Entfernung der Gebärmutter
Ichthyosis, Fischschuppenkrankheit
ID (proteina), albumina
ID (v., ansietà
ID + CO, misura, analisi, valutazione
ID + CO, test
ID CO2, potenza
ID CO2, prenatale
Identifikation, Identifikation
Idiosynkrasie, Überempfindlichkeit ohne Sensibilisierung
Ikterus, Gelbsucht
Ileitis, Entzündung des Krummdarms
Ileus, Darmverschluß
Immobilisation, Unbeweglichmachen
Immunisierung, Immunisierung
Immunität, Immunität
Immunologie betreffend, immunologisch
Immunosuppressivum, die Immunabwehr dämpfende Substanz
Impetigo, Eiterflechte
Impfpocken, Vaccin(i)a
Impfstoff, Vakzine
Impfung, Vakzination
Implantation, Einpflanzung
Implikation, Implikation
Impotenz, Zeugungsunvermögen des Mannes
Imprägnation, 1. Eindringen des Spermiums in der Eizelle 2. Durchtränkung von Gewebe
Indikation, Heilanzeige
Induktion, embryonale I.:Auslösen eines Wachstumsvorgangs an einer
Induratio(n), Verhärtung
Inertie, Trägheit
Infarkt, schnell erfolgter Untergang eines Organs
Infektion, Infektion
Infektionskrankheit durch Toxoplasma gondii, Toxoplasmose
Infiltration, örtlich begrenzte Einlagerung von Entzündungszellen
Inflammatio, Entzündung
Influenza, Grippe
Infusion, tropfenweise Zufuhr größerer Flüssigkitsmengen in eine
Ingestion, Nahrungsaufnahme
Inhalation, Einbringen von Gasen, Dämpfen
Inhibition, Hemmung
Initial-, einleitend
Injektion, (Ein-)Spritzen
Inkarzeration, Einklemmung
Inkompetenz, Inkompetenz
Inkontinenz, Unvermögen Harn oder Stuhlzurückzuhalten
Inkorporation, Aufnahme eines Stoffes
Inkubation, Inkubation
Inkubationszeit, Latenzperiode
Innenhäutchen der Lymph-, Blutgefäße, Endothel(ium)
Innervation, 1.Versorgung eines Organs 2. Funktionszustand eines Teils des Nervensystems
Insertio(n), Ansatzpunkt eines Muskels am Knochen
Insomnie, Schlaflosigkeit
Inspiration, Einatmung
Instabilität, mangelnde Festigkeit
Instillation, tropfenweises Einbringen einer Flüssigkeit
Instruktion, Anweisung
Insuffizienz, ungenügende Leistung eines Organs
Insult, Anfall
Integrität, körperliche Unversehrtheit
Intelligenz, Intelligenz
Intensität, Intensität
Intentionstremor, bei Annäherung an das Bewegungsziel erfolgendes Zittern
Interaktion, Wechselwirkung
Interferenz, Veränderung von Erscheinungen bei örtl.
Interpretation, Interpretation
Intertrigo, Hautwolf
Intervall, Zeitabstand
Intervention, Eingriff
Intoleranz, Unverträglichkeit
Intoxikation, Vergiftung
Intubation, Einführung einer Hohlsonde, eines Schlauchs
Invertzucker, Gemisch von Trauben- oder Fruchtzucker
Involutio(n), Rückbildungsprozeß einzelner Organe
Inzidenz, 1. Eifallen 2. Vorkommen
Inzision, Einschnitt
Ionisation, Bildung von Ionen
Ionogramm, graphische Darstellung der ionalen Zusammensetzung der
Iridozyklitis, Entzündung der Iris und des Ziliarkörpers
Iritis, Entzündung der Regenbogenhaut
Irrigation, Asspülung
Irritation, Reizung
Ischämie, Blutleere
Ischiassyndrom, Ischiassyndrom
i dagene omkring fødselstidspunktet, perinatal
i den levende organisme, in vivo
i det væskefyldte hulrum mellem den inderste og den mellemste hjernehinde, subaraknoidal
i dyb bevidstløshed, komatøs
i karrene, intravaskulær
i musklerne, intramuskulær
i normali batteri dell'intestino colon, flora colica
i øjeæblet, intraokulær
i reagensglas og lignende, in vitro
i ro, passiv
i stående stilling, ortostatisk
i stedet for, alternativ
i stilstand, in situ
iatorgénico, doença provocada pelos médicos ou pelo tratamento
iatrogeen, door medisch ingrijpen veroorzaakt
iatrogen, durch ärztliche Einwirkung entstanden
iatrogen, forårsaget af lægen
iatrogène, qui est provoqué par le médecin (ou par le traitement médical)
iatrogeno, uso improprio od eccessivo di farmaci
ichthyose, visschubbenziekte
ichthyosis, medfødt, ofte arvelig, hudsygdom med tørhed og skældan nelse
ichtyose, malformation (héréditaire) de la peau
ictère (m), jaunisse
ictericia, ictericia
icterícia, icterícia
icterus, geelzucht
icterus, gulsot
ictiose, defeito hereditário da pele; pele de peixe
ictiosis, trastorno de la piel que la hace seca y escamosa
idea fija, obsesión
idêntico, análogo
idéntico, completamente igual, coincidente
identico, identico
identiek, van dezelfde oorsprong
identificación, psiq: asimilación inconsciente con otra persona
identificação ou reconhecimento das doenças, diagnóstico
identificação, assimilação inconsciente com outra pessoa
identificatie, vereenzelviging
identification (f), processus par lequel un individu se constitue sur le modèle d'un autre
identificazione, identificazione
identifikation, mærkning
identique, identique
identisch, identisch
identische Verdopplung gen., Repliktion
identisk, identisk
idiopathique, de cause inconnue
idiopathisch, ohne erkennbare Ursache entstanden
idiopathisch, van onbekende oorzaak
idiopático, de causa desconhecida, primário, espontâneo
idiopático, de causa desconocida; primario, espontáneo
idiopatico, malattia di causa ignota
idiopatisk, essentiel
idiosincrasia, alergia o sensibilidad exagerada a un medicamento, peculiar a un individuo; disposición del cuerpo o de la mente peculiar a un individuo
idiosincrasia, anormale ipersensibilità allergica a varie sostanze
idiossincrasia, alergia a uma substância específica
idiosyncrasie (f), disposition personnelle à réagir aux agents extérieurs
idiosyncrasie, aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
idiosynkrasi, overfølsomhed over for visse stoffer, som er uskadelige for andre
idratazione, idratazione
idroalcolico, idroalcolico
idrocefalo, aumento del liquido nella calotta cranica
idrofilo, sostanza che assorbe o lega con l'acqua
idrofobo, infezione da virus; problemi di deglutizione
idrolisi, dissoluzione di un elemento per aggiunta d'acqua
idrossilazione, processo di formazione di un gruppo di atomi negativi
igienico, igienico
igual, adecuado, homólogo
igual, homólogo
il passaggio di un grande volume di urina, poliuria
il passaggio e il fatto di urinare, minzione
il punto più basso, nadir
il risultato della ionografia, ionogramma
il taglio chirurgico di un'osso, osteotomia
ildebefindende, dysphoria
iléite (f), inflammation de la fin de l'intestin grêle
ileite, infiammazione dell'intestino tenue
ileite, inflamação do íleo (última parte do intestino delgado), doença de Crohen
ileítis, inflamación del íleon, última parte del intestino delgado
ileitis, katar i den nedre del af tyndtarmen
ileitis, ontsteking van de kronkeldarm
íleo, obstrucción o parálisis intestinal
ileo, occlusione intestinale
íleo, oclusão intestinal
iléus (m), obstruction intestinale
ileus, belemmering van de darmwerking
ileus, tarmslyng
iltning, hydroxylation
iltning, iltning
im antigener of antistoffer, immunologisk
im Augeninnern, intraokular
im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende, QT-Intervall
im Individuum auftretend, intraindividuell
im Körper entstehend, endogen
im lebenden Organismus, in vivo
im Reagenzglas, in vitro
imagem deformada, torção, distorção
imaturidade, estado de quem não alcançou o seu pleno desenvolvimento
"imballaggio ""blister"", imballaggio ""blister"""
immaturità, immaturità
immaturité (f), absence de maturité (psych., phys.)
immaturiteit, onrijpheid
immobilisatie, onbeweeglijk maken
immobilisation (f), traitement qui consiste à empêcher tout mouvement
immobilisation, ubevægelighed
immobilizzazione, immobilizzazione
immun, immun
immun, immunisé
immune, immune
immunisatie, opwekken van onvatbaarheid
immunisation (f), procédé qui déclenche l'immunité
immunisation passive, séroprotection
immunisé, immun
immunisering, uimodtageliggørelse (ved vaccination)
immunità, immunità
immunité (f), état de protection contre une/des maladie(s)
immuniteit, onvatbaarheid voor een ziekte
immunitet, immunitet
immunizzante, che rende immuni
immunizzazione, rendere immuni
immunogeen, wat onvatbaarheid veroorzaakt
immunogen, stof, som ved indsprøjtning fremkalder dannelse af antistof
immunogen, zur Immunität führend
immunogène, qui provoque la formation d'anticorps
immunologico, relativo al rendere immuni
immunologique, relatif à l'étude des réactions immunitaires de l'organisme
immunologisch, Immunologie betreffend
immunologisch, met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
immunologisk, im antigener of antistoffer
immunosoppressore, agente che sopprime l'immunità
immunosuppresseur (a et sm), (substance) qui atténue les réactions immunitaires
immunosuppressive stoffer, stoffer, som hæmmer antistofdannelse og andre former af immunrespons
immunosuppressivum, afweeronderdrukker
immuun, onvatbaar
imobilização, corpo em repouso, ou alguma das suas partes
impede a multiplicação de fungos, fungistático
impedimento dello svolgersi di una funzione, inibizione
impenetrable, hermético
imperiøs vandladning, urge-incontinens
impetigine, infezione della pelle con pus
impétigo (m), maladie contagieuse de la peau
impetigo, etterige huidontsteking
impétigo, infección purulenta de la piel con vesículas y costras;
impetigo, infecção das camadas exteriores da pele; impetigem
impetigo, smitsom hudsygdom, oftest set i ansigtet hos børn, som følge af streptokokker eller stafylokokker
impianto, impianto
implantación del embrión maduro, nidación
implantación, nidación del óvulo fecundado; inserción de un órgano o tejido en un nuevo sitio; inserción de materiales biológicos vivos inertes o radioactivos en el cuerpo
implantación; punto de unión de un músculo a un hueso, inserción
implantação do óvulo na cavidade uterina, nidação
implantação, nidação do embrião na mucosa do útero da mãe, cerca de seis dias após a concepção
implantação; ponto de união entre um músculo e um osso, inserção
implantado por naturaleza, innato, inherente
implantatie, inplanting
implantation (f), 1) introduction d'un implant - 2) nidation
implantation, implantation
implicación, implicación
implicação, implicação
implicatie, verwikkeling
implication (f), implication
implication, implication (f)
implicazione, implicazione
implicito, intrinseco
implikation, implikation
importante, relevante
imposibilidad de apertura total de la boca, trismo
imposibilidad o dificultad para hablar, afasia
impossibilité/difficulté d'exécuter certains mouvements, akinésie (f)
impotencia, falta del poder de copulación en el hombre
impotência, incapacidade de realização do coito; falta de virilidade; anandria, assinodia
impotens, impotens, manglende evne til at gennemføre samleje p.g.a. manglende rejsning
impotens, manglende evne til at gennemføre samleje p.g.a. manglende rejsning, impotens
impotentie, onvermogen tot geslachtsgemeenschap
impotenza, impotenza
impregnación, fecundación del óvulo; impregnación, imbibición
impregnação, fecundação do óvulo;
impregnatie, binnendringen van de zaadcel in de eicel
imprégnation (f) - 2) implantation, 1) saturation - 2) nidation
impregnazione, impregnazione
impregnering, befrugtning
impression de ne plus être soi-même, dépersonnalisation (f)
imune, relativo ao sistema imunitário; insensível
imunidade, resistência natural às infecções
imunização, obtenção da imunidade pelo organismo
imunogénico, que causa imunidade
imunológico, relativo aos sistema imunitário
imunossupressor, que diminui a defesa do organismo
in aanvallen optredend, paroxismaal, paroxistisch
in Auswahl, selektiv
in Bläschenform, vesikulär
in Blutplasma vorhandene Eiweiße, Plasmaprotein
in de ader, intraveneus
in de spier, intramusculair
in den Blutkreislauf Stoffe absondernd, endokrin
in der Nebenniere produziertes Hormon, Steroide
in der Nebenniere produziertes, blutdrucksteigerndes, Renin
in der Psyche begründet, psychogen
in der Umgebung des Afters, perianal
in der Umgebung eines Blut- oder Lymphgefäßes, perivaskulär
in een reageerbuis, in vitro
in einem oder in ein BlUt- oder Lymphgefäß, intravaskulär
in einer oder in eine Vene, intravenös
in Emulsion umwandeln, emulgieren
in goede staat, intact
in het eindstadium, terminaal
in het levende organisme, in vivo
in het midden liggend, intermediair
in het oog, intra-oculair
in hetzelfde lichaamsdeel, locoregionaal
in mehreren Gelenken auftretende Arthritis, Polyarthritis
in natürlicher Lage, in situ
in oder in einem Muskel, intramuskulär
in overeenstemming brengen met een norm, normalisatie
in rapporto a, proporzionale
in situ (lat), en su lugar natural
in situ, à sa place normale, en position habituelle
in situ, i stilstand
in situ, in natürlicher Lage
in situ, no seu lugar
in situ, op de gewone plaats
in situ, sul posto
in staat om te lopen, ambulant
in staat samen te gaan, compatibel
in stand houden, conserveren
in strijd met de verwachting, paradoxaal
in tiefer Bewußtlosigkeit, komatös
in twee richtingen, bilateraal
in twee tijden verlopend, bifasisch
in Umgebung der Dura mater, peridural
in Umgebung der Mundöffnung, perioral
in vitro, em laboratório
in vitro, i reagensglas og lignende
in vitro, im Reagenzglas
in vitro, in een reageerbuis
in vitro, in vitro
in vitro, que se produce u ocurre en un tubo de ensayo
in vivo, i den levende organisme
in vivo, im lebenden Organismus
in vivo, in het levende organisme
in vivo, in vivo
in vivo, que está situado ou ocorre num corpo vivo
in vivo, que está situado u ocurre en el cuerpo vivo
in volkomen bewusteloosheid, comateus
in water oplosbaar eiwit, albumine
inactief, onwerkzaam
inactif, inactif
inactividad, incapacidad de moverse espontáneamente, inercia
inactividade, incapacidade de se mover espontaneamente, inércia
inactivo, em repouso, anérgico
inactivo, en reposo
inadækvat, utilstrækkelig
inadapté, (personne) qui est dans l'impossibilité de faire face aux conditioins normales de la vie
inadäquat, unangemessen
inadecuado, no apropiado
inadeguato, inadeguato
inademing van dampen, inhalatie
inademing, inspiratie
inadequaat, niet passend
inadequado, não apropriado
inaktiv, inaktiv
inaktiv, untätig
inaktiv, uvirksom
inaktive Vorstufe des Plasmins, Plasminogen
inaktive Vorstufe des Thrombins, Prothrombin
inalação, aspiração de gases e vapores
inalazione, inalazione
inanimado, sem vida, inorgânico
inapetência, falta de apetite, anorexia
inato, implantado naturalmente, inerente
inattivo, inattivo
inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel, transfusie
inbrengen van een buis, intubatie
inbrengen van een slangetje, catheterisatie
incapacidad de control de los excrementos; exceso, incontinencia
incapacidad de hablar o negativa para hacerlo, mutismo
incapacidad física o mental, incompetencia
incapacidad para dormir; vigilia anormal, insomnio
incapacidad para fecundar o concebir; estado de asepsia, esterilidad
incapacidad para soportar un medicamento, intolerancia
incapacidade de fecundar ou conceber, esterilidade
incapacidade de realização do coito; falta de virilidade; anandria, assinodia, impotência
incapacidade de suportar um medicamento, intolerância
incapacidade em permanecer sentado, acatisia
incapacidade, incompetência
incapacité à rester assis, acathisie
incapacité de contröler l'émission d'urine ou de selles, incontinence (f)
incarceración, enclavamiento anormal
incarceração, incarceração
incarceratie, inklemming
incarceratio, indeklemning
incarcération (f), 1) enchatonnement (placenta) - 2) étranglement (hernie)
incarcerazione, incarcerazione
inchaço sem inflamação, angioedema
incidence (f), incidence
incidence, incidence (f)
incidência, incidência
incidencia, número de casos nuevos; llegada de energía radiante en una superficie
incidens, forekomst
incident, accessoire, secondaire
incidental,
incidental, incidental
incidentale, accidentale
incidenteel, bijkomend
incidentie, voorkomen per jaar
incidenza, incidenza
incisão, corte
incisie, insnijding
incisief, snijdend
incisio, indsnit
incision (f), section au bistouri ou aux ciseaux
incision pratiquée lors d'un accouchement (pour éviter les déchirures), épisiotomie (f)
incisión, corte
incisione chirurgica sotto la vagina per la gravidanza, episiotomia
incisione, incisione
incisiv, skærende/fortands-
incisivo, incisivo
incisivo, penetrante
inclinação, propensão, tendência
inclusief, met inbegrip van
inclusif, inclusif
inclusivo, che comprende
inclusivo, inclusivo
inclusivo, incluso
incluso, inclusivo
incompatibel, onverenigbaar
incompatibile, incompatibile
incompatible, incompatible
incompatible, no adecuado para administración simultánea; que se repele mútuamente
incompatível, não adequado para administração simultânea
incompetencia, incapacidad física o mental
incompetência, incapacidade
incontinence (f), incapacité de contröler l'émission d'urine ou de selles
incontinence d'urine (sans cause organique), énurèse (f)
incontinence d'urine pendant le sommeil, énurésie
incontinencia, incapacidad de control de los excrementos; exceso
incontinência, não segura as fezes ou as urinas
incontinentia, inkontinens, ufrivillig afgang af urin og/eller afføring
incontinentie, onvermogen om urine of ontlasting op te houden
incontinenza, incontinenza
incorporación de sustancias minerales por los tejidos del organismo, mineralización
incorporación y digestión de partículas en el interior de una célula, fagocitosis
incorporación, unión de una sustancia al interior del organismo
incorporação, união de uma substância no interior do organismo
incorporatie, vermenging
incorporation (f), mélange
incorporazione, incorporazione
incremento del número de glóbulos blancos en la sangre, leucocitosis
incubación, período entre contagio y manifestación de la enfermedad
incubação, período entre o contágio e a manifestação da doença; choco
incubatie, sluimeren van een ziektekiem
incubation (f), délai pendant lequel une maladie infectieuse se développe
incubazione, incubazione
indagação, pesquisa, investigação
indånding, aspiration
indånding, inhalation
indånding, inspiration
indbyrdes forhold, korrelation
inddrypning af væske, instillatio
indebolimento per mancanza di emoglobina nel sangue, anemia
indefra stammende, endogen
indeklemning, incarceratio
inden for kraniet, intrathekal
inden i vene, intravenøs
independente, fora do controlo consciente, autónomo
independiente, autónomo
indesiderato, indesiderato
indésirable, négatif, effet (m) secondaire
indføring af kateter, katerisering
indføring/afgang, passage
indgive, indgive
indgreb, interventio
indholdet af et virksomt stof i en opløsning, titer
indicación, circunstancia que incita a utilizar una terapéutica
indicaciones, instrucción
indicação, circunstância que indica a utilização de uma terapia
indicações, instrução
indicar, apontar
indicar, indicar
indicare, indicare
indicatie, aanwijzing
indicatief, aanduidend
indicatif, qui indique
indication (m), indication
indication, indication (m)
indicativo, indicativo
indicatore, parametro
indiceren, aanwijzen
indiferença, aversão, apatia
indikation, anvisning
indikativ, antydende
indikere, vise
indiquer, indiquer
indirect, indirect
indirect, médiat
indirect, niet rechtstreeks
indirecto, indirecto; que actúa a través de un agente intermediario
indirecto, que actua através de um agente intermédio
indirecto; que actúa a través de un agente intermediario, indirecto
indirekt (vulgo), mittelbar
indirekt, indirekt
indirekte Kernteilung, Mitose
indirekte, indirekte
indirekte, middelbar
indiretto, indiretto
indisposição, mal-estar
indisposizione, malessere
individual, individual
individual, referido al individuo
individuale, individuale
individueel, afzonderlijk
individuel, individuel
individuell, individuell
indivíduo com eretismo do aparelho vascular e vasomotor, de origem nervosa, angioneurótico
indizieren, eine bestimmte Behandlung als angesagt erscheinen lassen
indruppeling, instillatie
indsnit, incisio
indsprøjtning af en væske, injektion
indstik med kanyle, punktur
indstilling, akkomodering
indtagelse, indtagelse
indtrækning, retraktion
indtrængende/om blodtryk målt på en arterie, invasiv
inducción, provocación de un proceso
inductie, gevolgtrekking
indução, método de aplicação de uma anestesia geral; provocação de um processo
induktion, fremkaldelse
induración o dureza, esclerosis
induración, endurecimiento, callosidad; punto o lugar anormalmente duros
induração, endurecimento anormal de um tecido
induratie, verharding
induratio, forhærdning af væv ved bindevævsdannelse
induration (f), durcissement des tissus
indurimento, indurimento
indutor de malformações fetais, teratogénico
induzione, azione che condiziona la volontà
indvendig undersøgelse af legemshulheder ved hjælp af rørformet instrument forsynet med lyskilde, endoskopi
indvolds-, viscero-
indvortes, indvortes
inégalité de diamètre des deux pupilles, anosocorie (f)
inenting, vaccinatie
inercia, inactividad, incapacidad de moverse espontáneamente
inércia, inactividade, incapacidade de se mover espontaneamente
inerente, inato, implantado naturalmente
inerente, relativo a
inerti, bevægelsessløvhed
inertie (f), 1) perte de la contractilité - 2) passivité, apathie
inertie, traagheid
inervación, irrigación nerviosa de un área u órgano
inervação, suprimento nervoso ou a condução de impulsos nervosos de um local para outro
inerzia, inerzia
inespecífico, não específico, não característico
inespecífico, no característico
inestabilidad, falta de solidez, desequilibrio; falta de voluntad firme
inestable, fácilmente modificable o alterable, inconstante, lábil
inexistência de glóbulos no sangue, doença de Pfeiffer, agranulocitose
infantiel, kinderlijk
infantil, forekommende i børnealderen
infantil, kindlich
infantil, perteneciente al niño o a la infancia
infantil, relativo à infância
infantile, 1) relatif à la première enfance ( péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance
infantile, infantile
infarcimento, infarcimento
infarct, plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
infarctus (m), infarctus
infarctus, infarctus (m)
infarkt, tilstopning af arterie med efterfølgende forandring i vævet
infarto, infarto
infaust, ongunstig
infaust, ungünstig
infausto, che non lascia speranze
infausto, desfavorable, que evoluciona hacia la muerte
infección cruzada, contagio mutuo entre dos personas afectadas por enfermedades infecciosas diferentes
infección de la mucosa urinaria y genital, gonorrea
infección por un hongo del género Cándida, candidiasis
infección purulenta de la piel con vesículas y costras;, impétigo
infección superficial crónica con hongos de la piel del pie, tiña podal
infección, infección
infeccioso, que produz pus, piogénico
infecção bacteriana pelo gonococo que invade as mucosas da uretra e do útero; esquentamento, gonorreia
infecção cruzada, contágio mútuo entre duas pessoas por doenças infecciosas diferentes
infecção da pele, pioderma
infecção das camadas exteriores da pele; impetigem, impetigo
infecção de um dos anexos da vista, iridociclite
infecção grave e contagiosa da pele por estreptococos, erisipela
infecção na pele das dobras, intertrigo
infecção por fungo do género Candida, candidíase
infecção, infecção
infectie, besmetting
infection (f), infection
infection ajoutée (par des germes différents), surinfection (f)
infection causée par des champignons, mycose (f)
infection causée par un champignon (candida), candidose (f)
infection chronique de la conjonctive et de la cornée, trachome (m)
infection croisée ?, ?
infection de la peau due à des germes pyogènes, pyodermite (f)
infection de la peau provoquée par des champignons, dermatomycose (f)
infection de la peau provoquée par des champignons, dermatophytose (f)
infection de l'os et de la moelle osseuse, ostéomyélite (f)
infection générale, septicémie (f)
infection intestinale avec diarrhée grave, dysenterie (f)
infection, infection (f)
infektion, infektion
infektion, som kun fremkommer under særlige, gunstige betingelser, opportunistisk infektion
infektionsabwehrend, Antiinfektivum
infestación humana por piojos, pediculosis
infezione batterica superficiale della pelle, eritrasma
infezione con un fungo particolare, candidiasi
infezione crociata, tipo di infezione
infezione da virus; problemi di deglutizione, idrofobo
infezione della pelle con pus, impetigine
infezione di pelle, unghie e capelli con funghi, dermatofitosi
infezione superficiale della pelle con funghi, mucosi cutaneo
infezione, infezione
infiammazione all'impiantazione dei peli, follicolite
infiammazione con pus, suppurazione
infiammazione degli alveoli, alveolite
infiammazione dei reni, glomerulonefrite
infiammazione dei reni, pielite
infiammazione dei tessuti attorno ad una giuntura, periartrite
infiammazione dei tessuti delle unghie, paronichia
infiammazione dei tessuti molli con pus, flemmone
infiammazione del fegato, epatite
infiammazione del miocardio (pareti muscolari del cuore), miocardite
infiammazione del pancreas, pancreatite
infiammazione del pene, balanite
infiammazione del pericardio (cuore), pericardite
infiammazione del retto, proctite
infiammazione del testicolo, orchite
infiammazione della cavità orale, stomatite
infiammazione della cistifellea, colecistite
infiammazione della copertura di un tendine, tenosinovite
infiammazione della cornea (occhio), cheratite
infiammazione della cornea e della congiuntiva (occhio), cheratocongiuntivite
infiammazione della faringe e del naso, rinofaringite
infiammazione della ghiandola della mammella, mastite
infiammazione della ghiandola parotide, parotite
infiammazione della lingua o della sua mucosa, glossite
infiammazione della membrana col liquido articolare, sinovite
infiammazione della mucosa del naso, rinite
infiammazione della parete interna che riveste il cuore, endocardite
infiammazione della pleura (tunica del polmone), pleurite
infiammazione della prostata, prostatite
infiammazione della retina, retinopatia
infiammazione della tuba uterina o uditiva, salpingite
infiammazione della vulva e della vagina, vulvovaginite
infiammazione delle ghiandole, adenite
infiammazione delle meningi, meningite
infiammazione delle ossa, osteomielite
infiammazione delle palpebre, blefarite
infiammazione delle papille degli occhi, papillite
infiammazione delle parti centrali del sistema nervoso, encefalite
infiammazione delle vertebre, spondilite
infiammazione delle vie biliari, colangite
infiammazione dell'esofago, esofagite
infiammazione dell'intestino tenue, ileite
infiammazione dell'intestino, colite
infiammazione dell'intestino, enterite
infiammazione dell'involucro dell'addome, peritonite
infiammazione dell'iride con dolore e congestione, irite
infiammazione dell'iride e della parte del ciglio, iridociclite
infiammazione dell'osso dietro l'orecchio, mastoidite
infiammazione dell'uretra (canale dell'urina), uretrite
infiammazione di parte o di tutta l'uvea ((tunica occhio), uveite
infiammazione di un muscolo volontario, miosite
infiammazione di un nervo, nevrite
infiammazione di un vaso sanguigno o linfatico, angioite
infiammazione di un vaso, linfangite
infiammazione di un vaso, vasculite
infiammazione di una borsa, borsite
infiammazione di una cavità incurvata verso l'esterno, diverticolite
infiammazione di una vena, flebite
infiammazione poco sopra l'omero, epicondilite
infiammazione sia del piccolo intestino che del crasso, enterocolite
infiammazione simultanea dello stomaco e dell'intestino, gastroenterite
infiammazione simultanea di vari nervi, polineurite
infiammazione simultanea di varie giunture, poliartrite
infiammazione zona utero, annessite
infiammazione, infiammazione
infiltración, infiltración
infiltração, infiltração
infiltratie, vochtafzetting
infiltratio, cellers eller væskers indtrængen mellem vævsceller
infiltration (f), accumulation anormale de liquide ou de cellules dans un tissu
infiltrazione, infiltrazione
infirmar, invalidar
inflamación articular que interesa también al hueso, osteoartritis
inflamación conjunta del riñón y de la pelvis renal, pielonefritis
inflamación de la apófisis mastoides, en el oído, mastoiditis
inflamación de la córnea del ojo, queratitis
inflamación de la córnea y la conjuntiva del ojo, queratoconjuntivitis
inflamación de la envoltura abdominal, peritonitis
inflamación de la envoltura del corazón, pericarditis
inflamación de la garganta, faringitis
inflamación de la glándula mamaria, mastitis
inflamación de la glándula salivar, parotiditis
inflamación de la laringe, laringitis
inflamación de la lengua, glositis
inflamación de la médula ósea, osteomielitis
inflamación de la membrana de revestimiento interior del corazón, endocarditis
inflamación de la membrana que reviste los pulmones y la cavidad torácica, pleuritis
inflamación de la mucosa nasal y de la faringe, rinofaringitis
inflamación de la mucosa nasal, rinitis
inflamación de la mucosa oral, estomatitis
inflamación de la mucosa que cubre el interior de los párpados, conjuntivitis
inflamación de la piel, dermatitis
inflamación de la próstata, prostatitis
inflamación de la tráquea, traqueítis
inflamación de la trompa uterina; inflamación de la trompa auditiva, salpingitis
inflamación de la túnica vascular del ojo, uveítis
inflamación de la uña, paroniquia
inflamación de la vejiga urinaria, cistitis
inflamación de la vesícula biliar, colesistitis
inflamación de las glándulas, adenitis
inflamación de las meninges, meningitis
inflamación de las paredes de una vena, flebitis
inflamación de las vértebras, espondilitis
inflamación de las vías biliares, colangitis
inflamación de los alvéolos del pulmón, alveolitis
inflamación de los anexos femininos, anexitis
inflamación de los genitales externos femininos incluyendo la vagina, vulvovaginitis
inflamación de los intestinos delgado y grueso, enterocolitis
inflamación de los pulmones, neumonía
inflamación de los tejidos que rodean una articulación, periartritis
inflamación de los vasos linfáticos, linfangitis
inflamación de los vasos sanguíneos, vasculitis
inflamación de muchos nervios a la vez, polineuritis
inflamación de pelvis renal, pielitis
inflamación de un divertículo del intestino, diverticulitis
inflamación de un músculo voluntario, miositis
inflamación de un nervio, neuritis
inflamación de un tendón y de su vaina, tenosinovitis
inflamación de un tendón, tendinitis
inflamación de un testículo, orquitis
inflamación de un vaso sanguíneo o linfático, angiítis
inflamación de una amígdala, tonsilitis
inflamación de una bolsa articular, bursitis
inflamación de una bolsa o una cavidad, sinusitis
inflamación de una membrana sinovial, sinovitis
inflamación de una o más articulaciones, artritis
inflamación de una papila, papilitis
inflamación de una vena con acompañada por formación de trombo, tromboflebitis
inflamación de uno o más folículos pilosos, foliculitis
inflamación de varias articulaciones simultáneamente, poliartritis
inflamación del borde libre de los párpados, blefaritis
inflamación del cerebro, encefalitis
inflamación del epicóndilo, epicondilitis
inflamación del esófago, una parte del tubo digestivo, esofagitis
inflamación del estómago y del intestino delgado, gastroenteritis
inflamación del estómago, gastritis
inflamación del hígado, hepatitis
inflamación del íleon, última parte del intestino delgado, ileítis
inflamación del intestino delgado, enteritis
inflamación del intestino grueso, colitis
inflamación del iris y del cuerpo ciliar, iridociclitis
inflamación del iris, iritis
inflamación del miembro viril, balanitis
inflamación del miocardio, miocarditis
inflamación del oído, otitis
inflamación del páncreas, pancreatitis
inflamación del recto, proctitis
inflamación del riñón, nefritis
inflamación del tejido bajo la piel, celulitis
inflamación del uréter, uretritis
inflamación difusa, flemón
inflamación pulmonar difusa, bronconeumonía
inflamación purulenta de la piel, furúnculo, ántrax
inflamación superficial de la encía, gingivitis
inflamación, inflamación
inflamação crónica do tecido celular, celulite
inflamação da apófise mastóide no ouvido, mastoidite
inflamação da bexiga, cistite
inflamação da conjuntiva, conjuntivite
inflamação da córnea e da conjuntiva do olho, ceratoconjuntivite
inflamação da córnea, ceratite
inflamação da garganta, faringite
inflamação da glande do pénis, balanite
inflamação da gordura abdominal, paniculite
inflamação da íris, irite
inflamação da laringe, laringite
inflamação da língua, glossite
inflamação da membrana de revestimento interno do coração, endocardite
inflamação da membrana mucosa do nariz, catarro
inflamação da pele, dermatite
inflamação da vesícula biliar, colecistite
inflamação das articulações, artrite
inflamação das pálpebras, blefarite
inflamação das vias biliares, colangite
inflamação de um ou mais folículos pilosos, foliculite
inflamação de um tendão e da sua veia; tecite, tenossinovite
inflamação de um tendão, tendinite
inflamação de uma bolsa, bursite
inflamação de uma veia com obstrução por um coágulo sanguíneo, tromboflebite
inflamação difusa, fleimão
inflamação do cérebro, encefalite
inflamação do dedo perto da unha; panarício, paroníquia
inflamação do epicôndilo (tuberosidade exterior do útero), epicondilite
inflamação do esófago, esofagite
inflamação do estômago e do intestino delgado, gastrenterite
inflamação do fígado, hepatite
inflamação do íleo (última parte do intestino delgado), doença de Crohen, ileite
inflamação do intestino grosso, catarro intestinal, enterite, colite
inflamação do miocárdio, miocardite
inflamação do nariz, nasite, defluxo, constipação (nasal), catarro nasal, rinite
inflamação dos brônquios, bronquite
inflamação dos intestinos delgado e grosso, enterocolite
inflamação dos pequenos vasos sanguíneos, vasculite
inflamação superficial da gengivas, gengivite
inflamação, inflamação
inflamações dos ovários e da trompa, anexite
inflammatie, ontsteking
inflammation (= ensemble des signes et symptômes secondaires à une infection), inflammation (f)
inflammation (aiguë ou chronique) (de la muqueuse) de l'estomac, gastrite (f)
inflammation (aiguë ou chronique) du rein, néphrite (f)
inflammation (f), inflammation (= ensemble des signes et symptômes secondaires à une infection)
inflammation aiguë de la peau, phlegmon (m)
inflammation cutanée, irritation (f)
inflammation de l' oesophage, oesophagite (f)
inflammation de la bouche, stomatite (f)
inflammation de la cornée et de la conjonctive, kérato-conjonctivite (f)
inflammation de la cornée, kératite (f)
inflammation de la fin de l'intestin grêle, iléite (f)
inflammation de la gencive, gingivite (f)
inflammation de la glande mammaire, mastite/mammite
inflammation de la langue, glossite (f)
inflammation de la membrane qui enveloppe le coeur, péricardite (f)
inflammation de la membrane qui tapisse l'abdomen (et les organes abdominaux), péritonite (f)
inflammation de la membrane tapissant la paroi interne du coeur, endocardite (f)
inflammation de la muqueuse de l'urètre, urétrite (f)
inflammation de la muqueuse du bassinet, pyélite (f)
inflammation de la muqueuse du gland de la verge, balanite (f)
inflammation de la papille optique (se traduisant par un oedème), papillite/papillaire (oedème-)
inflammation de la papille optique/des papilles de la langue, papillite (f)
inflammation de la paupière, blépharite
inflammation de la peau (au niveau des plis), intertrigo (m)
inflammation de la peau, dermatite / dermite
inflammation de la plèvre, pleurésie (f)
inflammation de la prostate, prostatite (f)
inflammation de la vésicule biliaire, cholécystite (f)
inflammation de la vessie, cystite (f)
inflammation de la vulve et du vagin, vulvo-vaginite (f)
inflammation de l'encéphale, encéphalite (f)
inflammation de l'estomac et de l'intestin, gastro-entérite (f)
inflammation de l'intestin grêle (+ colique/diarrhée), entérite (f)
inflammation de l'intestion grêle et du côlon, entérocolite (f)
inflammation de l'iris et du corps ciliaire, irido-cyclite (f)
inflammation de l'iris, iritis (m)
inflammation de l'uvée, uvéite (f)
inflammation de muqueuse recourvrant l' il, conjonctivite (f)
inflammation des amygdales, tonsillite / amygdalite
inflammation des annexes de l'utérus, annexite (f)
inflammation des bourses séreuses des articulations, bursite (f)
inflammation des cavités dentaires/-pulmonaires, alvéolite (f)
inflammation des ganglions lymphatiques, adénite (f)
inflammation des glandes salivaires, parotidite (f)
inflammation des glomérules (rénaux), glomerulonéphrite (f)
inflammation des méninges, méningite (f)
inflammation des muscles du coude, épicondylite (f)
inflammation des poumons liée à une infection, pneumonie (f)
inflammation des sinus, sinusite (f)
inflammation des tissus qui entourent l'ongle, périonyxis
inflammation des tissus qui entourent une articulation, périarthrite (f)
inflammation des vaisseaux lymphatiques, lymphangite (f)
inflammation des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, angéite (f)
inflammation des vaisseaux sanguins, vascularite (f)
inflammation des voies biliaires, angiocholite (f)
inflammation des voies respiratoires, accompagnée de sécrétions abondantes, catarrhe (m)
inflammation du bassinet et du rein, pyélonéphrite (f)
inflammation du côlon, colite (f)
inflammation du cuir chevelu, folliculite (f)
inflammation du larynx, laryngite (f)
inflammation du muscle cardiaque, myocardite (f)
inflammation du nez et du pharynx, rhinopharyngite (f)
inflammation du pancréas, pancréatite (f)
inflammation du pharynx, pharyngite (f)
inflammation du rectum, proctite/rectite
inflammation du testicule, orchite (f)
inflammation du tissu adipeux sous-cutané, panniculite (f)
inflammation du tissu musculaire, myosite (f)
inflammation d'un diverticule, diverticulite (f)
inflammation d'un tendon et de son enveloppe synoviale, ténosynovite (f)
inflammation d'un tendon, tendinite (f)
inflammation d'une synoviale, synovite (f)
inflammation d'une trompe, salpingite (f)
inflammation d'une veine (associée à une thrombose), thrombophlébite(f)
inflammation d'une/de vertèbre(s), spondylite (f)
inflammation et infection de l'os mastoïde, mastoïdite (f)
inflammation, fællesreaktion på enhver skadelig ydre påvirkning, det være sig bakterieangreb, traume, forbrænding, forfrysning, kemisk og elektrisk skade, inflammation
inflammation, inflammation, fællesreaktion på enhver skadelig ydre påvirkning, det være sig bakterieangreb, traume, forbrænding, forfrysning, kemisk og elektrisk skade
inflitrazione di sangue sotto la pelle (colore bluastro), ecchimosi
influencia a actividade do coração, inotrópico
influenza, griep
influenza, gripe
influenza, gripe violenta e epidémica
influenza, influenza
infondere, infondere
infundieren, eingießen
infundir, infundir
infusão, infusão
infusie, toedienen van vloeistoffen
infusión, infusión
infusion, kontinuerlig væskeindgift
infusione, infusione
infuus, vochttoediening in de bloedvaten
ingedikt aftreksel, extract
ingestão, deglutição de alimentos ou outras substâncias para o interior do tubo digestivo
ingestie, innemen van voedsel en drank
ingestion (f), absorption
ingestion, absorption (f)
ingestión, toma
ingestione, ingestione
ingewikkeld, complex
ingrediente, componente
ingreep, interventie
ingreso en un centro médico, hospitalización
inguinaal, met betrekking tot de liesstreek
inguinal, die Leiste betreffend
inguinal, hørende til lysken
inguinal, pertencente à virilha
inguinal, relativo a la ingle
inguinal, situé au niveau de l'aine
inguinale, relativo all'inguine (radice anteriore della coscia)
inhalación, aspiración de gases o vapores
inhalatie, inademing van dampen
inhalation (f), inhalation
inhalation, indånding
inhalation, inhalation (f)
inhärent, einer Sache innewohnend
inheems, endemisch
inhérent, essentiel, inné
inherent, samengaand
inherente, implantado por naturaleza, innato
inhibición, atenuación, supresión o bloqueo de una función o reacción
inhibitie, remming
inhibition (f), inhibition (phys./psych.)
inhibition (phys./psych.), inhibition (f)
inibição da actividade da medula, mielossupressão
inibição, atenuação, supressão ou bloqueamento de uma função ou reacção
inibizione, impedimento dello svolgersi di una funzione
iniciador do ritmo do coração; regulador cardíaco, pacemaker
inicial, inicial
inicial, que comienza, al principio
iniezione di farmaco(i) in grande quantità, bolo iniezione
iniezione, clistere
iniezione, iniezione
initiaal, initieel, beginnend
initial, begyndende
initial, initial
initialkompleks, de elektriske impulser i hjertekamrene
initiële dosis, aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
iniziale, iniziale
inizio della funzione della mestruzione, menarca
injecção bolus, injecção rápida
injecção rápida, injecção bolus
injecção, injecção
injecter, introduire (un liquide, un gaz) dans un organisme
injectie, inspuiting
injection (f), introduction (d'un liquide, d'un gaz) dans un organe
injection faite (par erreur) dans les tissus entourant la veine, paraveineuse (injection-)
injection, injection
injektion, indsprøjtning af en væske
inklemming, incarceratie
inklusive, einschließlich
inklusive, inklusive
inkompatibel, unverträglich
inkompetence, udygtighed
inkontinens, ufrivillig afgang af urin og/eller afføring, incontinentia
inkorporering, optagelse
inkubation, udvikling fra smitte til sygdomsudbrud
inmadurez, estado de no haber alcanzado su desarrollo pleno
inmovilización, colocar en reposo el cuerpo o alguna de sus partes
inmune, relativo al sistema inmunitario; insensible, protegido contra una infección
inmunidad, protección contra las enfermedades infecciosas
inmunización, obtención de inmunidad en el organismo
inmunógeno, agente que induce una respuesta inmunitaria
inmunológico, relativo al sistema inmunitario
inmunosupresor, agente que impide que se produzca la respuesta inmunitaria
innato, connatural, congénito
innemen van voedsel en drank, ingestie
innerhalb der harten Rückenmakrhaut, intrathekal
innerhalb, intrinsisch
innervatie, zenuwwerking
innervation (f), distribution des nerfs (dans un organe, dans l'organisme)
innervation, forsyning af nerver eller nervøs energi til legemsdel
innervazione, innervazione
innesteling, nidatie
inoperabel, nicht zu operieren
inoperabel, niet meer heelkundig te behandelen
inoperabel, uegnet til operation
inoperabile, che non può essere operato
inopérable, inopérable
inoperable, no curable mediante operación
inoperável, que não se pode curar com operação cirúrgica
inorgánico, carente de vida, inanimado
inorgânico, inanimado, sem vida
inorganico, non organico
inorganique, minéral/fonctionnel
inotroop, van invloed op de hartspier
inotrop, mit Wirkung auf die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels
inotrop, påvirkende kraften eller energien ved muskelsammentrækning
inotrope, qui concerne la contractilité musculaire
inotrópico, influencia a actividade do coração
inotrópico, que afecta la fuerza de las contracciones musculares
inotropo, che interessa la forza o l'energia dei muscoli
inplanting, implantatie
inquietud y actividad aumentada, agitación
inquinamento, poluição, contaminação
insensibilidad sexual, frigidez
insensibilidade à dor, anestesia
insensibilidade sexual, anafrodisia, frigidez
inserción, implantación; punto de unión de un músculo a un hueso
inserção, implantação; ponto de união entre um músculo e um osso
inserimento di un tubo nel corpo, intubazione
insertie, aanhechting
insertio, muskeltilhæftningssted
insertion (f), insertion
insertion, insertion (f)
inserzione, inserzione
insieme di foruncoli che si sviluppano assieme, foruncolosi
inslikken van lucht, aërofagie
insnijding, incisie
insomnia, slapeloosheid
insomnia, søvnløshed
insomnie (f), insomnie
insomnie, insomnie (f)
insomnio, incapacidad para dormir; vigilia anormal
insónia, falta de sono, insonolência
insonnia, insonnia
inspección de una cavidad del cuerpo por medio del endoscopio, endoscopia
inspiración, inspiración
inspiração, inspiração
inspiratie, inademing
inspiration (f), aspiration
inspiration, indånding
inspirazione, inspirazione
inspuiting, injectie
instabile, labile
instabilidade, falta de equilíbrio
instabilità, instabilità
instabilitas, ustabilitet
instabilité (génét./psych.), instabilité
instabilité, instabilité (génét./psych.)
instabiliteit, onbestendigheid
instável, facilmente alterável, lábil
instilación, administración de un líquido gota a gota
instilação, administração gota-a-gota (solução oftálmica)
instillatie, indruppeling
instillatio, inddrypning af væske
instillation (f), goutte-à-goutte
instillazione, far cadere goccia per goccia
instrucción, indicaciones
instructie, order
instruction (f), instruction
instruction, instruction (f)
instrução, indicações
instruktion, vejledning
instrument destiné à corriger les déviations de l'utérus, pessaire (m)
instrumento que se coloca en la vagina como dispositivo contraceptivo; supositorio vaginal, pesario
insufficiens, mangel
insufficiens, utilstrækkelighed
insufficiëntie, ontoereikende werking
insufficiëntie, onvoldoende werking
insufficienza, insufficienza
insuffisance (f), insuffisance
insuffisance de la sécrétion de la thyroïde, hypothyroïdie (f)
insuffisance médulaire, réduction anormale de l'activité de la moelle osseuse
insuffisance, déficience (f)
insuffisance, insuffisance (f)
insuficiência de glóbulos brancos, neutropenia
insuficiencia de oxígeno en los tejidos, anoxia
insuficiência, /função inadequada de um órgão ou sistema
insuficiencia, función inadecuada de un órgano o sistema
insult, aanval
insult, anfald
insulto, ataque
insulto, ataque, acceso
insulto, insulto
intact, in goede staat
intact, intact
intacto, intacto
intakt, unberührt
intakt, uskadt
intatto, intatto
integrazione di vari elementi, sintesi
integridad, conservación inalterada
integridade, conservação inalterada
integrità, integrità
intégrité (f), intégrité
intégrité, intégrité (f)
integriteit, ongeschonden toestand
integritet, uskadthed
integumentær, hud-
integumental, Oberhaut-
integumentário, que serve de cobertura, como a pele; integumental
integumentario, que sirve de cubierta, como la piel
inteligência, entendimento, intelecto, mente
inteligencia, inteligencia
intelligence (f), intelligence
intelligence, intelligence (f)
intelligens, intelligens
intelligentie, verstandelijke begaafdheid
intelligenza, intelligenza
intensidad, grado de fuerza o tensión
intensidade, grau de força ou tensão
intensità, intensità
intensité (f), intensité
intensité, intensité (f)
intensiteit, sterkte
intensitet, intensitet
intentietremor, beving bij beweging
intentionstremor, rysten ved udførelse af langsomme præcisionsbevægelser
interacción, relación existente entre dos elementos
interacção, relação entre dois elementos
interactie, onderlinge beïnvloeding
interaction (f), interaction
interaction, interaction (f)
interaktion, kombinationseffekt, medikamenters påvirkning af hinandens virkning
interazione, interazione
intercostaal, tussen de ribben
intercostal, entre as costelas
intercostal, intercostal
intercostal, situado entre dos costillas
intercostale, intercostale
interférence (f), interférence
interférence, interférence (f)
interferencia, estorbo
interferência, perturbação
interferens, forstyrrelse
interferentie, verstoring
interferenza, interferenza
interindividual, de individuos entre sí
interindividual, entre indivíduos
interindividueel, van mens tot mens verschillend
interindividuel, mellem individer
interindividuel, qui concerne les relations entre individus
interindividuell, zwischen 2 Individuen auftretend
interior, interno
interkostal, mellem ribbenene
interkostal, zwischen den Rippen
intermediær, overgangs-
intermediair, in het midden liggend
intermédiaire, intermédiaire
intermediär, zeitlich, räumlich oder sachlich dazwischenliegend
intermediário, intermediário
intermediario, que se efectúa u ocurre en una etapa media
intermedio, intermedio
intermitente, que ocorre em intervalos
intermitente, que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite; que ocurre a intervalos separados
intermittent, à intervalles réguliers ou irréguliers
intermittente, intermittente
intermitterend, met onderbrekingen
intermitterende, periodisk
intermittierend, zeitlweilig aussetzend
intern, die Innere Medizin betreffend
intern, intrinsic
intern, inwendig
internar num hospital, hospitalização
interne, interne
interno, interior
interno, interno
interpersonale, interpersonale
interpretación, interpretación
interpretação, interpretação
interpretatie, uitleg
interprétation (f), interprétation
interprétation, interprétation (f)
interpretazione, interpretazione
intersticial, entre duas partes, isto é, no tecido conjuntivo
intersticial, situado en los interespacios de un tejido
interstício, espaço; entremeio, intervalo
interstitieel, tussenliggend
interstitiel, anbragt i mellemrum
interstitiel, situé dans les interstices (d'un tissu ou d'un organe)
interstitiell, dazwischenliegend
interstiziale, situato tra parti o spazi
intertrigine, lesione della pelle
intertrigo (m), inflammation de la peau (au niveau des plis)
intertrigo, (væskende) rødmen i hudfolder
intertrigo, acción inflamatoria de los pliegues cutáneos
intertrigo, infecção na pele das dobras
intertrigo, wondpijn van de huid
interval, interval
interval, tussenperiode
intervalle (m), intervalle
intervalle QT, intervalle QT
intervalle, intervalle (m)
intervallo QT, intervallo QT
intervallo, intervallo
intervalo QT, representa a duração total da sístole eléctrica ventricular
intervalo QT, representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular
intervalo, interstício, espaço; entremeio
intervalo, porción de espacio o de tiempo entre dos cosas
intervención, operación
intervenção, operação
interventie, ingreep
interventio, indgreb
intervention (f), intervention
intervention, intervention (f)
intervento, intervento
intervertebraal, tussen twee wervels
intervertebral, entre as vértebras
intervertebral, mellem hvirvlerne
intervertebral, situado entre dos vértebras contiguas
intervertébral, situé entre deux vertèbres
intervertebral, zwischen zwei Wirbeln
intervertebrale, tra le vertebre
intestinaal, met betrekking tot de darm
intestinal, den Verdauungstrakt betreffend
intestinal, intestinal
intestinal, relativo al intestino
intestinal, relativo ao intestino
intestinal, tarm-
intestinale, intestinale
intimamente relacionado com uma porção, intrínseco
intoksikation, forgiftning
intolérance (f), réaction anormalement forte de l'organisme
intolerancia, incapacidad para soportar un medicamento
intolerância, incapacidade de suportar um medicamento
intolerans, overfølsomhed (over for læge- eller næringsmiddel)
intolerantie, onvermogen om te verdragen
intolleranza, intolleranza
intossicazione con disturbi renali e nervosi, salicilismo
intossicazione, intossicazione
intoxicación de la sangre por microorganismos, septicemia
intoxicación de la sangre, toxemia
intoxicación producida por el cornezuelo del centeno, ergotismo
intoxicación, envenenamiento
intoxicação com aspirina, salicismo
intoxicação crónica pelo uso alimentar do centeio atacado de cravagem, ergotismo
intoxicação do sangue; toxinemia, toxemia
intoxicação, envenenamento
intoxicatie, vergiftiging
intoxication (f), empoisonnement
intoxication, salicylisme (m)
intraindividual, dentro del individuo
intraindividual, dentro do indivíduo
intra-individueel, bij dezelfde mens verschillend
intra-individuel, à l'intérieur de l'individu
intraindividuel, som findes eller sker inden i den enkelte person
intraindividuell, im Individuum auftretend
intramuscolare, all'interno di un muscolo
intramusculair, in de spier
intramusculaire, dans le muscle
intramuscular, no interior do músculo
intramuscular, que está situado u ocurre dentro de un músculo
intramuskulær, i musklerne
intramuskulär, in oder in einem Muskel
intranquilidad motora (agitación 2); incapacidad de permanecer sentado con tranquilidad, acatisia
intra-oculair, in het oog
intra-oculaire, à l'intérieur du globe de l' il
intraocular, no interior do globo ocular
intraocular, que está situado o se produce dentro del ojo
intraokulær, i øjeæblet
intraokular, im Augeninnern
intratecal, pertencente ao lúmen de uma bainha ou canal
intratecal, que ocurre dentro de una túnica
intratecale, all'interno di una copertura o guaina
intrathecaal, binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
intrathécal, à l'intérieur d'une enveloppe
intrathekal, inden for kraniet
intrathekal, innerhalb der harten Rückenmakrhaut
intravasaal, intravasculair, binnen een bloedvat
intravascolare, intravascolare
intravasculaire, à l'intérieur d'un vaisseau sanguin
intravascular, no interior de um vaso sanguíneo
intravascular, situado dentro de un vaso
intravaskulær, i karrene
intravaskulär, in einem oder in ein BlUt- oder Lymphgefäß
intraveineux, à l'intérieur d'une veine
intraveneus, in de ader
intravenøs, inden i vene
intravenoso, intravenoso
intravenoso, situado dentro de uma veia
intravenoso, situado dentro de una vena
intravenös, in einer oder in eine Vene
intravenöse Schnellinjektion, Bolusinjektion
intreccio, plesso
intrinseco, implicito
intrínseco, intimamente relacionado com uma porção
intrínseco, situado dentro de una parte o perteneciente exclusivamente a ella
intrinsèque, propre à un organe
intrinsic, intern
intrinsiek, wezenlijk
intrinsisch, innerhalb
introducción de un instrumento puntiagudo, punción
introducción de un tubo en un órgano hueco, intubación
introducción de una sonda en una cavidad hueca, cateterismo
introduction (d'un liquide, d'un gaz) dans un organe, injection (f)
introduction d'un cathéter dans l'organisme, cathétérisme (m)
introduction d'un tube dans un conduit naturel, intubation (f)
introdução de um tubo num órgão oco, intubação
introdução de uma sonda numa cavidade, cateterismo
introduire (un liquide, un gaz) dans un organisme, injecter
introduzione di sangue nell'organismo dall'esterno, emoperfusione
introduzione di uno strumento a forma di tubo, cateterismo
intubación, introducción de un tubo en un órgano hueco
intubação, introdução de um tubo num órgão oco
intubatie, inbrengen van een buis
intubation (f), introduction d'un tube dans un conduit naturel
intubation, nedlæggelse af et rør gennem næse eller mund
intubazione, inserimento di un tubo nel corpo
invalidar, debilitar
invalidar, infirmar
invalidare, non rendere valido
invalider, invalider
invalideren, ongeldig maken
invasief, waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
invasif, envahissant
invasiv, eindringend
invasiv, indtrængende/om blodtryk målt på en arterie
invasivo, che comporta incisione; che viene introdotto
invasivo, que penatra, que invade
invasivo, que penetra, que invade
invertsuiker, mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
invertsukker, sukker som har undergået kemiske ændringer
investigación, investigación
investigação, indagação, pesquisa
involución, degradación y pérdida funcional de los órganos con el paso de la edad; retorno del útero a su tamaño natural después del parto
involução, degradação e perda funcional dos órgãos com a idade; regressão das dimensões do útero e das estruturas envolventes após o parto
involutie, natuurlijke veroudering
involutio, svind, organernes indskrumpning med alderen
involution (f), diminution de volume (d'un organe)
involuzione, sviluppo non positivo
inwendig bekleedsel van bloed- en lymfvaten, endotheel
inwendig, intern
inyección rápida,
inyección, inyección
ionisación, ionización
ionisatie, ontleding in ionen
ionisation (f), production d'ions (à partir de molécules électriquement neutres)
ionisation, ladning af neutralt atom
ionización, ionisación
ionização, processo pelo qual são produzidos iões numa substância
ionizzazione, processo chimico di un atomo neutro con elettroni
ionogram, beeld van de ontleding in ionen
ionogram, TU
ionograma, ionograma
ionogramma, il risultato della ionografia
ionogramme (m), graphique des différents ions contenus dans un liquide organique
iperaldosteronismo, debolezza muscolare cronica
iperalgesia, aumento della sensibilità al dolore
iperattività, ipercinesia
iperazotemia, eccesso di urina
iperbarico, relativo alla alta pressione atmosferica
ipercalcemia, eccesso di calcio nel sangue
ipercapnia, eccessiva anidride carbonica nel sangue
ipercheratosi, ispessimento della pelle
ipercinesia, iperattività
iperemesi, vomito persistente
iperemia, congestione
iperestesia, aumento della eccitabilità
iperglicemia, troppo zucchero nel sangue
iperidrosi, eccessivo sudore
iperkalemia, troppo potassio nel sodio
iperlipemia, troppi lipidi nel sangue
iperostosi, aumento delle ossa
iperpiressia, febbre altissima
iperplasia, anormale moltiplicazione di cellule
iper-reflessia, esagerazione dei riflessi
ipersecrezione, eccessive perdite
ipersensibilità del nervo vago, vagotonia
ipersensibilità di nervi e muscoli, tetania
ipersensibilità, ipersensibilità
iperstimolazione, iperstimolazione
ipertensione, ipertensione
ipertermia, elevatissima temperatura corporea
ipertiroidismo, eccessiva attività della tiroide
ipertonia, ipertonicità
ipertonicità, ipertonia
ipertricosi, eccessiva crescita di capelli
ipertrofia, eccessiva crescita di un organo
iperuricemia, eccesso di acido urico nel sangue
iperventilazione, eccesso d'aumento d'aria nei polmoni
ipervitaminosi, eccesso di vitamine
ipervolemia, anormale crescita di plasma (fluido circolante)
ipnotico, ipnotico
ipoacusia, diminuita sensibilità uditiva
ipocondria, ansia di avere malattie di vario tipo
ipodermico, applicato sotto la pelle
ipofisario, che riguarda l'ipofisi (importante ghiandola)
ipoglicemia, troppo poco zucchero nel sangue
ipogonadismo, bassa funzione gonadi; ritardo dello sviluppo sessuale
ipokalemia, potassio nel sangue troppo basso
ipomania, un tipo di mania ma meno intensa della mania
ipoplasia, sviluppo incompleto di un organo
ipossia, riduzione dell'ossigeno ai tessuti
ipossiemia, carente ossigenazione del sangue
ipotalamico, che riguarda l'ipotalamo (base cranica - funz.
ipotensione, tensione troppo bassa
ipotensivo, caratterizzato da tensione troppo bassa
ipotermia, temperatura corporea troppo bassa
ipotesi, ipotesi
ipotiroidismo, assenza di attività della tiroide
ipotonia, mancanza di tonicità; bassa resistenza
ipotrofia, nutrizione troppo ridotta
ipouricemia, mancanza di acido urico nel sangue
ipoventilazione, mancanza di ossigeno nei polmoni
ipovitaminosi, mancanza di vitamine
ipovolemia, volume di plasma (fluido circolante nel sangue) ridotto
iridiocyclitis, betændelse i regnbuehinde og indre øjenmuskel
iridociclite, infecção de um dos anexos da vista
iridociclite, infiammazione dell'iride e della parte del ciglio
iridociclitis, inflamación del iris y del cuerpo ciliar
irido-cyclite (f), inflammation de l'iris et du corps ciliaire
iridocyclitis, gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
irite, infiammazione dell'iride con dolore e congestione
irite, inflamação da íris
iritis (m), inflammation de l'iris
iritis, betændelse af regnbuehinden
iritis, inflamación del iris
iritis, regenboogvliesontsteking
irregolare perdita di sangue dall'utero, metrorragia
irregolarità nel coordinamento muscolare, atassia
irregular, anormal, atípico
irregular, que difiere de lo normal, anormal, atípico
irregularidade, anomalia
irrégularité du rythme cardiaque, arythmie (f)
irreversibel, nicht rückgängig zu machen
irreversibel, onomkeerbaar
irreversibel, uhelbredelig
irreversibile, che non può più essere invertito
irréversible, irréversible
irreversible, sin retorno
irreversível, sem retorno
irrigación nerviosa de un área u órgano, inervación
irrigación, riego o aporte sanguíneo
irrigação, lavagem com eliminação do líquido utilizado
irrigatie, besproeiing
irrigatie, uitspoeling
irrigation (f), irrigation
irrigation, (tarmud)skylning
irrigation, irrigation (f)
irrigazione, irrigazione
irritación, estimulación, excitación
irritación, estimulación; sobreexcitación, sensibilidad exagerada
irritação, estímulo, estimulação, excitação
irritatie, prikkeling
irritation (f), inflammation cutanée
irritation, irritation
irritazione, irritazione
irsutismo, condizione di peluria folta
ischemia, mancanza di sangue in un elemento
ischémie (f), apport insuffisant de sang (à un organe ou un tissu)
ischemie, plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
ischias, hoftegigt
iskæmi, lokal blodmangel (p.g.a. karsammentrækning)
isolar, isolar
isolare, isolare
isoler, isoler
isolere, isolere
isoleren, afsluiten
isolieren, isolieren
isotónico, que tem a mesma tensão ou concentração
isotónico, que tiene la misma tensión o concentración
isotonico, soluzioni chimiche (es.
isotonique (sérum-), solution de sels minéraux ayant la même pression que le sang
isotonisch, den Zustand gleicher molekularer Konzentrationen betref
isotonisch, isotoon, van gelijke druk als de omgeving
isotonisk opløsning, opløsninger med samme osmotiske tryk
ispessimento della pelle con segni marcati, lichenificazione
ispessimento della pelle, ipercheratosi
isquemia, deficiencia del riego sanguíneo de una zona
isquemia, diminuição de suprimento arterial a um órgão ou região a níveis condicionantes de lesão tecidular ainda reversível
isterectomia, asportazione chirurgica (taglio) dell'utero
istologico, relativo allo studio dei tessuti ed organi (veg.
istruzione, istruzione
ittero, sintomo di malattie del fegato e del sangue
ittiosi, malattia della pelle con formazione di squame
jacto, banho por duche
jaqueca, migraña
jaunisse, ictère (m)
jeder im biol., Metabolit
jejum, abstinência
jejuno, parte do intestino delgado desde o duodeno até ao íleo
jéjunum (m), partie de l'intestin grêle
Jejunum, mittlerer Abschnitt des Dünndarms
jejunum, nuchtere darm
jejunum, øverste del af tyndtarmen
jem., der rückfällig wird, Patient mit Rezidiv
jernmangel, ferriprivus
jeugdig persoon, adolescent
jeuk, pruritus
jeukend, prurigineus
jeukwerend, antiprurigineus
jichtknobbel, tofus
jovem, adolescente
joven, adolescente
joven, juvenil
Juckreiz, Pruritus
jugendlich, juvenil
Jugendlicher, Adoleszent
juveniel, met betrekking tot de jeugd
juvenil, joven
juvenil, jugendlich
juvenil, relativo ao jovem
juvenil, ungdommelig
juvénile (acné-), propre à la puberté, à la jeunesse (acné-)
kaakkramp, trismus
Kachexie, Auszehrung
kalk i urinen, calciuri
Kalk im Urin, Kalziurie
kalmerend middel, sedativum
Kalzifikation, Verkalkung
Kalziurie, Kalk im Urin
Kammeranfangsschwankung, QRS-Komplex
kanal, ductus
kanalformet, tubulær
kankergezwel, carcinoom
kankerverwekkend, carcinogeen
Kanüle, Kanüle
kanyle, kanyle
kapacitet, kapacitet
Kapazität, Kapazität
kapillær, hårkar
Kapillare, kleinste Blutgefäße
kar-, vaskulær
kardial, das Herz betreffend
kardiogen, vom Herzen stammend
kardiologisch, Herzerkrankungen betreffend
kardiologisk, hjerte-
Kardiomegalie, Vergrößerung des Herzens
Kardiomyopathie, Herzmuskelerkrankungen
Kardiopathie, Herzfehler
kardiopulmonal, Herz und Lunge betreffend
kardiorespiratorisch, Herz und Atmung betreffend
kardioselektiv, nur auf das Herz wirkend
kardiotoxisch, herzschädigend
kardiovaskulär, Herz und Gefäße betreffend
karies, caries
Karies, Karies
karlidelse med karspasmer provokeret af kulde, medførende blåfarvning, smerter, evt. vævsdød (koldbrand) af fingre, sjældnere tæer, Raynaud's fænomen
karnøgle-, glomerulær
karsammentrækkende hormon, vasopressin
karsammentrækning, sammentrækning af de små blodkars åbning med efterfølgende lille blodgennemgang til legemsdel, vasokonstriktion
karudvidelse, vasodilatation
karzinogen, krebserzeugend
Karzinom, bösartige Geschwulst
kastration, fjernelse af kønskirtler, castratio
Kastration, Kastration
katabolisme, nedbrydning
katabolisme, weefselafbraak
Katabolismus, Abbaustoffwechsel
Katalyse, eine chem.Reaktionen beschleunigen
katalysere, katalysere
katalyseren, snel voort doen gaan
katar i den nedre del af tyndtarmen, ileitis
katar, slimhindebetændelse
kataract, grå stær, uklarhed af øjelinsen
Katarakt, Durchsichtigskeitsverlust der Augenlinse oder ihrer
Katarrh, Katarrh
katerisering, indføring af kateter
kateter, kateter, rørformet instrument til indførelse i hulrum
kateter, rørformet instrument til indførelse i hulrum, kateter
Katheter, röhrenförmiges Instrument zur Einführung in Hohlorgane
Katheterismus, Einführen eines Katheters
kaudal, nedadvendende
kaudal, steißwärts
kausal, die Ursache betreffend
kausal, forårsagende
kaustika, ætsmiddel
kaustisch, ätzend
Kavität, Höhle
kavitet, fordybning
keelontsteking, faryngitis
KehlkopfentzÜndung, Laryngitis
keimfrei, aseptisch
Keimfreiheit, Asepsis
keimhemmend, bakteriostatisch
keimtötende Mittel, Antiseptikum
keimtötendes Mittel, Desinfiziens
keloid, godartet (ar)svulst
keloïd, littekengezwel
Keloid, Wulstnarbe
kemisk mellemled i overgangsstedet mellem nervecellerne, neurotransmitter
kemisk substans som kan findes i ganske små mængder i den levende organisme, oligoelement
kemisk, kemisk
kemoreceptor, mikroorganisme, som har til formål at binde visse stoffer
kemoterapeutisk, kemoterapeutisk
kemoterapi, kemoterapi
kenmerk, parameter
kenmerkend, specifiek
Kephalalgie, Kopfschmerz
kératinisé, enrobé d'une substance analogue à la kératine
kératite (f), inflammation de la cornée
keratitis, hornhindebetændelse
Keratitis, Krankheiten der Hornhaut des Auges
keratitis, oogbindvliesontsteking
kérato-conjonctivite (f), inflammation de la cornée et de la conjonctive
keratoconjunctivitis, bindehinde- og hornhindebetændelse
Keratoconjunctivitis, Entzündung der Horn- und Bindehaut des Auges
keratoconjunctivitis, ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
keratolyticum, verwekend middel
keratolytika, lægemiddel, som pålægges eller påsmøres huden og opløser eller opbløder hornlaget
kératolytique (a et sm), (substance) capable de dissoudre la kératine (= couche cornée de la peau)
keratolytisch, Mittel zur Ablösung der Hornschicht der Haut
keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren, polypeptide
ketoacidose, syreophobning i urin og blod
keto-acidose, zuurvergiftiging bij suikerziekte
Ketoazidose, durch vermehrte Bildung von Ketonkörpern ausgelöste
Keuchhusten, Pertussis
kiemdodende stof, germicide
kiemvrijheid, asepsis
kighoste, tussis convulsiva
kind-, buccal
Kinderheilkunde betreffend, pädiatrisch
kinderlijk, infantiel
kindlich, infantil
kinetisch, Bewegung betreffend
kinetisch, wat beweging veroorzaakt
kinetisk, bevægelses-
kinkhoest, pertussis
kirurgisk, kirurgisk
klap, valvula
Klarsichtpackung, Blisterpackung
klassiek, bij uitstek
klassificering, klassificering
Klassifikation, Einordnung
klassisch, klassisch
klassisk, klassisk
Kleienflechte, Pityriasis
klein deeltje, partikel
kleine Klappe, Valvula
kleine vetdruppel, micel
kleine, onderhuidse bloedingen, petechieën
kleiner Anfall, Absenz
kleiner epileptischer Anfall, petit mal
kleiner Fleck, Makula
kleinfächige Hautblutung, Ekchymose
Kleinheit der Schrift, Mikrographie
kleinst mogelijke hoeveelheid, minimum
kleinste Blutgefäße, Kapillare
kleinste levend wezen, micro-organisme
kleinste, punktförmige Haut- und Schleimhautblutungen, Petechien
klem, tetanus
klepje, valvula
kleurbaar met neutrale kleurstoffen, neutrofiel
kleurenband, spectrum
kleverigheid, viscositeit
klierontsteking, adenitis
klierweefsel, parenchym
klierziekte veroorzaakt door het toxoplasma, toxoplasmose
klinisch, klinisch
klinisch, onmiddellijk zichtbaar
klinisk, klinisk
Klistier, Klysma
klitoridal, zum Kitzler gehörig
kloak, afføringskanal, kloak
kloak, kloak, afføringskanal
Kloake, 1.Ausgang für Darm, Harn + Geschlechtsorgane bei bestimmten Tieren. 2. Fistelgänge
kløe-, pruritisk
kløe, pruritus
kløestillende, antipruritiv
klonisch, mit ruckartigem Ablauf
klonisk, stødvis
kloof, fissuur
klopping van het hart, palpitatie
klopping, pulsatie
Klysma, Klistier
kneuzing, contusie
knobbelig, nodeus
Knochenbildung, Ossifikation
Knochendurchtrennung, Osteotomie
Knochenmarkshemmung, Myelosuppression
Knochenmißbildung, Osteodystrophia
knockenmarksschädigend, myelotoxisch
knoglebrud, fraktur
knogledannelse, ossificatio
knoglemarvsbetændelse, osteomyelitis
knotig, nodös
Knöchelchen, Ossiculum
Knötchen, Papel
knude, papel
knuder aflejret i vævet under huden ved kronisk ægte gigt, tophi
knudret plet, maculopapulær
knudret, nodosus
knudret, tuberøs
Koagulation, Gerinnung
koagulation, koagulation
Kochlear(is)-, die Innenohrschnecke betreffend
kognitiv, erkenntnißmäßig
Kohlenhydrat, Kohlenhydrat
koilonychi, deformitet, skeformning af neglene
koïlonychie (f), affection des ongles
koilonychie, lepeltjesnagels
Koilonychie, löffelartige Einsenkung der Nagelplatte
Koitus, Beischlaf
kokopper, anvendes til forebyggelse af kopper, vaccinia
koldbrand, gangræn
kolinerg, cholinerg
Kolitis, Schleimhautentzündung des Dickdarms
Kollagen, (leimartiger, in Wasser stark quellender) Eiweißstoff in
kollagen, grundsubstans i knoglevæv, collagen
kollaps (af f.eks., kollaps
kollaps, kollaps (af f.eks.
Kollaps, Zusammensinken
kollernde Geräusche im Darm, Borborygmus
kolloid(al), sehr fein verteilt
kolloid, geléagtig
kolorektal, Dick- und Mastdarm betreffend
komatøs, i dyb bevidstløshed
komatös, in tiefer Bewußtlosigkeit
Kombination, Kombination
kombinationseffekt, medikamenters påvirkning af hinandens virkning, interaktion
Komedo, Mitesser
kommensal, snylter
Kommensale, Mitesser
Kommotio(n), Erschütterung
kompatibel, forligelig
kompatibel, verträglich
Kompensation, Ausgleich
kompensation, kompensation
kompetitiv, auf Wettbewerb beruhend
kompleks, kompleks
komplement, komplement
Komplement, Serumbestandteil, der die spezifische Wirkung eines
komplementær, supplerende
komplementär, ergänzend
komplex, kompliziert
Komplikation, Komplikation
kompliziert, komplex
komponent, bestanddel
Komponente, Bestandteil
koncentration, koncentration
Kondition, Kondition
konduktion, ledning
Konduktion, Wärmeleitung
kongenital, angeboren
Kongestion, Blutandrang
kongestion, forøget blodtilførsel til organ
konjugation, befrugtningsform hos f.eks.
Konjugation, Verschmelzung des männl.
konjugeret, korresponderende
konjugiert, zugeordnet
Konjunktivitis, Bindehautentzündung
konkomitierend, begleitend
konkret, konkret
konkurrerende, competitiv
køns-, genital
køns-, venerisk
kønsdrift, libido
konservativ, bewahrend
konservativ, konserveringsmiddel
konservere, konservere
konserveringsmiddel, konservativ
konservieren, haltbar machen
kønsstimulerende hormon, gonadotropin
konstitutionel, konstitutionel
konstitutionell, anlagebedingt
konsultation, råd
kønsvorter, vorteagtig udvækst på kønsdele p.g.a. virus, condyloma
Kontakt, Kontakt
Kontamination, Ansteckung
kontamination, smitte
kontinuerlig væskeindgift, infusion
kontinuerlig, vedvarende
kontinuierlich, dauernd
kontraindikation, forhold, der taler imod et indgreb eller en behandling, kontraindikation
Kontraindikation, Gegenanzeige
kontraindikation, kontraindikation, forhold, der taler imod et indgreb eller en behandling
Kontraktilität, Fähigkeit zur Zusammenziehung
kontraktion, sammentrækning
Kontraktion, Sichzusammenziehen
kontraktionsevne, sammentrækningsevne
Kontraktionswellen im Verdauungstrakt und Harnleiter, Peristaltik
kontraktur, manglende bevægelighed
Kontraktur, unwillkürliche Dauerverkürzung bestimmter Muskeln
Kontrastdarstellung der Gallengänge, Cholangiographie
Kontrastmittel, Kontrastmittel
kontraststof, kontraststof, stof, som giver skygge ved røntgenfotografering
kontraststof, stof, som giver skygge ved røntgenfotografering, kontraststof
Kontrazeption, Empfängnisverhütung
Kontrazeptivum, Empfängnisverhütungsmittel
Kontrolle mit Hilfe eines Monitors, Monitoring
Kontusion, Prellung
Konvaleszenz, Genesung
konventionel, konventionel
konventionell, konventionell
konversion, omdannelse
Konversion, Umwandlung
Konvulsion, Schüttelkrämpfe
Konzentration, Konzentration
Konzeption, Empfängnis
koolhydraat, verbinding van koolstof
koordination, det harmoniske sammenspil mellem muskler til udførelse af bevægelser, koordination
koordination, koordination, det harmoniske sammenspil mellem muskler til udførelse af bevægelser
Koordination, Zusammenwirken von Organen
koorts, pyrexie
koortsig, febriel
koortsuitslag, herpes simplex
koortsverwekkend, pyrogeen
koortswerend middel, antipyreticum
Kopfschmerz, Kephalalgie
koppeling, associatie
koronar, kranzförmig
korrektion, korrektion
Korrektur, Korrektur
korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies, trachoom
korrelation, indbyrdes forhold
Korrelation, Wechselbeziehung
korrelig vormsel, granula
korrespondere, korrespondere
korresponderende, konjugeret
korrespondieren, übereinstimmen
kort voor en na de geboorte, perinataal
kortademigheid, dyspnoe
Kortex, Rinde(nbereich)
kortikal, die Rinde eines Organs betreffend
kortikosteroide, (binyre)barkhormon
kortikotropin, hormon, som regulerer binyrebarkens hormonproduktion, ACTH
kortslutning, anlæggelse af ekstra forbindelse mellem to punkter, shunt
kortstondig bewustzijnsverlies, absence
kortvarigt epileptisk anfald uden kramper, absence
kosmetik, kosmetik
Kosmetikum, Kosmetikum
koudvuur, gangreen
Koxalgie, Hüftgelenkschmerz
Körperflüssigkeit, Humor
körperlich, physisch
körperlich, somatisch
körperliche und/oder intellektuelle Reifungsverzögerung, Retardation
körperliche Unversehrtheit, Integrität
kraambed, puerperium
kraamvloed, lochia
kracht, potentie
krachteloosheid, asthenie
kræft i epitelvæv (=hudlag over hud og slimhinder), carcinom
kræftagtig, neoplastisk
kræftfremkaldende, carcinogen
kraft, potentia
kraftig opkastning, hyperemesis
kraftige menstruationsblødninger med normale intervaller, menoragi
Kraftlosigkeit, Asthenie
kramp van de luchtpijptakken, bronchospasme
kramp, spasme
krampachtig, spastisch
krampachtige achteroverstrekking van het lichaam, opisthotonus
krampagtig bagoverbøjning af legemet, opisthotonus
krampagtig sammentrækning af bronkialmuskulaturen, bronchospasmus
krampagtig, spasmodisk
krampe, convulsio
krampeanfald med tab af bevidstheden, eclampsia
krampelidelse p.g.a. nedsat kalk i blodvæsken, tetani
krampestillende middel, anticonvulsiva
krampestillende middel, antispasmodika
Krampf der Kaumuskulatur mit Kieferklemme, Trismus
Krampf der Rückenmuskulatur mit Rückwärtsbeugung, Opisthotonus
Krampfader(knoten), Varix
Krampfanfälle in der Schwangerschaft, Eklampsie
krampfartig, spasmisch
krampfend, spastisch
Krampfkrankheit, Tetanie
krampflösend, spasmolytisch
krampflösendes, bzw.-verhinderndes Mittel, Antikonvulsivum
Krampfzustand der Bronchialmuskulatur, Bronchospasmus
krampstillend middel, spasmolyticum
kranial, den Schädel betreffend
kranial, kranie-
kranie-, kranial
krankhaft gesteigertes Durstgefühl, Polydipsie
krankhaft vermehrte Schweißbildung, Hyperhidrose
krankhafte Erhöhung des Blutzuckers, Hyperglycämie
krankhafte Muskelschwäche, Myasthenie
krankhafte, nichtentzündliche Hirnveränderung, Enzephalopathie
krankhaftes Vortreten des Augapfels, Exophthalmus
Krankheit, Dyskrasie
Krankheiten der Hornhaut des Auges, Keratitis
Krankheitsbild, Syndrom
krankheitsmildern, palliativ
Krankheitswahn, Hypochondrie
krankmachend, pathogen
krans, coronar-
kranzförmig, koronar
Krätze, Skabies
kreatinæmi, forøget udskillelse af kreatin (stof i muskelvævet) i blodet
Kreatinämie, vermehrter Kreatingehalt
krebserzeugend, karzinogen
Kreuzallergie, Überkreuzungsempfindlichkeit
Kreuzresistenz, Resistenz eines Erregers nicht nur gegen ein best.
kriebelziekte, ergotisme
Krise, Krise
krise, krisis
krisis, krise
kristallisatie, kristalvorming
Kristallisation, Kristallisation
Kristallurie, Ausscheidung von Harnkristallen
kristalurie, aanwezigheid van kristallen in de urine
kristalvorming, kristallisatie
Kriterium, Kriterium
kromme lijn, curve
kromosom-, kromosomal
kromosomal, kromosom-
kronisk betændelse af et organ, som bliver hårdt, cirrose
kronisk ørelidelse med tiltagende døvhed, otosclerosis
kronisk sår på underbenet, ulcus cruris
kronisk sår, evt. mavesår, ulcus
kronisk, kronisk, langsom, vedvarende sygdomstilstand
kronisk, langsom, vedvarende sygdomstilstand, kronisk
krop, struma
Kropf, Struma
kruisallergie, overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
kruisinfectie, besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
kruisresistentie, gekruiste weerstand
krydsallergi, allergi over for flere bestanddele, som minder om hinanden, krydsallergi
krydsallergi, krydsallergi, allergi over for flere bestanddele, som minder om hinanden
krydsimmunitet, krydsimmunitet, modstandsdygtighed over for bakterie, som minder om bakterie, man tidligere har været smittet med
krydsimmunitet, modstandsdygtighed over for bakterie, som minder om bakterie, man tidligere har været smittet med, krydsimmunitet
krydsinfektion, gensidig besmittelse af individer, som er smittet med forskellige bakterier, krydsinfektion
krydsinfektion, krydsinfektion, gensidig besmittelse af individer, som er smittet med forskellige bakterier
krystaller i urinen, krystaluri
krystallisering, udkrystallisation
krystaluri, krystaller i urinen
kulhydrat, kulhydrat
kumulativ, kumulativ
kumulativ, steigernd
kunstig opstemthed, euphori
kunstig, artificiel
kunstmatig lichaamsdeel, prothese
kunstmatig, artificieel
kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten, shunt
kunstnierbehandeling, dialyse
kurarisere, helbrede
kurativ, heilend
Kurve, Kurve
Kurzsichtigkeit, Myopie
kutan, Haut-,
kutan-, hud-
künstlich,
künstliche Entleerung eines Hohlorgans, Evakuation
künstliches Fieber, Hyperthermie
Kürettage, Ausschabung der Gebärmutter
kvæstelse, contusio
kvalitativ, kvalitetsmæssig
kvalitetsmæssig, kvalitativ
kvalme, nausea
kvantitativ, mængdemæssig
kvartær, fjerde/dannet af fire
kvik, kvik
kvinders smerte ved samleje, dyspareuni
kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg, myeloom
kwaadaardig gezwel, sarcoom
kwaadaardig, maligne
kwaadaardige slijmvliesontsteking, difterie
kwab, lobus
kwalijk, nadelig
kwalitatief, naar de hoedanigheid
kwantitatief, met betrekking tot de hoeveelheid
kyste (m), cavité anormale/tumeur bénigne
kyste, blaas met stroperige inhoud
kystische fibrose, aandoening van exocriene klieren
la cantidad más pequeña o el límite más pequeño, mínimo
la millonésima parte de un gramo, microgramo
la piel y las mucosas, epitelio
labiel, wankelbaar
lábil, inestable, fácilmente modificable o alterable, inconstante
lábil, instável, facilmente alterável
labil, mentalt ustabil
labil, nicht stabil
labile, instabile
labile, peu stable
laceración, desgarro, herida desgarrada
laceração, ferida irregular
laceratie, weefselverscheuring
laceratio, rift
lacération (f), déchirure accidentelle de la peau et du tissu sous-cutané
lacerazione, lacerazione
lacrimaal, met betrekking tot tranen
lacrimal, das lágrimas
lacrimal, tåre-
lacrimale, lacrimale
lacrimalis, zum Tränenapparat gehörend
lacrymal, qui se rapporte aux larmes/ à la sécrétion des -
lactación, secreción de leche; período de secreción de leche; amamantamiento
lactação, formação de leite
lactatie, borstvoeding
lactatio, diegivning
lactation (f), 1) montée du lait - 2) allaitement
lacune dans le champ visuel, scotome (m)
l'aderire, adesione
ladning af neutralt atom, ionisation
lægelig, medicinsk
lægemiddel forstøvet med atmosfærisk luft, ilt eller luftblanding, aerosol
lægemiddel med én vigtig bestanddel, monokomponent
lægemiddel med særlig virkning på psykiske symptomer, psykofarmaka
lægemiddel med styrkende virkning på hjertet, cardiotonisk/cardiotonika
lægemiddel med virkning over for epileptiske symptomer, antiepileptika
lægemiddel til behandling af diabetes, antidiabetika
lægemiddel, farmaka
lægemiddel, som letter astmaanfald, antiastmatika
lægemiddel, som modvirker brækning, antiemetika
lægemiddel, som modvirker depressive tilstande, antidepressiva
lægemiddel, som normaliserer hjerterytmen, antiarrhythmika
lægemiddel, som pålægges eller påsmøres huden og opløser eller opbløder hornlaget, keratolytika
lægemiddelform, hvor en stor dosis indsprøjtes én gang, bolus injectio
lægemiddelform, små piller beregnet til oral indtagelse, granulat
lægemiddels tilgængelighed for målvævet, biotilgængelighed
lænde-, lumbal
læren om lægemidlers virkemåde i organismen, farmakodynamik
læren om ørets, næsens og strubens sygdomme, otorinolaryngologi
læren om sygdomsårsager, ætiologi
læren om sygdomstegnene, symptomatologi
læsion, læsion
lage bloeddruk, hypotensie
Lagebestimmung eines Krankheitsprozesses, Lokalisation
lagrimal, referido a las glándulas que secretan las lágrimas
Lähmung des Ziliarmuskels, Zykloplegie
Lähmung, Parese
laksans, afføringsmiddel
Laktation, Milchproduktion
lamsvlies, amnion
langsam sich entwickelnd, chronisch
langsame Herzschlagfolge, Bradycardie
langsom hjertevirksomhed, under 55 slag i minuttet, bradycardia
langsom, tardiv
langsommere vejrtrækning end normalt, bradypnø
langvarig krampe i tyggemusklerne, hvorved mundoplukning umuliggøres, trismus
lap, lobus
lappenförmiger Organteil, Lobus
lårbens-, femoralis
largo espectro, activo com vários grupos de germes
laringite, inflamação da laringe
laringite, laringite
laringitis, inflamación de la laringe
laryngite (f), inflammation du larynx
Laryngitis, KehlkopfentzÜndung
laryngitis, slijmvliesontsteking van het strottehoofd
laryngitis, strubebetændelse
Läsion, Störung einer Funktion oder des Gewebegefüges
lasitud, debilidad, cansancio, agotamiento
lassativo, lassativo
lassitude (f), fatigue généralisée et vague
lassitude, fraqueza, cansaço
lassitudine, stanchezza
lassitudo, energiløshed
Lassitudo, Erschöpfung
lassitudo, vermoeidheid
latenstid, tiden fra indvirkning til synligt udslag
latent, sluimerend
latentietijd, tijd tussen prikkeling en reactie
Latenzperiode, Inkubationszeit
lateraal, zijdelings
latéral, 1) externe, éloigné du milieu du corps - 2) sur le côté
lateral, alejado del centro o de la línea media
lateral, lateral
lateral, seitlich
lateral, udefter
laterale, laterale
latido prematuro del corazón, extrasístole
latido rítmico, pulsación
lattazione, lattazione
lav iltspænding i blod eller væv, hypoxia
lav iltspænding i blodet, hypoxæmi
lavagem com eliminação do líquido utilizado, irrigação
lavativa, enema
lavement (m), lavement
lavement, enema
lavement, indhældning i endetarmen, lavement
lavement, lavement (m)
lavement, lavement, indhældning i endetarmen
lavere blodtryk end normalt, hypotension
lavpunkt, nadir
lavt blodpladeantal, trombocytopeni
Laxans, Abführmittel
laxante, medicamento contra el estreñimiento
laxatif (a et sm), laxatif
laxatif, laxatif (a et sm)
laxativo, medicamento purgante
laxativum, middel dat de stoelgang bevordert
laxo, flojo, blando, débil, fláccido
Lazeration, Einriß
l'azione del mineralizzaremineralizzazione, mineralizzazione
le fait de boiter, claudication (f)
le fait de retenir, rétention (f)
le meilleur possible, optimal
Leberentzündung, Hepatitis
Leberschrumpfung, Zirrhose
Lebervergrößerung, Hepatomegalie
led-, artikulær
ledbånd, ligament
ledbetændelse, arthritis
lederartiges Aussehen der Haut, Lichenifikation
Lederhaut des Auges, Sklera
ledhindebetændelse, synovitis
lediging, depletie
ledlidelse, arthropatia
ledning, konduktion
ledsagende, concomitans
ledsmerter, arthralgi
leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam, farmacokineticum
leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen, farmacodynamie
leer van de ziekteoorzaken, etiologie
leer van de ziekteverschijnselen, symptomatologie
legamento, ligamento
legemlig, somatisk
legemsvæske, humor
Lehre der Mikroorganismen betreffend, mikrobiologisch
Lehre vom Wirkungsmechanismus der Arzneistoffe und Gifte, Pharmakodynamik
Lehre von den Krankheitszeichen, Symptomatologie
Lehre von den Ursachen der Krankheit, Ätiologie
Lehre von der Reaktion zwischen Arzneimitteln im Organi, Pharmakokinetik
leichte Form der Manie, Hypomanie
leje, decubitus
lejlighedsvis, lejlighedsvis
l'elemento più distante, distale
lensvormig, lenticulair
lenteur anormale des mouvements, bradykinésie (f)
lenteur ou arrêt de la circulation sanguine, stase (f)
lenticolare, a forma di obiettivo o di cristallino
lenticulair, lensvormig
lenticulaire, 1) en forme de lentille - 2) du cristallin
lenticular, con forma de lente
lenticular, relacionado com o cristalino
lentidão dos movimentos, bradicinesia
lentikulær, linseformet/hørende til øjets linse
lentikular, linsenförmig
lentitud anormal de los movimientos, bradiquinesia
lentitud anormal del ritmo cardíaco, bradicardia
lepeltjesnagels, koilonychie
lesão dos alvéolos pulmonares, alveolite
lesão patológica que afecta a retina, retinopatia
lesão, alteração mórbida na função ou estrutura de um órgão
lesie, letsel
lésion (f), lésion
lésion de la peau, éruption (f)
lesión interna por golpe, compresión o choque, contusión
lesión, daño, desperfecto
lésion, lésion (f)
lesione causata da un attacco di malattia, sequela
lesione della pelle, intertrigine
lesione, lesione
lesioni della pelleragadi, ragadi
lesioni pruriginose ai piedi, tinea pedis
lesivo para la célula, citotóxico
let grad af sygelig opstemthed, hypomani
letaal, dodelijk
letal, dødelig
letal, letífero, mortífero, fatal
letal, mortal
létal, mortel, fatal
letal, que provoca a morte
letal, tödlich
letale, mortale
letargi, apati, søvnlignende sløvhedstilstand
letargia, embriaguez, sonolência
letargia, letargia0979, letargia
letargo, somnolencia o indiferencia
léthargie (f), léthargie
léthargie, léthargie (f)
Lethargie, Schläfrigkeit
léthargie, stupeur (f)
lethargie, ziekelijke slaaptoestand
letsel, lesie
lettere epileptisk anfald uden kramper, absence
lettere symptomer ved begyndende forstørrelse af blære halskirtlen, prostatismus
leucemia, doença que afecta os órgãos formadores do sangue, caracterizada pelo aumento dos glóbulos brancos em circulação
leucemia, leucemia
leucemia, malattia acuta o cronica, progressiva ed irreversibile
leucémie (f), leucémie
leucémie, leucémie (f)
leucocitico, del globulo bianco
leucocítico, perteneciente o relativo a los glóbulos blancos de la sangre
leucócito, glóbulo branco
leucocitose, aumento do número de glóbulos brancos em circulação
leucocitosi, temporaneo aumento di globuli binachi nel sangue
leucocitosis, incremento del número de glóbulos blancos en la sangre
leucocytaire, relatif aux globules blancs
leucocytose (f), augmentation du nombre de globules blancs (sang)
leucopenia, deficiência de glóbulos brancos no sangue
leucopenia, reducción del número de glóbulos blancos en la sangre
leucopenia, riduzione nel numero di globuli bianchi
leucopénie / leucocytopénie, diminution du nombre de globules blancs (sang)
leucoplachia, chiazze bianche sulle mucose della bocca o dei genitali
leucoplasia, aparecimento de uma mancha branca que pode preceder o aparecimento de um cancro nesse órgão
leucoplasia, formación de manchas blancas en las mucosas
leucoplasie (f), plaque blanchâtre de peau cornée
leucorrea, exceso de secreción de flujo blanco de la vagina
leucorrea, perdita bianca degli organi femminili
leucorrea, perdita biancastra dalla vagina e dall'utero
leucorreia, corrimento mucoso de cor branca oriundo da vagina; flores-brancas
leucorrhée (f), pertes blanches
leukæmi, leukæmi, ondartet sygdomsgruppe med utilstrækkelig modning af visse elementer i det hvide blodbillede
leukæmi, ondartet sygdomsgruppe med utilstrækkelig modning af visse elementer i det hvide blodbillede, leukæmi
Leukämie, bösartige Erkrankung der weißen Blutzellen
leukemie, bloedkanker
leukocytair, met betrekking tot witte bloedlichaampjes
leukocytisk, hørende til de hvide blodlegemer
leukocytose, forøget antal hvide blodlegemer
leukocytose, te veel witte bloedcellen
leukopeni, formindsket antal hvide blodlegemer
leukopenie, vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
leukoplakia, hvide, permanente pletter på slimhinderne
Leukoplakie, Weißschwielenkrankheit
leukoplakie, witte vlekken
Leukorrhoe, übermäßiger Weißfluß
leukorrhoea, hvidt vaginaludflåd
leukorroe, witte vloed
leukozytär, weiße Blutkörperchen betreffend
Leukozytopenie, Verminderung der Leukozytenzhal
Leukozytose, Vermehrung der Leukozytenzahl
levend wezen, organisme
lever-, hepatisk
leveraandoening, cirrose
leverbetændelse, hepatitis
leverforstørrelse, hepatomegali
leverontsteking, hepatitis
leverplet, chloasma
levertoksisk, hepatotoksisk
leververgroting, hepatomegalie
levervlekken, chloasma
libido (f), libido
líbido, desejo sexual
libido, deseo sexual
libido, geslachtsdrift
libido, kønsdrift
libido, libido (f)
Libido, sexuelle Erlebnisfähigkeit
libre de gérmenes, estéril, aséptico
lichaamsvocht, humor
lichaamsvreemde stof, antigeen
lichamelijk, fysisch
lichenificatie, huidverdikking
lichenificatio, hudfortykkelse som følge af betændelse forårsaget af vedvarende kløe og irritation af huden
lichénification (f), dermatose causée par des grattages répétés
lichenificazione, ispessimento della pelle con segni marcati
Lichenifikation, lederartiges Aussehen der Haut
lichte aanval van vallende ziekte, petit mal
lichte vorm van ziekelijke aandrift, hypomanie
lichte Weite eines Hohlorgans, Lumen
Lichtempfindlichkeit, Photosensibilität
lichtschuwheid, fotofobie
licor, solução, soluto
ligament (m), ligament
Ligament, Band
ligament, bindweefselband
ligament, ledbånd
ligament, ligament (m)
ligamento, feixe fibroso entre dos ossos numa articulação
ligamento, legamento
ligamento, ligamento
ligging, presentatie
ligne, strie (f)
lijmvormend, collageen
lijnvormig, lineair
lille (medicin)flaske, lille (medicin)flaske
lille knogle, ossiculum
limbico, del bordo
límbico, relativo a uma borda ou margem
límbico, relativo a un borde o margen
limbique, 1) en forme d'anneau - 2) relatif à un limbe
limbisch, das limbische System betreffen
limbisch, met betrekking tot een rand