|08.03.2021||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
Anatomi Index
Biyokimya Index
Cerrahi Index
Dahiliye Index
Histoloji Index
Obs Index
Patoloji Index

Histology - Histoloji - Histologia - Histologie - ؛عِلْمُ الأَنْسِجَة -
гистология - Ãû ×é֯ѧ


Editor : Prof.Dr. Aaaaa Bbbbbb     Propose a link / Report a dead link
 

SCI-E Journals - PubMed Journals - Lectures, Presentations, Books - Congress -
Associations & Org. - See also: Embriology

SCI-E Dergiler - PubMed Dergiler - Kitap, Ders ve Sunumlar - Kongreler -
Kurumlar - Ayrýca bkz: Embriyoloji

Under Contraction....

Bu sayfa hazýrlýk aþamasýndadýr...

125 (Oh)2 Vitamin D3
3.Kalp Sesi (S3)
4.Kalp Sesi (S4)
5.Alfa Redüktaz
A Dalgasý
A.Hepatica
Abetalipoproteinemi
Acth’nýn Etkileri
Adenilat Siklaz Mekanizmasý
Adenohipofiz
Adh (Vazopressin)
Adh’nýn Etkileri
Adrenal Kortex
Adrenal Medulla
Adrenerjik Reseptörler
Adrenokortikal Yetmezlik
Afferent Arteriol
Agregasyon
Aðrý:
Akalazya
Akciðer Geliþimi
Akciðer Kapasiteleri
Akciðer Kompliyansý
Akciðer Volümleri
Akomodasyon
Aksiyon Potansiyeli
Aksolemma
Akson
Aksonlar
Aksoplazma
Aktif Taþýma
Aktin
Aktive Parsiyel
Aldosteron
Aldosteron Sekresyonunu Artýran Uyaranlar
Alveol
Alveol Yüzey Gerilimi
Alveolar Evre
Alveolar Por
A-Mg Atpaz
Amilaz
Amin Yapýlý Hormonlar
Aminopirin
Amonyak Tamponu
Anaflatik Þok
Anatomik Ölü Boþluk
Androjenler
Androjenlerin Yýkýmý
Anjiotensin Iý
Anp
Anterograd
Antijen SpesifikHücreler
Antijen Sunucu Hücreler
Antikora Baðýmlý Hücre Öldürmesi (Adcc)
Antimüllerian Hormon Salýnýmý
Antipirin
Antiport
Anyon Gap
Apokrin Bezler
Apolipoprotein B-48
Apozisyonel Büyüme
Ara Baðlantý Bölgesi (Zonula Adherens)
Arka Lob Hormonlarý
Arkuat Arterler
Arterioller
Asetil Kolin
Asit (Hcý) Sekresyonu
Astigmatizma
Astrositler
Atetoz
Atrial Ekstrasistol
Atrial Fibrilasyon
Atrial Flatter
Atrioventriküler Nod
B Lenfositler
Bað Doku
Barr Cisimciðini
Barsak Gazlarý
Bayýlma
Bazal Ganglionlar
Bazal Hücreler
Bazofiller
Becker Hücreleri
Betz’in Dev Hücreleri
Beyaz Lifler
Beyaz Pulpa
Beyin Kan Dolaþýmý
Bikarbonat / Karbonik Asit
Bilaminar Embriyonik Disk
Bipolar Nöronlar
Blastomer
Blastosist
Bos
Bowman Kapsülü
Böbrekler
Ca++ Kalmodülin Sistemi
Cck
Cd4 Pozitifler Dolaþýmdaki T Lenfositlerin %60’ný
Cd4 Reseptörü Taþýyanlar T Helper(Th)
Cd8 Reseptörü Taþýyanlar T Supressör/Sitotoksik (T
Chief (Esas) Hücre
Co2 Transportu
Comt
Conn Sendromu
Crigler-Najlar Sendromu
Cushing Refleksi
Cushing Sendromu
Çomak
Dalak
Decussatio Pramidarumda
Defekasyon
Dehidratasyon
Dendritler
Denge Boyu
Deoksikolikasit
Depolarizasyon
Derivasyonlar
Dermis: Str. Reticulare
Desidua Parietalis
Desmindir
Destek Hücreler
Desudua Bazalis
Desudua Capsularis
Dýþ Kulak
Diad
Diastolik Basýnç
Diensefalon
Difüzyon:
Dihidrotestosteron
Diodrastta
Disartri
Discus Ýnterkalaris
Disdiadokokinezi
Dismetri
Distal Tübülüs
Diþ
Diþ Diþeti (Gingiva Gum)
Dnaaz Ve Rnaaz
Doðal Antikoagülanlar
Doðum
Doðum Defektleri
Doku Faktörü
Doku Tipi Plazminojen Aktivitörü (T-Pa)
Dolaþým Þok
Donnan Dengesi
Dopamin
Döteryum Oksit
Dromotropik
Ductus Cochtearis
Duyu Homonculus
Düz Kas
Düzenli Elastik Bað Dokusu
Düzenli Sýký Bað Dokusu
Eeg
Efektif Renal Plazma Akýmý (Erpf)
Ejeksiyon Fraksiyonu
Ekspiratuar Rezerv Hacmi
Ekstrafuzal Lifler
Ekstraselüler Sývý
Elastik Arterler
Elastik Bað Dokusu
Elastik Fibriller
Elastik Kýkýrdak
Elektrokardiyografi
Emetrop
Enamelun (Mine)
Endokondral Kemikleþme
Endometrium Bazalis
Endometrium Fonksiyonali
Endomisyum
Endonöriyum
Endoplazmik Retikulum (Tus-Eylül’01)
Endosteum
Endotoksik Þok
Enterik Sinir Sistemi
Enterogastrik Refleks
Enterohepatik Dolaþým
Eozinofil
Ependim Hücreleri
Epidermis
Epididimis
Epimisyum
Epinefrin
Epinöriyum
Epitalamus
Eritropoetin
Eritropoezin Regülasyonu
Eritropoietin
Eritrosit
Eritrosit Membran Proteinleri
Eritrositlerin Yýkýmý
Evans Mavisi (T-1824
Extrapiramidial Sistem
Faktör Xýýý
Fertilizasyon
Fetal Dolaþým
Fibriller
Fibrinolizin
Fibroblastlar
Fibröz Astrosit
Fibröz Kýkýrdak
Filtrasyon Fraksiyonu
Filtrasyon Ve Osmoz
Fizyolojik Ölü Alan (Vd)
Fizyolojik Ölü Boþluk
Foliküler Faz
Fonksiyonel Rezerv Kapasite(Frc)
Fonksiyonel Rezidüel Kapasite
Fosfat Tampon Sistemi
Fosfolipitler
Fötal Dolaþým
Fvýý Eksikliði
Fx
Gaba
Gama-Motor Nöronlarýn Fonksiyonu
Gap Junctionlar (Nexus)
Gastrik Faz
Gastrik Hücre Tipleri
Gastrik Mukoza
Gastrik Refluks
Gastrin
Gaz Deðiþimi (Exchange)
G-Csf
Gebelik
Gemmül (Spina)
Gevþek Bað Dokusu
Gh’un Ýndirek Etkileri
Gilbert Sendromu
Glikoforin A
Glikoprotein
Glikozaminoglikan
Glisin
Glisson Kapsülü
Globus Pallidus
Glomeruler Filtrasyon Oraný (Gfr)
Glomeruler Filtrasyonu Etkileyen Faktörler
Glomerulus
Glomerüler Filtrasyon
Glukagon
Glukagonun Etkileri
Glukokortikoid Salýnýmýnýn Kontrolü
Glukokortikoidlerin Etkileri
Glutamat
G-Mcsf
Gm-Csf
Golgi Kompleksi
Golgi Tendon Organlarý (Ib)
Gonad Geliþimi
Görme Duyusu
Göz Geliþimi
Granüler Hücreler
Growth Hormon
H Diski
Havers Kanallarý
Hcg
Hemiballismus
Hemofili B
Hemoglobin
Hemoglobin A
Hemoglobin A2
Hemoglobin Alt Tipleri
Hemoglobin Tampon Sistemi
Hemoglobin-O2 Disosiasyon Eðrisi
Hemolobin F
Hemorajik Þok
Henle Kulpu
Heparin
Hering Cisimleri
Hiperaldosteronizm
Hipermetrop
Hiperpolarizasyon
Hipertonik
Hipertonik (Hiperosmotik) Dehidratasyon
Hipertonik (Hiperosmotik) Overhidratasyon
Hipofiz
Hipotalamus
Hipotonik
Hipotonik (Hiposmotik) Dehidratasyon
Hipovolemik Þok
Histamin
Histiositler
Holokrin Bezler
Hormon Sentezi
Hormonlar
Hpl
Humoral Ýmmunite
Hücre Zarý
HyalinKýkýrdak
Hydrocephalus
Il-2
Il-3
Il-3(Multi-Csf)
Il-6
Ýç Kulak
Ýdioventriküler Ritim
Ýnce Barsak Kalýn Barsak Farklarý
Ýnce Barsaklar
Ýndiferansiye Hücreler
Ýnhibin
Ýnotropik
Ýnspiratuar Kapasite
Ýnspiratuar Kapasite (Ic)
Ýnspiratuar Rezerv Hacmi
Ýnsulin
Ýnsulinin Etkileri
Ýntegral Proteinler
Ýn­Te­Gral Proteinler
Ýntensiyonel Tremor
Ýntermediate Flamentler
Ýnterstisyel Büyüme
Ýnterstiyel Sývý
Ýntestinal Faz
Ýntrafuzal Lifler
Ýntramembranöz Kemikleþme
Ýntraselüler Sývý
Ýskelet Kasý
Ýstirahat
Ýþitme Duyusu
Ýzometrik Kontraksiyon
Ýzotonik
Ýzotonik (Ýzoosmotik) Dehidratasyon
Ýzotonik Kontraksiyon
Jukstaglomerüler Hücreler
K Vitamine
K+ Sekresyonu
Kalmodulin
Kalp Kasý
Kalp Sesi (S1)
Kalp Sesi (S2)
Kalp Sesleri
Kalp Siklusu
Kalsitonin
Kanaliküler Evrede
Kanama Zamaný
Kan-Beyin Bariyeri
Kardiyak Debi (Kardiyak Output)
Kardiyojenik Þok
Kas Dokusu
Kas Ýðcikleri (La)
Kas Lifi Tipleri
Katekolamin O Metil Transferaz
Katekolamin Salýnýmýnýn Kontrolü
Katekolaminler
Katekolaminler Sentezi
Katekolaminlerin Etkileri
Katekolaminlerin Metabolizmasý
Kemik Dokusu
Kemik Matriksi
Kemoreseptör Trigger Zon (Ctz)
Kemoreseptörler
Kenodeoksikolik Asit
Kerckring Valvülleri
Kýkýrdak Dokusu
Kýrmýzý Lifler
Kimus
Kistik Higroma
Klirens
Kluver - Bucy Sendromu
Koagulasyon Kaskadý
Koagülasyon Faktörleri
Koku Duyusu
Kolaylaþtýrýlmýþ Difüzyon
Kolesterol
Kolik Asit
Kolinerjik Reseptörler
Kollajen Fibriller
Koma
Kore
Kornea
Koroner Dolaþým
Korpus Albikans (Beyaz Cisim)
Korpus Lu­Teum
Korti Organýný
Kortikosteroid Sentezi
Kortikosteroidlerin Yýkýmý
Kromatolizis
Kromatolizistir
Kronotropik
Kulak Geliþimi
Kumarin
Kupfer Hücreleri
Kuron (Crown)
Kusma
Lak (Lymphokine Aktivated Killer)
Laktasyon
Laktoz Ýntolerans
Lenf Dolaþýmý
Lenf Düðümü
Lenforetiküler Bað Dokusu
Lenfositler
Leydig Hücreleri
Lieberkühn Kriptleri
Limbik Sistem
Lipazlar
Lizozom
Lobül
Lökosit Alkalen Fosfataz
Lökositler
M Çizgisi
Major Bazik Protein
Makula Densa
Malpighi Cisimciði
Mao
Mast Hücreleri
Mast Hücreleri (Mastosit)
M-Csf
Meissner Cisimciði
Meissner Korpuskülü
Mensturasyon Evresi
Merkel Cisimciði
Merkezi Sinir Sistemi
Metabolik Alkaloz
Metabolik Asidoz
Metamyelosit
Metanefrozlar
Mezenjial Hücreler
Mezonefrozlar
Mhc Sýnýf I
Mide
Mide Motilitesi
Mide Mukozal Bariyeri
Mide Sekresyonunun Fazlarý
Mikroflamentler
Mikroglialar
Mikrotübüller
Mikst Bezler
Mineralokortikoid Salýnýmýnýn Kontrolü
Mineralokortikoidlerin Etkileri
Mitokondri
Miyoflament
Miyop
Monoaminoksidaz
Monositler
Morula
Motor Homonculus
Mo­Tor Son Plak
Motor Son Plak
Msh
Multipolar Nöronlar.
Muskarinik Reseptörler
Mutlak Refrakter Peryot
Müköz Bað Dokusu
Müköz Bezler
Müköz Boyun Hücresi
Müller Hücreler
Myelinli Lifler
Myeloperoksidaz
Myeloretiküler Bað Dokusu:
Myelosit
Myoflamentler
Myozin
Nabýz
Nabýz Basýncý
Na-K Atpase
Narkolepsi
Naturel Killer
Neonatal Respiratuar Distres Sendromu
Nernst Potansiyeli
Net Kapiller Filtrasyon Basýncý (Pnet)
Neural Cristadan Köken Alan Yapýlar
Nikotinik Reseptörler
Nistagmus
Nk (Natural Killer)
Nokta Desmozom (Macula Adherens)
Norepinefrin
Notokord
Nöral Krista
Nöral Tüp
Nöroepitelyal Hücreler
Nörofizin I
Nörofizin II
Nöroflament
Nöroglia Hücreleri
Nörohipofiz
Nörojenik Þok
Nötrofil
Nötrofiller
Nükleus
Oksifilik Hücreler
Oksijen Disosiasyon
Oksijen Transportu
Oksitosin
Oksotonik Kontraksiyon
Oligodendrogliyalar
Orta Kulak
Ortalama Kan Basýncý
Osmolar Gap
Osmolarite
Osmotik Diürez
Osteoblast
Osteoblastlar
Osteoklast
Osteoklastlar
Osteomalazi
Osteon
Osteoprogenitor Hücreler
Osteosit
Osteositler
Ostoporozis
Otofagozom
Otoliz
Oval Pencereye
Ovaryum Siklusu
Ovaryumlar
Overhidratasyon
Ovulasyon Fazý
Ölü Boþluk
Ön Lob Hormonlarý
Ösefagus
Östradiol
Östriol
Östrojen Sentezi
Östrojen Yýkýmý
Östrojenler
Östrojenlerin Etkileri
Östron
P Dalgasý
P Maddesi
Pacini Cisimcikleri (Iý)
Pacini Korpüskülü
Pah
Paneth Hücreleri
Pankreas
Pankreas Enzimleri
Parafoliküler (C Hücreleri)
Parakortex
Parasempatik Sinir Sistemi
Parathormon
Parkinsona
Parotis
Parsiyel Tromboplastin Zamaný
Paryetal (Oxintik) Hücre
Pasif Taþýma
Pepsinojen Salýnýmý
Periferal Proteinlerdir
Periferik Sinir Sistemi
Perikaryon
Perikaryon (Soma) Dendrit
Perikondrium
Perilenfa
Perimisyum
Perinöriyum
Periost
Periost Ve Endosteum
Peristaltik Dalga
Pge2
Pýhtýlaþma Faktörler
Pýhtýlaþma Zamaný
Pigment Hücreleri (Melanosit)
Plasenta
Plasenta Hormonlarý
Plasenta Ve Fötal Dolaþým Uterus Dolaþýmý
Plazma
Plazma Hücresi
Plazma Osmolaritesi
Plazmin
Podosit
Podositler
Polipeptid Yapýlý Hormonlar
Portal Ven
Pr Aralýðý
Prespiyopi
Primer Aktif Transport
Primer Dendrit
Primer Hemostaz
Primer Hiperoldosteronizm
Primer Kemik
Primer Oositler
Primer Peristaltik Dalga
Primer Safra Asitleri
Primer Þok
Primitif Çizgi
Progestasyonel Faz
Progesteron
Progesteron Salýnýmýnýn Kontrolü
Proksimal Tübülüs
Prolaktin
Proliferasyon Evresi
Promyelosit
Pronefrozlar
Prostat Bezi
Proteazlar
Protein Tampon Sistemleri
Proteinler
Proteinler
Protoplazmik Astrosit
Protrombin Zamaný
Psödoglandular Evrede
Ptz Ve Aptt’nin Uzadýðý Durumlar
Pulmoner Dolaþým
Purkinje Aðý
Putamen
Qrs Aralýðý
Qrs Dalgasý
Qt Aralýðý
Radyoaktif Ýþaretli Albümin
Raþitizme
RathkeKesesinden
Regio Respiratoria
Regioolfaktoria
Reisner Membraný
Relatif (Nisbi) Refrakter Periyot
Rem
Renal Kan Akýmý
Renal Klirens
Renin - Anjiotensin Sistemi
Repolarizasyon
Res
Respiratuar Alkaloz
Respiratuar Asidoz
Reticüler Hücre
Retiküler Bað Dokusu
Retiküler Fibriller
Retrograd
Rezidüel Hacim
Ribozom
Rozental Fibrilleri
Ruffini Korpüskülü
Russel Cisimcikleri
Sacculus
Safra Asitleri
Safra Pigmentleri
Safra Salgýsý
Safra Sekresyonunun Kontrolü
Safra Tuzu Sentezinin Kontrol
Saðdan Sola Þantlar
Salya
Santral Dipsojenik
Sarkolemma
Sarkomer
Sarkomer
Sarkoplazmik Retikulum
Schaeffer Bezleri
Schmidt-Lantermann Yarýklarý
Sefalik Faz
Sekonder Aktif Transport
Sekonder Folikül
Sekonder Hiperaldosteronizm
Sekonder Kemik
Sekonder Lizozom
Sekonder Peristaltik Dalga
Sekonder Safra Asitleri
Sekonder Þok
Sekresyon Evresi
Sekretin
Seminal Vezikül
Seminifer Tübüller
Sempatik Sinir Sistemi
Septik Þok
Serbest SinirSonlanmalarý (Iýý Iv)
Serbest Su Klirensi
Serbest Su Klirensi (Ch2o)
Serebellum
Serebral Dolaþým
Serotonin
Seröz Bezler
Sertoli Hücreleri
Sharpey Lifleri
Sýký Bað Dokusu
Sýký Baðlantý Bölgesi (Zonula Ocludens)
Sývý Kompartmanlarý
Sinaptik Aralýk
Sinir-Kas Kavþaðý
Sinoatrial Nod
Sinüs Aritmi
Sinüs Taþikardisi
Sistemik Dolaþýmdaki Bazý Özel Bölgeler
Sistolik Basýnç
Skotom
Soldan Saða Þantlar
Solunum Kaslarý
Solunum Kontrolü
Solunum Sisteminde Kompliyans
Somatostatin
Somit
Spermatogenesis
Spermatogenezin Düzenlenmesi
Spermatogonium
Spider Hücreleride
St Aralýðý
Steel Faktör
Stem Cell Faktör
Steregnozis
Steroid Hormonlar
Steroid Ve Tiroid Hormonlarýn Etki Mekanizmasý
Steroidler
Sterosilya
Str. Bazale
Str. Corneum
Str. Graülosum
Str. Iucidum
Str. Spinosum
Stres Hormonlarý
Stupor
Sublingual Bez
Submandibular Bez
Substantia Nigra
Subtalamik Nükleus
Subtalamus
Summasyon
Supraoptik Nükleusunda
Sürfaktan
Symport
Þantlar
Þok
T Dalgasý
T Lenfositler
T Süpressör
Tad Duyusu
Talamus
Tamponlama Sistemleri
Taurinle
Teka Externa
Teka Ýnterna
Telodendron
Terminal Bronþioller
Testisler
Testosteron
Thrombopoietin
Tidal Volüm
Timus
Tiroglobulin
Tiroid Bezi
Tiroid Fonksiyonlarýn Kontrolü
Tiroid Hormonlarý Sentezi
Tiroid Hormonlarýnýn Etki Mekanizmasý
Tiroid Hormonlarýnýn Etkileri
Tonoflament
Toplayýcý Kanallar
Topognozis
Total Akciðer Kapasitesi (Tlc)
Total Periferik Direnç (Tpd)
Transselüler Sývý
Transvers Tübüldür
Travmatik Þok
Tripsin Ýnhibitör
Trizomi
TrizomiSendromu
TrizomiSendromu
Tromboplastin Zamaný (Aptt)
Trombosit Sayýmý
Trombositler
Troponin
Troponin C
Troponin I
Troponin -T
Troponin T
Tsh
Tübüler Sekresyon
Tükrük Bezleri
Unipolar Nöronlar
Uterus
Uterus Siklusu
Utriculus
Ürokinaz
V2
Vasküler Kompliyans (Kapasitans)
Venler
Venrtriküler Fibrilasyon
Ventilasyon / Perfüzyon Bozukluklarý
Ventilasyon Hýzý
Ventilasyon Volümü
Ventrikül Diastolü
Ventrikül Sistolü
Ventriküler Ekstrasistol
Ventriküler Taþikardi
Vibrasea
Viskosite
Vital Kapasite (Vc)
Volkmann Kanallarý
Wallerian Dejenerasyon
Yað Dokusu
Yað Hücreleri (Liposit)
Yutma bozuklarý
Zamansal Birikme
Zeta Potansiyeli
Zon1
Zon2
Zon3
Zona Fasikulata
Zona Glomerulozada
Zona Pellusida
Zona Retikularis
Zorlu Ekspiratuar Hacim
otitis, oorontsteking
otitis, ørebetændelse
oto-rhino-laryngologie (f), partie de la médecine qui s'occupe des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge
Otorhinolaryngologie, Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde
otorinolaringologia, ramo della medicina che tratta naso, laringe ed orecchie
otorinolaryngologi, læren om ørets, næsens og strubens sygdomme
otorinolaryngologie, oor-neus-keelheelkunde
otorrea, derrame que tiene lugar por la oreja
otorrea, perdita dall'orecchio con pus
otorreia, supuração, corrimento do ouvido
otorrhée (f), écoulement provenant de l'oreille
Otorrhoe, Ohrenfluß
otorrhoea, øreflåd
otorrinolaringologia, /estudo das doenças do ouvido, nariz e garganta
otorrinolaringología, estudio de las enfermedades del oído, la nariz y la garganta
otorroe, loopoor
otosclérose /otospongiose, dystrophie de la capsule du labyrinthe
otosclerose, doença do labirinto ósseo do ouvido
otosclerose, erfelijke doofheid
otosclerosi, sclerosi della parte ossea dell'orecchio
otosclerosis, enfermedad del laberinto óseo del oído
otosclerosis, kronisk ørelidelse med tiltagende døvhed
Otosklerose, Erkrankung der nöchernen Labyrinthkapsel
ototoksisk, giftigt for øret
ototossico, nocivo per l'orecchio
ototóxico, tóxico para el órgano auditivo
ototóxico, tóxico para o órgão auditivo
ototoxique, toxique pour l'oreille, pour l'ouïe
ototoxisch, das Gehirnorgan schâdigend
ototoxisch, schadelijk voor het oor
ottico, ottico
ottimale, ottimale
où aucune manifestation clinique n'est encore décelable, préclinique
ovariaal, ovarieel, met betrekking tot de eierstokken
ovarial, æggestok-
ovarial, den Eierstock betreffend
ovárico, /relativo ao ovário
ovárico, perteneciente y/o referente al ovario
ovarico, relativo alle ovaie
ovariectomia, rimozione delle ovaie
ovarien, qui se rapporte à l'ovaire
over het hele lichaam verspreid, systemisch
over hjertekamrene, supraventriculær
overarms-, humeral
overbrenger van de zenuwprikkel, neurotransmitter
overbrenging, transmissie
overdosagem, dosagem excessiva
overdose (f), surdose
overdose, dose excessiva
overdose, surdose
overdosering, overdosering
overdosering, toediening van een te grote hoeveelheid
overdosis, overdosis
overdosis, te grote dosis
overdracht, transfer
overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid, hypochondrie
overdreven stimulering, hyperstimulation
overdreven, excessief
overdreven, excessiv
overdrijving, aggravatie
overeenkomend met, analoog
overeenkomstig, homoloog
overeenstemmen met, corresponderen
overfladisk betændelse i armhuler og omkring kønsdelene hos mænd, erythrasma
overfølsomhed (over for læge- eller næringsmiddel), intolerans
overfølsomhed over for visse stoffer, som er uskadelige for andre, idiosynkrasi
overfølsomhed, hyperæstesi
overfølsomhed, hypersensibilitet
overfølsomheds-, anafylaktisk
overførsel, transfert
overførsel, transmission
overgangs-, intermediær
overgangsjaren, menopauze
overgevoelig worden voor licht, fotosensibilisatie
overgevoelig, allergisch
overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid, kruisallergie
overgevoeligheid voor licht, fotosensibiliteit
overgevoeligheid, allergie
overgevoeligheidsbehandeling, desensibilisatie, desensitisatie
overgydning, perfusion
overheersing, dominantie
overkrydsning, rekombination
overmaat aan urinezuur in het bloed, hyperurikemie
overmaat aan vitamine, hypervitaminose
overmatig braken, hyperemesis
overmatige beharing, hirsutisme
overmatige bewegingsdrang, hyperkinesie
overmatige gevoeligheid, hyperesthesie
overmatige haargroei, hypertrichose
overmatige prikkeling, hyperstimulatie
overmatige produktie van schildklierhormoon, thyrotoxicose
overmatige verhoorning van de huid, hyperkeratose
overmatige werking van de schildklier, hyperthyroïdie
overmatige zweetafscheiding, hyperhidrosis
overplanting, transplantatie
øverste del af tyndtarmen, jejunum
overtryks-, hyperbar
overvågning, monitorering
overvågning, overvågning
ovulación, desprendimiento natural del óvulo
ovulação, desprendimento natural do óvulo
ovulatie, eisprong
ovulation (f), ovulation
ovulation, ægløsning
Ovulation, Eisprung
ovulation, ovulation (f)
ovulazione, ovulazione
ovule (f), ovule
ovule, ovule (f)
óvulo, huevo pequeño
óvulo, pequeno ovo
ovum, æg(celle)
Ovum, Ei
oxidación, oxidación
oxidação, /acção de enferrujar
Oxidation, Oxidation
oxigenación, transporte y saturación de oxígeno
oxigenação, transporte e saturação de oxigénio
oxitócico, que acelera el parto
oxydatie, verbinding met zuurstof
Oxydation verhindernde Stoffe, Antioxydans
oxydation, combinaison d'une substance chimique avec l'oxygène
oxydering, forbrændingsproces
oxygenatie, verzadiging met zuurstof
oxygénation (f), 1) traitement d'un corps par oxygène - 2) fixation d'oxygène (chim.)
Oxygenation, Sauerstoffzufuhr
oxytocin, (middel) som fremhjælper fødselsprocessen
oxytocique, relatif à l'oxytocine (hormone de l'hypophyse)
oxytocisch, wat de bevalling bespoedigt
Ödem, Gewebswassersucht
örtlich begrenzt auftretende Krankheit, endemisch
örtlich begrenzte Einlagerung von Entzündungszellen, Infiltration
örtlich, lokal
Ösophagitis, Entzündung der Speiseröhre
Östrogen hemmend, anti(o)estrogen
Östrogen, Östrogen
på grundlag af erfaringer, empirisk
pacemaker, elektrisk apparat som opretholder hjerterytmen, pacemaker
pacemaker, gangmaker
pacemaker, iniciador do ritmo do coração; regulador cardíaco
pacemaker, pacemaker
pacemaker, pacemaker, elektrisk apparat som opretholder hjerterytmen
Pacemaker, Schrittmacher
paciente de risco, paciente de risco
paciente, doente
paciente, paciente
pacitopenia, diminuição de todos os glóbulos brancos
pädiatrisch, Kinderheilkunde betreffend(pop)
pædiatrisk, pædiatrisk
paliativo (a), que proporciona alivio pero no cura
paliativo, /que alivia as dores mas não cura
palliatief, verzachtend
palliatif (s et am), (traitement) qui agit sur les symptômes (sans agir sur la maladie)
palliativ, krankheitsmildern
palliativ/palliativa, lindrende (middel)
palliativo, che allevia ma non cura
palpebraal, met betrekking tot het ooglid
palpebral, /relativo à pálpebra
palpebral, das Augenlid betreffend
palpébral, des paupières
palpebral, øjenlågs-
palpebral, referente al párpado
palpebrale, palpebrale
palpitación, sensación de latidos cardiacos rápidos e irregulares
palpitação, /sensação de batimentos cardíacos rápidos e irregulares
palpitatie, klopping van het hart
palpitation (f), contractions cardiaques anormales
Palpitation, Herzklopfen
palpitation, hjertebanken
palpitazione, palpitazione
pancitopenia, deficiencia de cualquier tipo de células sanguíneas
pancitopenia, deficienza di tutte le cellule del sangue
pancréatite (f), inflammation du pancréas
pancreatite, /inflamação do pâncreas
pancreatite, infiammazione del pancreas
pancreatitis, bugspytkirtelbetændelse
pancreatitis, inflamación del páncreas
pancreatitis, ontsteking van de alvleesklier
pancytopeni, formindsket antal af alle blodlegemarter
pancytopénie (f), diminution simultanée des trois types de cellules sanguines
pancytopenie, vermindering van cellen in het bloed
paniculite, inflamação da gordura abdominal
paniculitis, reacción inflamatoria de la grasa debajo de la piel
Pankreatitis, Entzündung der Bauchspeicheldrüse
pannicolite, reazione infiammatoria dai grassi sotto la pelle
panniculite (f), inflammation du tissu adipeux sous-cutané
panniculitis, betændelse i fedtvævet under huden
Panniculitis, Entzündung des Unterhaut-Fettgewebes
panniculitis, ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
Panzytopenie, Verminderung der Erythro-, Granul- und Trombozyten im
papel, huidknobbeltje
Papel, Knötchen
papel, knude
papilar, /em forma de papila ou verruga
papilar, en forma de papila o verruga
papiledema, hinchazón de la papila óptica
papilite, neuropapilite, inflamação de uma papila
papilitis, inflamación de una papila
papillær, vorte-
papillair, van papillen voorzien
papillaire, relatif à des papilles/en forme de-
papillar, warzenförmig
papillare, relativo alle papille
papilledema, gonfiore della papilla del nervo ottico
Papillenödem, Schwellung der Sehnervenpapille
papillite (f), inflammation de la papille optique/des papilles de la langue
papillite, infiammazione delle papille degli occhi
papillite/papillaire (oedème-), inflammation de la papille optique (se traduisant par un oedème)
Papillitis, Entzündung einer Papille
papillitis, øjenbetændelse
papillitis, ontsteking van de papil
papilødem, optisk ødem, væskeansamling i øjet
papiloedeem, waterzucht van de papil
papiloedema, excesso de líquido nos tecidos (edema) do disco óptico, da papila
pápula, /pequena elevação sólida e circunscrita da pele
pápula, pequeña elevación sólida y circunscrita de la piel
papula, piccola elevazione della pelle
papule (f), bouton
paracentèse (f), ponction (pour évacuer un liquide anormal)
paracentese, åbning af trommehulen ved gennemstikning af trommehinden
paracentese, doorprikking
paracentese, esvaziamento por punção
paracentese, puntura, punção
paracentesi, puntura chirurgica nella cavità addominale per aspirare
paracentesis, drenaje
paradójico, contradictorio, inhabitual
paradoksal, paradoksal
paradossale, paradossale
paradox, paradox
paradoxaal, in strijd met de verwachting
paradoxal (sommeil-), à activité cérébrale rapide (sommeil-)
paradoxal, contraditório, inabitual
paræsthesia, ejendommelige, subjektive fornemmelser på legemets overflade (f.eks.
paragem cardíaco, assistolia
paralelo, /paralelo
paralelo, paralelo
paralisi della metà destra o sinistra del corpo, emiplegia
paralisi della parte bassa del corpo, paraplegia
paralisi leggera od incompleta, paresi
paralisi, cicloplegia
paralisi, paralisi
paralisia agitante, doença de Parkinson
paralisia da pupila do globo ocular, cicloplegia
paralisia de um lado do corpo, hemiplegia
paralisia incompleta, parcial, paresia
paralisia infantil, poliomielite
paralisia, /privação ou diminuição considerável do movimento voluntário e da sensibilidade
parálisis de las piernas y parte inferior del cuerpo, paraplejía
parálisis del músculo ciliar (acomodación del ojo), cicloplejía
parálisis total o parcial de un lado del cuerpo, hemiplejía
parálisis, parálisis
parallel, evenwijdig
parallel, parallel
parallèle, parallèle
parallelo, parallelo
paralyse, verlamming
Paralyse, vollständige Lähmung
paralysering, (let) lammelse
paralysie (f), paralysie
paralysie de l'accommodation de l'oeil, cycloplégie (f)
paralysie légère ou incomplète, parésie (f)
paralysie, paralysie (f)
Parameter, Größe zur Charakterisierung eines bestimmten Zustandes
parameter, kenmerk
parameter, måleobjekt, en størrelse hvoraf andre størrelser afhænger
paramètre (m), paramètre
paramètre, paramètre (m)
parâmetro, /parâmetro, critério
parámetro, criterio, parámetro
parametro, indicatore
parámetro, parámetro, criterio
paranoïa (f), paranoïa
paranoia, achtervolgingswaan
paranóia, delírio, loucura raciocinante, monomania
paranoia, delirio, paranoia
paranoia, paranoia
paranoïa, paranoïa (f)
paranoia, paranoia, delirio
paranoia, paranoia, sindssygdom med vrangforestillinger
paranoia, sindssygdom med vrangforestillinger, paranoia
Paranoia, systematisierter Wahn
paraplegi, dobbeltsidig lammelse
paraplegia, /paralisia das pernas e parte inferior do corpo
paraplegia, paralisi della parte bassa del corpo
paraplégie (f), paraplégie
paraplégie, paraplégie (f)
Paraplegie, Querlähmung
paraplegie, verlamming aan beide zijden van het lichaam
paraplejía, parálisis de las piernas y parte inferior del cuerpo
"parasimpaticomimetico, che imita gli effetti dei nervi detti ""parasimpatici""parasimpaticomimetico"
parasimpaticomimético, sustancia que estimula directamente el sistema colinérgico o parasimpático
parasitair, door parasieten veroorzaakt
parasitaire, relatif aux/causé par des parasites
parasitär, Parasiten betreffend
parasitario, referente a los organismos que viven a expensas de otro organismo
parasitário; referente aos organismos que vivem à custa de outros organismos, parasítico
Parasiten betreffend, parasitär
parasítico, parasitário; referente aos organismos que vivem à custa de outros organismos
parasitisk, snylterisk
parassimpaticomimétrico, substância que estimula directamente o sistema colinérgico ou parassimpático
parassitario, parassitario
Parästhesie, Fehlempfindung
parasympathicomimeticum, geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
Parasympathomimetikum, Stoffe, die das parasympath.
parasympathomimétique (a et sm), qui active certaines fonctions automatiques de l'organisme
parasympatomimetisk/parasympatomimetika, (lægemiddel) med effekt på det genopbyggende nervesystem (fordøjelse, søvn, hjerte)
parathyreoid, (ved) biskjoldbruskkirtelen/biskjoldbruskkirtelpræparat
parathyreoïd, met betrekking tot de bijschildklieren
paratiróide, /relativo à glândula paratiróide
paratiroideo, perteneciente o relativo a la glándula parotiroides; situado al lado de la glándula tiroides
paratiroideo, situato accanto alla tiroide
paraveineuse (injection-), injection faite (par erreur) dans les tissus entourant la veine
paraveneus, naast de ader
paravenøs, ved en vene
paravenoso, accanto ad una vena
paravenoso, cercano a una vena
paravenoso, próximo de uma veia
paravenös, neben einer Vene (liegend)
Parazentese, Trommelfellschnitt
parenchima, elementi essenziali di un organo
Parenchym, das spezifische Gewebe eines Organs
parenchym, klierweefsel
parenchyme (m), tissu fonctionnel d'un organe
parenkym, de egentlige, funktionelle elementer i et organ
parênquima, /parte funcional de um órgão
parénquima, parte funcional de un órgano
parenteraal, door inspuiting
parenteral, administrado por una vía que no sea la oral
parenteral, administrado por via não oral
parentéral, administré par une voie autre que la voie digestive
parenteral, uden for fordøjelseskanalen
parenteral, unter Umgehung des Verdauungstraktes
parenterale, attraverso iniezione
parentesco, analogia, semelhança, afinidade
parese, (lettere) lammelse
parese, gedeeltelijke verlamming
Parese, Lähmung
paresi, paralisi leggera od incompleta
paresia, forma leve de parálisis
paresia, paralisia incompleta, parcial
parésie (f), paralysie légère ou incomplète
parestesia, /sensação de formigueiro, picadelas
parestesia, sensación de hormigueo, de pinchazos
parestesia, sensazione perversa
paresthésie (f), sensation cutanée anormale
paresthesie, tinteling
parete divisoria, setto
parete formata da cellule, membrana cellulare
parete trasparente sopra la parte anteriore dell'occhio, cornea
parete, strato di tessuto, membrana
pariëtaal, tot de wand behorend
parietal, /relativo à parede de uma cavidade; relativo ao osso frontal
parietal, 1. eine Körperhölen-, Orgen-, Gefäßwand etc. betreffend 2. Das Scheitelbein betreffend
parietal, hørende til siden
parietal, relativo a la pared de una cavidad; relativo al hueso frontal
parietale, relativo alle pareti dell'osso parietale
paringspijn, dyspareunie
Parkinsonisme, rystelammelse
parkinsonisme, ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
Parkinsonismo,
parkinsonismo, disordini neurologici con tremori e rigidità muscolare
Parkinsonismus, Sammelbegriff für die Symptomatik der Parkinson-Krank
paro cardíaco, asistolia
paroksysmal, anfaldsvis
paronichia, infiammazione dei tessuti delle unghie
paroniquia, inflamación de la uña
paroníquia, inflamação do dedo perto da unha; panarício
paronychia, ontsteking van het nagelbed
Paronychie, Nagelfalzentzündung
paronychion, betændelse under og omkring negl
parossistico, che ricorre con spasmi
parotidite (f), inflammation des glandes salivaires
parotidite, /inflamação da glândula salivar; papeira
parotiditis, inflamación de la glándula salivar
parotite, infiammazione della ghiandola parotide
parotitis, betændelse i ørespytkirtel
parotitis, bof
Parotitis, Entzündung der Ohrspeicheldrüse
paroxismaal, paroxistisch, in aanvallen optredend
paroxísmico, paroxístico, agudo
paroxístico, a modo de ataques o crisis de aparición brusca
paroxístico, agudo, paroxísmico
paroxysmal, anfallsartig
paroxysmal/paroxysmique, atteignant un paroxysme
parte anterior transparente do olho, córnea
parte da célula não ocupada pelo núcleo, citoplasma
parte da medicina que estuda a boca e suas doenças, estomatológico
parte da medicina que se ocupa da gravidez, parto e puerpério; obstétrico, tocológico, obstetrício
parte de la célula no ocupada por el núcleo, citoplasma
parte de un organismo u órgano, segmento
parte de un todo; cociente entre dos cantidades, fracción
parte del cuerpo, región
parte dell'orecchio a forma di chiocciola, coclea
parte di pelle che ricopre (pene), prepuzio
parte do intestino delgado desde o duodeno até ao íleo, jejuno
parte funcional de un órgano, parénquima
parte inicial do intestino delgado, duodeno
parte posterior de los intestinos del embrión, cloaca
particella colloidale formato da piccole molecole, micella
particella sferica in soluzione acquosa, con un lipide, liposoma
particella, piccolo elemento
particolare tipo di anemia (anemia complessa), anemia aplastica
partícula, /corpúsculo, parte elementar
partícula, corpúsculo, parte elemental
particule en suspension dans une solution colloïdale, micelle (f)
partie creuse d'un organe, excavation d'un organe, cavité (f)
partie de la médecine qui s'occupe des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, oto-rhino-laryngologie (f)
partie de l'intestin grêle, jéjunum (m)
partie du corps, région (f)
partie d'un organe, segment (m)
partie externe d'un organe, cortex (m)
partikel, klein deeltje
partikel, partikel
Partikel, Teichen
parto, /parto
parto, parto
parturitio, fødselsproces
Parturitio, Geburtsvorgang
parturition, accouchement
partus, baring
pasajero, transitorio
pasivo, no activo, pasivo
pasivo, pasivo, no activo
påsmørelse, applikation
paso de un síntoma o una enfermedad de una parte hacia otra; psiquiatr: cambio del afecto de una persona hacia otra, desde una idea hacia otra, transferencia
paso, conducto; evacuación intestinal; introducción de un catéter, una sonda o una bujía a través de un conducto natural
paso, tránsito
passado do paciente, antecedente
passage (m), passage
passage des aliments à travers l'appareil digestif, transit (m)
passage d'un liquide organique dans les tissus, extravasation (f)
passage, indføring/afgang
passage, ontlasting
passage, passage (m)
Passage, Transit
Passage, Übertragung von Mikroorganismen von einer Kultur zur
passageiro, transitório
passagem de um sintoma ou doença para outro(a), transferência
passagem, evacuação intestinal
passager, transitoire
passaggio degli escrementi, cloaca
passaggio, passaggio
passend bij, adequaat
passend, adäquat
passief, niet zelfstandig werkzaam
passif, passif
passiv, i ro
passiv, passiv
passivo, /não activo
passivo, passivo
pathogeen, stof die ziekte veroorzaakt
pathogen, krankmachend
pathogène, qui provoque la maladie
pathologique, 1) relatif à la pathologie - 2) maladif
pathologisch, die Lehre von den krankhaften Zuständen betreffend
pathologisch, ziekelijk
patient (m), patient
patiënt die gevaar loopt om ziek te worden, risicopatiënt
Patient mit Rezidiv, jem., der rückfällig wird
Patient, Patient
patient, patient (m)
patiënt, zieke
patogen, sygdomsfremkaldende mikroorganisme
patogénico, que causa doença, patógeno
patógeno, patogénico, que causa doença
patógeno, que causa enfermedad
patológico, /mórbido, relacionado com uma doença determinada
patológico, morboso; relacionado con una enfermedad
patologico, relativo allo studio delle malattie
patologisk, sygelig
Paukenhöhle im Ohr, Tympanum
paura intensa, irrazionale e persistente, fobia
påvirkende kraften eller energien ved muskelsammentrækning, inotrop
påvirkning af tiden eller hastigheden for en muskelkontraktion, chronotrop virkning
påvisning, påvisning
paziente a rischio, paziente a rischio
paziente che rientra in ospedale, paziente che rientra in ospedale
paziente, paziente
peækursor, forløber
Peak flow, 1.Höchstwert des Ausatmungsstromes 2. Begriff de Lungenfunktionsprüfung
peak flow, hoogste uitademingssnelheid
peakflow, den maksimale strømningshastighed målt under en forceret udånding
pediátrico, perteneciente o relativo a la rama de la medicina que trata de los niños
pediátrico, relativo à parte da medicina que trata das crianças
pediatrico, relativo alla pediatria
pédiatrique, de la pédriatrie
pediatrisch, met betrekking tot de kindergeneeskunde
pédiculose (f), dermatose provoquée par la présence de poux
pediculose, ftiríase, doença pedicular, infestação por piolhos
pediculose, luizenplaag
pediculosis, affezione della pelle determinata da pidocchi
pediculosis, infestación humana por piojos
pediculosis, lusesyge
Pedikulose, Befall mit Menschenläusen
pedra, cálculo
peesontsteking, tendinitis
película líquida, película líquida
peligroso, aniquilante, grave, maligno, pernicioso
pelos ou cabelos em pé, erecção do pelo ou cabelo, piloerecção
pelveo, bækken-
pélvico, /relativo à parte inferior do tronco do corpo
pélvico, relativo a la parte inferior del tronco del cuerpo
pelvico, relativo al bacino
pelvicus, tot het bekken behorend
pelvien, du bassin
pelvin, zum Becken gehörend
pemfigo, malattia della pelle caratterizzata da bolle
pemphigus (m), dermatose bulleuse
pemphigus, etterblaasjes
pemphigus, hudsygdom med blæredannelse
Pemphigus, schwere, blasenbildende Hautkrankheiten
pene, pene
penetración a través de la piel o de las mucosas, absorción
penetración, penetración
penetração pela pele ou pelas mucosas, consumo, adsorção
penetração, penetração, perfuração
penetração, perfuração, penetração
penetrante, incisivo
penetratie, binnendringing
Penetratio(n), Eindringen (eines krankhaften Prozesses)
pénétration (f), pénétration
penetration, gennemtrængning
pénétration, pénétration (f)
penetrazione, penetrazione
pênfigo, /doença bulhosa da pele
pénfigo, enfermedad de la piel grave caracterizada por vesículas, ampollas y erosiones
penicilinasa, penicilinasa
penicilinase, enzima encontrada nos organismos penicilino-resistentes
Penicillanase, von Keimen gebildetes Enzym, das das Penizillin inaktiv
penicillinase, bakterie som ødelægger penicillins virkning
pénicillinase, enzyme produite par certaines bactéries (utilisée pour traiter les allergies à la pénicilline)
penicillinase, verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
penicillinasi, enzima
pénis (m), organe sexuel mâle, pénis
penis, mannelijk lid
pénis, membro viril, falo, pene, verga
Penis, Penis
pensativo, reflexivo, reflexivo
péptico, /relativo à digestão; úlcera gástrica
péptico, relativo a la digestión, principalmente al jugo gástrico
peptico, relativo alla digestione
peptique (ulcère-), dû à l'ablation (partielle/totale) de l'estomac (ulcère-)
peptique, relatif à la digestion
peptisch, die Verdauung betreffend
peptisch, wat de spijsvertering bevordert
peptisk, angående fordøjelse ved hjælp af mavesaft
pequeña ampolla o frasco de vidrio, vial
pequeña elevación sólida y circunscrita de la piel, pápula
pequeno mal, epilepsia com ataques pouco intensos, Petit mal; epilepsia menor
pequeno ovo, óvulo
pequenos fragmentos presentes em dispersão coloidal, mecela
pequeños fragmentos presentes en una dispersión coloidal, micela
per os/par la bouche, peroral
per via orale, per via orale
perca da coordenação muscular, ataxia
percepción, percepción
percepção, /percepção
perceptible por los sentidos externos; meta, objetivo
perceptie, waarnemingsvermogen
perception (f), perception
perception, opfattelse
perception, perception (f)
perceptível aos sentidos externos; meta, objectivo
percezione, percezione
percibido por el oído, aural
percutaan, door de huid heen
percutané, qui se fait à travers la peau
percutáneo, a través de la piel intacta
percutâneo, através da pele
percutaneo, che passa attraverso la pelle
percutaneo, compiuto attraverso la pelle
perda da capacidade de comunicar, afasia
perda da faculdade visual em zonas bem circunscritas do campo visual; escotomia, escotoma
perda da própria personalidade, despersonalização
perda de sangue pela vagina, spotting
perda de sangue, hemorragia
perda do peso e enfraquecimento físico, caquexia
perda momentânea do conhecimento, ausência
perda parcial ou quase total da consciência; obnubilação, torpor, estupor
pérdida de la facultad visual en zonas bien circunscritas del campo visual, escotoma
pérdida momentánea del conocimiento, ausencia
pérdida o disminución del sentido del olfato, anosmia
pérdida parcial o casi completa de la conciencia, estupor
pérdida sanguínea uterina que no sea menstrual, metrorragia
pérdida total o parcial de la memoria, amnesia
pérdidas vaginales tras el parto, loquios (nmp)
perdita bianca degli organi femminili, leucorrea
perdita biancastra dalla vagina e dall'utero, leucorrea
perdita dall'orecchio con pus, otorrea
perdita di coscienza, convulsioni, incontinenza, epilessia
perdita di memoria, amnesia
perdita di sangue dall'ano, emorroidi
perdita di sangue, emorragia
perdita involontaria di urina, enuresi
perdita libera di muco nasale, rinorrea
perdita vaginale nei giorni successivi ad una nascita, lochiazione
perdita vitale da parte di tessuti, necrosi
perene, /perpétuo
perenne, perenne
perenne, perpetuo
pérenne/pérennant, persistant, permanent
perennial, das ganze Jahr über
perforación, acción de atravesar una parte; agujero, orificio, apertura
perforatie, doorboring
Perforatio(n), Durchbruch
perforation (f), perforation
perforation, perforation (f)
perforation, perforering
perforazione, perforazione
perforering, perforation
perfuração, /abertura; orifício
perfusão no sangue, hemoperfusão
perfusão, perfusão; transfusão
perfusão; transfusão, perfusão
perfusie, vochttoediening
perfusion (f) de sang, transfusion (lente et continue) de sang
perfusion (f), transfusion continue
Perfusion, Durchströmung
perfusion, overgydning
perfusión, perfusión
perfusione, far scorrere attraverso o sopra
perianaal, rondom de aars
perianal, /em volta do ânus
perianal, in der Umgebung des Afters
perianal, situado alrededor del ano
périanal, situé au pourtour de l'anus
perianal, ved endetarmsåbningen
perianale, situato attorno all'ano
périarthrite (f), inflammation des tissus qui entourent une articulation
periarthritis, betændelse i vævet omkring et led
Periarthritis, Entzündung der ein Gelenk umgebenden Teile
periarthritis, ontsteking rondom een gewricht
periartrite, /inflamação dos tecidos que rodeiam uma articulação
periartrite, infiammazione dei tessuti attorno ad una giuntura
periartritis, inflamación de los tejidos que rodean una articulación
péricardite (f), inflammation de la membrane qui enveloppe le coeur
pericardite, /inflamação da envoltura do coração
pericardite, infiammazione del pericardio (cuore)
pericarditis, hartvliesontsteking
pericarditis, hjertesækbetændelse
pericarditis, inflamación de la envoltura del corazón
peridual, situado em torno da envoltura do sistema nervoso central
periduraal, rond het harde hersenvlies
peridural, in Umgebung der Dura mater
peridural, omkring den yderste hjernerygmarvshinde
peridural, situado alrededor de la envoltura del Sistema Nervioso; Central o externo con respecto a ella
peridurale, attorno alla parete esterna del cervello
perifeer, aan de buitenzijde
perifer, ydre
periférico, /fora do centro, fora do sistema nervoso central
periférico, alejado del centro; situado por fuera del Sistema nervioso Central, del corazón y de la circulación menor
periférico, distante do tronco, distal
periferico, periferico
Perikarditis, Entzündung des Herzbeutels
perinataal, kort voor en na de geboorte
perinatal, die Zeit um die Geburt
perinatal, i dagene omkring fødselstidspunktet
perinatal, pouco antes ou depois do nascimento
perinatal, que ocurre inmediatamente antes o después del nacimiento
périnatal, relatif à le période précédant ou suivant la naissance
perinatale, concernente il periodo che precede e segue la nascita
perineaal, met betrekking tot de bilnaad
perineal, /relativo à região limitada pelo escroto-ânus, no homem, e pela vulva-ânus, na mulher
perineal-, angående mellemkødet (mellem endetarmsåbning og de ydre kønsdele)
perineal, den Damm betreffend
périnéal, relatif à la partie inférieure du bassin
perineal, relativo a la región limitada por el escroto y el ano en el hombre o por la vulva y el ano en la mujer
perineale, relativo al perineo (tessuti molli del bacino inferiore)
période d'inactivité apparente, période; temps-, phase de latence
période entre l'accouchement et la réapparition des règles, puerpéralité
periode van herstel, convalescentie
période; temps-, phase de latence, période d'inactivité apparente
periódico, /cíclico, regular
periódico, cíclico, habitual, regular, repetido
periodico, periodico
periodiek, periodisch, wat op geregelde tijdstippen terugkeert
périodique, périodique
periodisch, periodisch
periodisk, intermitterende
periodisk, periodisk
periodisk, recurrent
período de hospitalização aquando de uma operação, perioperativo
período de latência, tempo de espera
período de madurez sexual, pubertad
período dentro de uma evolução constante, fase
período dentro de una evolución constante, fase
periodo di apparente inattività, periodo di latenza
periodo di latenza, periodo di apparente inattività
período entre contagio y manifestación de la enfermedad, incubación
período entre la aplicación o la recepción de un estímulo y la reacción consiguiente, período latente
período entre o contágio e a manifestação da doença; choco, incubação
período latente, período entre la aplicación o la recepción de un estímulo y la reacción consiguiente
período o estado de confinamiento después del parto, puerperio
periodo tra il parto ed il ritorno alla normalità, puerperio
período, ciclo
périonyxis, inflammation des tissus qui entourent l'ongle
perioperativ, die Zeit um die Operation
perioperativ, om tiden fra indlæggelse til udskrivning efter operation
perioperativo, período de hospitalização aquando de uma operação
perioperativo, relativo al período entre la fecha de hospitalización para cirujía hasta la fecha en que el paciente es dado de alta
periopératoire, relatif à la période d'hospitalisation
perioperatorio, del periodo che va dall'ospitalizzazione alla dismissione
perioraal, rondom de mond
perioral, à volta da boca
perioral, in Umgebung der Mundöffnung
perioral, omkring munden
perioral, situado alrededor de la boca
périoral, situé autour de la bouche
periorale, situato attorno alla bocca
periorbitaal, rondom de oogkas
périorbitaire, situé autour de l'orbite
periorbital, /à volta da órbita
periorbital, omkring øjenhulen
periorbital, um die Augenhöhle gelegen
periorbitale, situato attorno all'orbita dell'occhio
periorbitario, situado alrededor de la órbita
peripher, zur Körperoberfläche hin
périphérique, périphérique
peristalsi, contrazione dell'apparato digerente
peristalsis, contracción por la cual órganos tubulares impulsan su contenido
peristaltiek, darmbeweging
Peristaltik, Kontraktionswellen im Verdauungstrakt und Harnleiter
peristaltik, tarmfunktion, bølgeformede fremadskridende kontraktioner af de muskulære vægge som presser føden ned gennem spiserøret
péristaltisme (m), contraction(s) permettant la progression du bol alimentaire dans le tube digestif
peristaltismo, /movimento automático do intestino
péritonite (f), inflammation de la membrane qui tapisse l'abdomen (et les organes abdominaux)
peritonite, /inflamação da envoltura do abdominal
peritonite, infiammazione dell'involucro dell'addome
peritonitis, bughindebetændelse
peritonitis, buikvliesontsteking
Peritonitis, Entzündung des Bauchfells
peritonitis, inflamación de la envoltura abdominal
perivascolare, situato attorno ad un vaso
perivasculair, rondom de vaten
périvasculaire, qui entoure un/des vaisseau(x)
perivascular, à volta dos vasos sanguíneos
perivascular, situado alrededor de un vaso
perivaskulær, omkring kar
perivaskulär, in der Umgebung eines Blut- oder Lymphgefäßes
perkutan, durch die unverletzte Haut hindurch
perkutan, gennem huden
permanent, blijvend
permanent, dauernd
permanent, één of meer jaren durend
permanent, permanent
permanente, /permanente
permanente, permanente
permanente, que continúa existiendo; que queda en su sitio
permeabilidad, propiedad de una membrana de dejar pasar las sustancias
permeabilidade, /propriedade de uma membrana deixar passar as substâncias
permeabilità, che può essere attraversato(a)
Permeabilität, Durchlässigkeit
perméabilité (f), perméabilité
perméabilité, perméabilité (f)
permeabiliteit, doordringbaarheid
permeabilitet, gennemtrængelighed
pernas sem repouso, sensação de formigueiro profundo em ambas as pernas
pernicieus, verderfelijk
pernicieuse (anémie-), dont l'évolution est très grave (souvent fatale) (anémie-)
perniciøs, ondartet
pernicioso, /mau, grave, maligno
pernicioso, de evolución fatal, maligno
pernicioso, nocivo
pernicioso, peligroso, aniquilante, grave, maligno
perniziös, gefährlich
peroperatief, tijdens een heelkundige ingreep
peroraal, per os, door de mond
peroral, através da boca (ingestão de remédios, por exemplo)
peroral, durch die Mundöffnung, bzw. Mundhöhle
peroral, gennem munden
peroral, per os/par la bouche
peroral, por boca
perpetuo, perenne
perseverante, persistente
persistant, permanent, pérenne/pérennant
persistant, persistant
persistens, persisterend, aanhoudend
persistent, fortbestehend
persistente, /perseverante
persistente, contínuo
persistente, perseverante
persistente, persistente
persisterende, vedvarende
person, som får tilbagefald, recidivist
persona que recibe algo de un donante, receptor
persona que repite los actos delictivos después de recibir tratamiento, recidivista
personlig, beroende på persons særegne tanke eller forestillingsmåde, subjektiv
personne qui donne/donneur, donneur (m)
persoonlijk, subjectief
Perspiratio(n), Hautatmung
perspiratio, huidademhaling
perspiratio, sved
perspiration (f), transpiration
perspirazione, sudorazione
perte (partielle ou totale) de la mémoire, amnésie (f)
perte / absence, privation (f)
perte complète du tonus musculaire, atonie (f)
perte de force et d'énergie, asthénie (f)
perte de l'odorat, anosmie (f)
perte des repères de temps, d'espace ou d'identité, désorientation (f)
pertencente a ou que produz o movimento, cinético
pertencente à região do anus e dos órgãos genitais, anogenital
pertencente à virilha, inguinal
pertencente ao cabelo, filiforme, capilar
pertencente ao caracol ósseo do ouvido interno, coclear
pertencente ao lúmen de uma bainha ou canal, intratecal
pertencente ao osso da coxa, femoral
perteneciente a la región del ano y los genitales, anogenital
perteneciente a la vista o al nervio óptico, óptico
perteneciente a los síntomas, sintomático
perteneciente a un cabello o parecido a él, capilar
perteneciente al caracol óseo del oído interno, coclear
perteneciente al hueso del muslo, femoral
perteneciente al movimiento o que lo produce, cinético
perteneciente al niño o a la infancia, infantil
perteneciente o relativo a la boca; a través de la boca, oral
perteneciente o relativo a la ciencia que estudia los venenos, toxicológico
perteneciente o relativo a la ciencia que se ocupa del desarrollo anormal y de las malformaciones congénitas, teratológico
perteneciente o relativo a la destrucción de células tumorales; caracterizado por ella o que la causa, oncolítico
perteneciente o relativo a la difusión de un líquido a través de una membrana, osmótico
perteneciente o relativo a la física y a la química, fisicoquímico
perteneciente o relativo a la glándula parotiroides; situado al lado de la glándula tiroides, paratiroideo
perteneciente o relativo a la rama de la medicina que estudia los ojos, oftalmológico
perteneciente o relativo a la rama de la medicina que se ocupa de la boca y sus enfermedades, estomatológico
perteneciente o relativo a la rama de la medicina que trata de los niños, pediátrico
perteneciente o relativo a la respiración, respiratorio
perteneciente o relativo a las sensaciones, sensorial
perteneciente o relativo a las venas; que está provisto de venas, venoso
perteneciente o relativo a las vértebras, vertebral
perteneciente o relativo a los glóbulos blancos de la sangre, leucocítico
perteneciente o relativo a los órganos sexuales externos de la mujer, vulvar
perteneciente o relativo a los testículos, testicular
perteneciente o relativo a los virus; causado por ellos, viral
perteneciente o relativo a un trauma o traumatismo, o causado por él, traumático
perteneciente o relativo a un vestíbulo o que se dirige a él, vestibular
perteneciente o relativo a una pequeña cavidad, ventricular
perteneciente o relativo a una víscera, visceral
perteneciente o relativo al contacto sexual o transmitido por él, venéreo
perteneciente o relativo al espasmo o de su naturaleza, espasmódico
perteneciente o relativo al esqueleto, esquelético
perteneciente o relativo al estudio de la inmunidad a través del suero, serológico
perteneciente o relativo al líquido secretado por la membrana sinovial o que lo secreta, sinovial
perteneciente o relativo al nervio vago, décimo nervio cráneal, vagal
perteneciente o relativo al ojo, ocular
perteneciente o relativo al recto, rectal
perteneciente o relativo al riñón, renal
perteneciente o relativo al sistema nervioso vegetativo, neurovegetativo
perteneciente o relativo al tórax o que lo afecta, torácico
perteneciente y/o referente al ovario, ovárico
pertes blanches, leucorrhée (f)
pertinente al retto, rettale
pertosse, esgana, coqueluche, tosse convuls(iv)a
pertosse, pertosse
perturbación del funcionamiento de un órgano, disfunción
perturbação da nutrição de vários tecidos do organismo, distrofia
perturbação do funcionamento de um órgão; alteração de função, disfunção
perturbação mental por traumatismo, febre, envenenamento, etc. com confusão mental, delírio
perturbação, interferência
perturbation des phénomènes de coagulation sanguine, dyscrasie (f)
pertussis (lat), tos ferina
Pertussis, Keuchhusten
pertussis, kinkhoest
perversão, /desvio sexual
perversie, perversiteit, seksuele afwijking
perversion (f), déviation (sexuelle)
perversión del gusto, disgeusia
perversión, desviación sexual
Perversion, Perversion
perversion, udvikling hen mod unormalitet, især om seksuelle tilbøjeligheder
perversione, perversione
Perzeption, Empfindung
pesario, instrumento que se coloca en la vagina como dispositivo contraceptivo; supositorio vaginal
pessaire (m), instrument destiné à corriger les déviations de l'utérus
Pessar(ium), Pessar(ium)
pessar, pessar, præventionsmiddel eller støtte mod nedsynkning af livmoderen
pessar, præventionsmiddel eller støtte mod nedsynkning af livmoderen, pessar
pessário, /instrumento que se coloca na vagina como dispositivo contraceptivo; supositório vaginal
pessario, supposta vaginale
pessarium, vrouwenring
pessoa que oferece um órgão, sangue, etc, dador
petecchia, emorragia della pelle a forma di punti
petecchiae, punktformede blødninger i huden
pétéchie (f), petite tache cutanée due à une hémorragie
petechieën, kleine, onderhuidse bloedingen
Petechien, kleinste, punktförmige Haut- und Schleimhautblutungen
petequia, puntos rojopurpúreos
petéquias, /pequenas manchas avermelhado-rouxas na pele
petit mal (m), petite crise d'épilepsie
petit mal, kleiner epileptischer Anfall
petit mal, lichte aanval van vallende ziekte
Petit mal; epilepsia menor, pequeno mal, epilepsia com ataques pouco intensos
petit os du tympan, osselet (m)
petite crise d'épilepsie, petit mal (m)
petite tache cutanée due à une hémorragie, pétéchie (f)
peu stable, labile
pH (m), mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution
pH, /pH
pH, mål for opløsningers surhedsgrad, pH
pH, pH
pH, pH, mål for opløsningers surhedsgrad
pH, waterstofexponent
phagocytose (f), moyen de défense de l'organisme
Phagozytose, aktive Nahrungsaufnahme einer Zelle
phallique (stade-), qui se fixe sur le phallus
phallisch, das männliche Glied betreffend
Phänomen, Phänomen
pharmaceutique, pharmaceutique
pharmacocinétique (f), étude du devenir des médicaments dans l'organisme
pharmacodynamique (a et sf), (relatif à l')activité des médicaments
pharmacologique, pharmacologique
Pharmakodynamik, Lehre vom Wirkungsmechanismus der Arzneistoffe und Gifte
Pharmakokinetik, Lehre von der Reaktion zwischen Arzneimitteln im Organi
Pharmakon, Arzneimittel
pharmazeutisch, die Arzneimittellehr betreffend
pharyngite (f), inflammation du pharynx
Pharyngitis, Entzündung der Rachenschleimhaut
pharyngitis, svælgkatar
phase (f), phase
Phase, Phase
phase, phase (f)
phénomène (m), 1) manifestation (psych.) - 2) symptôme (path.)
phénomènes de dégradation du métabolisme, catabolisme (m)
phénomènes d'évolution cellulaire (qui aboutissent à la formation des spermatozoïdes), spermatogenèse (f)
Phiole, bauchige Glasflasche mit langem, engem Hals
phlébite (f), phlébite
phlébite, phlébite (f)
phlebitis, (blod)årebetændelse
Phlebitis, Venenentzündung
phlébographie (f), radiographie des veines
Phlebographie, Darstellung venöser Gefäße
phlegmon (m), inflammation aiguë de la peau
phlegmone, udbredt betændelse af huden og vævet under huden med tilbøjelighed til bylddannelse
phobie (f), phobie
phobie, phobie (f)
Phobie, unvernünftige, sich zwanghaft aufdrängende Angst
photophobie (f), sensibilité anormale à la lumière
Photophobie, 1. Angst vor Sonnenlichteinwirkung 2. Lichtscheu
photosensibilisation (f), sensibilisation à la lumière (= processus)
Photosensibilisierung, Herabsetzung der Lichtreizschwelle der Haut
Photosensibilität, Lichtempfindlichkeit
photosensibilité (f), sensibilité à la lumière (= état)
phramakologisch, die Arzneimittellehre betreffend
physicochimique, situé à la limite entre la physique et la chimie
Physik und Chemie betreffend, physikochemisch
physikochemisch, Physik und Chemie betreffend
physiologique, 1) relatif au fonctionnement d'un organe - 2) contr. psychologique
physiologisch, natürlich
physisch, körperlich
piccola elevazione della pelle, papula
piccola esternazione di una superficie di cellula, microvillo
piccolissimi organismi dall'apparenza blu, gram-negativo
piccolissimi organismi dall'apparenza blu, gram-positivo
piccolissimo, microscopico
piccolo corpo, granulo
piccolo elemento, particella
piccolo male, crisi di assenza
pico do débito, auge ou pico do fluxo, do débito
pied(s) et/ou main(s), extrémité(s) (f)
piedra del riñón, nefrolito
piedra, cálculo
pielite, /inflamação da pélvis renal
pielite, infiammazione dei reni
pielitis, inflamación de pelvis renal
pielonefrite, /inflamação conjunta do rim e da pélvis renal
pielonefrite, grave infiammazione dei reni
pielonefritis, inflamación conjunta del riñón y de la pelvis renal
piernas inquietas, sensación de hormigueo en la profundidad de ambas piernas
pigmentación, depósito de materia colorante, coloración
pigmentação, /matéria orgânica corante da pele
pigmentatie, verkleuring
pigmentation (f), formation de pigments
pigmentazione, colorazione
pigmentering, pigmentering
Pigmentierung, Pigmentierung
pigmentmangel/pigmentfjernelse, depigmentering
Pigmentschwund, Depigmentierung
pijn in de borstklier, mastodynie
pijn in de bovenbuik, epigastralgie
pijnlijke aandrang, tenesmus
pijnlijke maandstonden, dysmenorroe
pijnlijke urinelozing, dysurie
pijnpunt, triggerzone
pijnstiller, analgeticum
pijnstilling, neuroleptanalgesie
pijnverdovend middel, anestheticum
pijpzweer, fistel
piloarrektion, hårrejsning
Piloarrektion, Sichaufrichten der Körperhaare
piloerección, erección del pelo
piloerecção, pelos ou cabelos em pé, erecção do pelo ou cabelo
pilo-erectie, rechtop gaan staan van lichaamsharen
piloérection, érection du/des poil(s)
piloerezione, erezione dei capelli
piloro, /saída do estômago
piloro, apertura dallo stomaco all'intestino
píloro, salida del estómago
Pilzerkrankung der Haut, Dermatomykose
Pilzerkrankung, Candidiasis
Pilzkunde betreffend, mykologisch
Pilzwachstum beeinflussende Mittel, Antimykotikum
pioderma, infecção da pele
pioderma, qualsiasi malattia della pelle con pus
piodermia, cualquier enfermedad de la piel purulenta
piogénico, infeccioso, que produz pus
piogeno, che produce pus
piógeno, productor de pus
pioramento repentino, ataque, crise
pioramento, gravamento, exacerbação
piressia, febbre
piretogeno, che arreca febbre
pirexia, estado febril
pirexia, fiebre
pirogénico, /que causa febre
pirógeno, que produce fiebre
pirose, azia, sensação de calor no estômago
pirosi, bruciore in corrispondenza dello stomaco e dell'esofago
pirosis, ardor de estómago
pitiríase, /descamação da pele
pitiriasi, malattie della pelle con perdita di squame
pitiriasis, descamación de la piel en pequeñas laminillas
pityriasis (m), affection cutanée caractérisée par une fine desquamation
Pityriasis, Kleienflechte
pityriasis, skælsyge, hudsygdom med klidformet afskalning
pityriasis, zemelenuitslag
plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen, reservoir
plaatsbepaling, lokalisatie
plaatselijk tekort aan bloedtoevoer, ischemie
plaatselijk, topisch
plaatselijke bloedeloosheid van weefsel, infarct
plaatselijke stop in de weefsels, modulator
placa dental, sarro
placa dentária, tártaro
placca dentaria, placca dentaria
placébo / placebo, placebo
placebo, /medicamento destinado mais a agradar do que a beneficiar o
placebo, blind- eller narretablet, placebo
placebo, falso farmaco somministrato a scopo suggestivo
placebo, geneesmiddel zonder werking
placebo, medicamento vacío o aparente
placebo, placébo / placebo
placebo, placebo, blind- eller narretablet
placenta (m), placenta
placenta, /placenta
placenta, moderkage
placenta, moederkoek
Placenta, Mutterkuchen
placenta, placenta
placenta, placenta (m)
placenta, sostanza del feto necessaria alla crescita del feto
plant die van organisch afval leeft, saprofyt
plantaardige stof met suikerbestanddeel, glycoside
plaque blanchâtre de peau cornée, leucoplasie (f)
plaque dentaire (f), tartre
plaque dentaire, tartre, plaque dentaire
plasma (succédané de-), substance destinée à compenser la diminution de volume du sang circulant
plasma expander, tilskud til blodet af tykke væsker under blødning
Plasmaersatzmittel zur Auffüllung des Blutkreislaufs, Plasmaexpander
plasma-expander, geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
Plasmaexpander, Plasmaersatzmittel zur Auffüllung des Blutkreislaufs
plasmaprotein, blodvæskens proteinstoffer (d.v.s. albumin, globulin og fibrinogen)
Plasmaprotein, in Blutplasma vorhandene Eiweiße
plasmaproteína, proteína del plasma
plasmaproteïne, eiwit in het bloedplasma
plasmatique (protéine-), protéine contenue dans le plasma sanguin
plasminogeen, eiwit in het bloed, dat stolling teweegbrengt
plasminogen, forstadium til plasmin
Plasminogen, inaktive Vorstufe des Plasmins
plasminogène (m), protéine plasmatique inactive participant à la fibrinolyse en se transformant en plasmine
plasminogénio, precursor inactivo da plasmina
plasminógeno, precursor inactivo de la plasmina
plasminogeno, sostanza inattiva del sangue
Plazebo, Scheinmedikament
plesso, intreccio
plet, macula
pletblødning fra skeden, spotting
pleurésie (f), inflammation de la plèvre
pleurisia, pleurite, inflamação da membrana que reveste os pulmões e a cavidade torácica
pleurite, infiammazione della pleura (tunica del polmone)
pleurite, inflamação da membrana que reveste os pulmões e a cavidade torácica, pleurisia
pleuritis, borstvliesontsteking
pleuritis, inflamación de la membrana que reviste los pulmones y la cavidad torácica
pleuritis, lungehindebetændelse
Pleuritis, RippenfellentzÜndung
plexo, /rede de vasos linfáticos, nervos ou veias
plexo, redecilla o maraña de vasos linfáticos, nervios o venas
plexus (m), réseau de nerfs entremêlés
plexus, fletværk af nerver eller blodkar
plexus, netwerk van zenuwen of bloedvaten
Plexus, Venen-, Mymphgefäß, bzw. Nervengeflecht
pliegue que cubre el pene o el clítoris, prepucio
plotseling bewustzijnsverlies, syncope
plotseling en hevig, acuut
plotseling, abrupt
plotselinge huiduitslag, eruptie
plötzlich, abrupt
plötzlicher Verschluß ei Blutgefäßes, Embolie
plurivalente, multivalente, polivalente
plusvalore di rivalutazione, nuova valutazione o stima
pneumonia dos brônquios, broncopneumonia
pneumonia, lungebetændelse
pneumonia, pulmonia, inflamação dos pulmões e brônquios respiratórios
pneumonie (f), inflammation des poumons liée à une infection
pneumonie, longontsteking
Pneumonie, Lungenentzündung
Pneumopathia, Lungenerkrankung
pneumopathie (f), affection du poumon
pneumopathie, longziekte
pneumopati, lungelidelse generelt
pneumopatia, doença dos pulmões
pneumopatia, qualsiasi malattia dei polmoni
población, población
poder ; capacidad sexual; poder de un medicamento para producir los efectos; deseados; capacidad del embrión para desarrollarse, potencia
poder; capacidade sexual; poder de um medicamento produzir efeitos, potência
point noir, comédon, comédon (m)
poliartrite, /inflamação simultânea de várias articulações
poliartrite, infiammazione simultanea di varie giunture
poliartritis, inflamación de varias articulaciones simultáneamente
polidipsia, /sede excessiva persistente; sintoma de diabetes mellitus descompensada
polidipsia, sed excesiva persistente sensación anormal de sed aumentada
polidipsia, sete eccessiva cronica
polimórfico, que presenta diversas formas
polimorfo, /que apresenta diversas formas
polimorfo, che avviene in molte forme e con vari sintomi
polineurite, infiammazione simultanea di vari nervi
polineuritis, inflamación de muchos nervios a la vez
polinevrite, neurite múltipla; inflamação de muitos nervos um por cada vez
poliomielite, paralisia infantil
poliomielite, poliomielite
poliomielitis, enfermedad inflamatoria de la sustancia gris de la médula espinal
poliomyelitis, børnelammelse
Poliomyelitis, entzündliche Erkrankung der grauen Rückenmarksubstanz
poliomyelitis, ontsteking van de grijze stof van het ruggemerg
polipeptide, sostanza organica risultante da due o più amminoacidi
polipeptídeo, /elemento de uma proteína; composto de dois ou mais aminoácidos unidos por ligações peptídicas
polipéptido, elemento de una proteína
politerapia, terapia che utilizza più di un farmaco
politerapia, terapia múltipla
poliúria, /eliminação de grandes quantidades de urina por dia
poliuria, eliminación de grandes cantidades de orina por día
poliuria, il passaggio di un grande volume di urina
polivalente, plurivalente, multivalente
polivalente, polivalente
polmonare, polmonare
polmonite, polmonite
polyarthrite (f), arthrite affectant plusieurs articulations
polyarthritis, betændelse i flere led
Polyarthritis, in mehreren Gelenken auftretende Arthritis
polyarthritis, ontsteking van meer dan één gewricht
polydipsi, sygelig tørst
polydipsie (f), soif excessive
Polydipsie, krankhaft gesteigertes Durstgefühl
polydipsie, verhoogd dorstgevoel
polymorf, med forskellige former
polymorf, veelvormig
polymorph, vielgestaltig
polymorphe, qui présente des aspects différents
polyneuritis, betændelse af flere nerver
Polyneuritis, entzündliche Erkrankung mehrerer peripherer oder Hirn
polyneuritis, ontsteking van verschillende zenuwen
polynévrite (f), névrite de plusieurs nerfs
Polypeptid,
polypeptid, aminosyrekæde dannet af mindre end 50 aminosyrer
polypeptide (m), composé formé de plusieurs acides aminés
polypeptide, keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
polyterapi, behandling med flere medikamenter
polytherapie,
polyuria, øget urindannelse
polyurie (f), accroissement des quantités d'urine émises en 24 h
Polyurie, übermäßige Harnausscheidung
polyurie, vermeerderde urinelozing
polyvalent, 1) qui a plusieurs valences (chim.) - 2) qui protège contre plusieurs éléments pathogènes
polyvalent, meerwaardig
polyvalent, polyvalent
polyvalent, virksom i flere retninger
polyvalente (thérapie-), thérapie qui recourt à plusieurs médicaments
ponction (f), ponction
ponction (pour évacuer un liquide anormal), paracentèse (f)
ponction, ponction (f)
popolazione, popolazione
população, população
populatie, bevolking
population (f), population
Population, 1.Fortpflanzungsgemeinschaft 2. Bevölkerung
population, befolkning
population, population (f)
por acaso, sem importância, acidental
por baixo da língua, hipoglosso, sublingual
por boca, peroral
por causas externas; introducido en el cuerpo desde fuera, exógeno
por causas externas; introduzido no corpo do exterior, exógeno
por cima de uma pequena cavidade, supraventricular
por encima o en la parte superior de una pequeña cavidad, supraventricular
por rotina, por hábito, rotineiramente
por trás do bolbo raquiano, por trás do globo ocular, retrobulbar
por trás do esterno, retroesternal
porción de espacio o de tiempo entre dos cosas, intervalo
porción del intestino delgado comprendida entre el duodeno y el ileón, yeyuno
porción inicial del intestino delgado, duodeno
porfiria, malattia spesso genetica (alterazione metabolismo)
porfíria, transtorno do metabolismo das porfirinas
porfiria, trastorno del metabolismo de las porfirinas
porfyrie, verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
porphyria, forøget udskillelse af porfyriner (=farvestof + f.eks.
porphyrie (f), affection héréditaire due à l'accumulation de porphyrine
Porphyrie, Enzymeffekt oder Stoffwechselstörung
porpora, formazione sottocutanea di chiazze rossastre
portion bien définie de certains organes (e.a. oreille), lobe (m)
porzione di una struttura o corpo più grande, segmento
pós-carga,
posibilidad de realizar movimientos activos, p.ej., una articulación, movilidad
posición estirada; formación de úlceras y necrosis en la piel o las mucosas por permanencia prolongada en el lecho, decúbito
positief, aanwezig
positif (a et sm), positif
positif, positif (a et sm)
positiv, positiv
positivo en la coloración de Gram, grampositivo
positivo, /que indica a presença de um transtorno
positivo, positivo
positivo, que indica presencia de un trastorno
posizione coricata, decubito
pós-menopáusico, que ocorre após a menopausa
posmenopáusico, que ocurre después de la menopausia
pós-natal, depois do nascimento
posnatal, después del nacimiento
posología, esquema de administración del medicamento
posologia, posologia
posologia, regime de administração do medicamento
posologie (f) (?), posologie
posologie, posologie (f) (?)
pós-operativo, depois de uma operação
pós-parto, após o parto
posparto, después del parto
pós-prandial, após uma refeição
posprandial, que se presenta después de una comida
possibilidade de realizar movimentos activos, por ex., uma articulação, mobilidade
possibilité de se contracter, contractilité (f)
post partum, che avviene dopo il parto
post partum, na de bevalling
postérieur, postérieur
posterior, aan de achterkant
posterior, bagud
posterior, hinterer
posterior, situado detrás
posterior, traseiro
posteriore, posteriore
postklimakteriel, efter klimakteriet
postmenopausal, nach der Menopause
postmenopausale, che avviene dopo la menopausa
postménopausique, qui suit la ménopause
postmenopauzaal, na de overgangsjaren
postnataal, na de geboorte
postnatal, efter fødslen
postnatal, nach der Geburt
postnatal, postnatal
postnatale, che avviene dopo la nascita
postoperatief, na een heelkundige ingreep
postoperativ, efter en operation
postoperativ, nach der Operation
postopératoire, qui suit une opération
postoperatorio, che avviene dopo un'operazione chirurgica
postoperatorio, después de una operación
postpartal, nach der Geburt
postpartum, efter fødslen
post-partum, suites de couches
postprandiaal, na de maaltijd
postprandial, efter et måltid
postprandial, nach der Mahlzeit
postprandial, qui survient après les repas
postprandiale, che avviene dopo la cena
pós-traumático, que ocorre depois de um traumatismo
postraumático, que ocurre después de un traumatismo
postraumatico, risultato di una ferita
posttraumatique, qui se produit après un traumatisme
posttraumatisch, als Folge eines Unfalls
posttraumatisch, na een letsel
posttraumatisk, efter ulykkestilfælde
postural, die aufrechte Körperhaltung betreffend
postural, en relation avec la position du corps
postural, holdnings-
postural, relacionado com a postura ou a posição
postural, relativo a la postura o posición
posturale, relativo ad una posizione
postureel, met betrekking tot de houding
potassio nel sangue troppo basso, ipokalemia
potencia, poder ; capacidad sexual; poder de un medicamento para producir los efectos; deseados; capacidad del embrión para desarrollarse
potência, poder; capacidade sexual; poder de um medicamento produzir efeitos
potenciación, activación de una droga por otra
potenciação, activação de uma droga por outra
potencial, /existente mas não activo
potencial, existente pero aún no activo
potencialização, activação de uma droga por outra
potencializción, activación de una droga por otra
potensering, to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden når de er brugt sammen
potensering, to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden, når de er brugt sammen
potentia, kraft
potentialisering, versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
Potentiation, verstârkte Wirkung zweier gleichzeitig veabreichter
potentiation/potentialisation, augmentation de l'action d'un médicament par l'absorption d'un second
potentie, kracht
potentieel, mogelijk
potentiel (a et sm), potentiel
potentiel, eventuel
potentiel, potentiel (a et sm)
potentiell, potentiell
potentiëring, versterking
Potenz, Potenz
potenza, ID CO2
potenziale, potenziale
potenziamento, potenziamento
Potenzierung, verstärkte Wirkung zweier gleichzeitig verabreichter
pouco antes ou depois do nascimento, perinatal
pouco desenvolvido, hipoplasia
pouvant être administrés en même temps, pouvantêtre transfusé, -greffé, compatible
pouvant provoquer une modification du calibre des vaisseaux, vasomoteur
Prädisposition, eine Erkrankung begünstigender Zustand
præcipitation, (ud)fældning
præeklampsi, svangerskabsforgiftning (med to af følgende tre symptomer: hypertension, ødemer, albuminuri)
Präeklampsie, eklamptischer Symptomenkomplex
præklinisk, om tidlige stadium i sygdom før der kommer synlige tegn
prækordial, angående hjerteregionen
præliminær, foreløbig
præmatur, for tidligt (født)
præmedikation, medicinsk forbehandling af patient til bedøvelse
præmenstruel, før menstruationen
prænatal, før fødslen
præoperativ, før en operation
præparat, præparation
præparation, præparat
præsentatio, fosterets placering i forhold til bækkenet og følgelig under fødsel
præservativ, antikonceptionsmiddel
præsynaptisk, ved overgangen for nerveimpulser mellem to nervecellers udløbere
prævention, antikonception
prævention, forebyggelse
präklinisch, noch ohne typische Krankheitssymptome
präkordial, vor dem Herzen
Präkursor, Vorstufe eines biol.Zwischen- oder Endproduktes
Präliminar-, vor-
prämatur, nicht ausgereift
Prämedikation, Medikamentengabe vor einem Eingriff
prämenstruell, vor der Menstruation
pränatal, vor der Geburt
präoperativ, vor der Operation
Präparation, 1.Bereitung eines Arzneimittels 2.Herstellung eines Präparats
Präputium, Vorhaut
Präsentatierung, Fruchteinstellung
Präskription, äztliche Verordnung
präsynaptisch, vor einer Synapse gelegen
Prävention, Vorkehrungen zur Verhinderung von Krankheiten
Präzipitation, allgemeine Ausfällung aus Lösungen
preanestesia, premedicazione
precarga,
pré-carga, pré-carga
precaricare, carico di rottura nominale
precipitación de un sólido en un sistema líquido, sedimento
precipitación, precipitación
precipitação, precipitado, depósito
precipitado, depósito, precipitação
precipitatie, neerslag
précipitation (f), formation d'un précipité
precipitazione, precipitazione
preclinico, preclinico
pré-clínico, que ocorre antes da doença ser clinicamente reconhecível
preclínico, que ocurre antes de que la enfermedad sea clínicamente reconocible
préclinique, où aucune manifestation clinique n'est encore décelable
precordiaal, vóór het hart
precordial, /situado diante do coração
precordial, situado delante del corazón
précordial, situé en avant du coeur
precordiale, relativo al precordio (zona sopra il cuore)
précurseur/prodrome, symptôme avant-coureur
precursor inactivo da plasmina, plasminogénio
precursor inactivo de la plasmina, plasminógeno
precursor, que precede
precursor, que precede, dianteiro
precursor, voorloper
precursore, che precede
predisposición a contraer ciertas enfermedades, diátesis
predisposición, predisposición
predisposição, aptidão do organismo para contrair certas doenças; vocação
predispositie, vatbaarheid
prédisposition (f), aptitude particulière à contracter une maladie
predisposizione, predisposizione
predominância do vago, vagotonia
predomínio de um gene ou de um carácter, dominância
predominio de un gen o de un carácter, dominancia
preeclampsia, estado antenatal que precede as convulsões eclâmpticas
preeclampsia, gravidanza ritardata con ipertensione e gonfiori
preeclampsia, síntomas que preceden a las convulsiones eclámpticas
preëclampsie, aanvang van stuipen
prega de pele que recobre a glande do pénis ou o clítoris, prepúcio
prejudicial, desfavorável, adverso
preklinisch, voor de ziekte merkbaar wordt
preliminair, voorafgaand
préliminaire (a et sm), préliminaire
préliminaire, préliminaire (a et sm)
preliminar, que antecede a lo principal, que lo prepara
preliminar, que antecede o principal ou que o prepara
preliminare, che risiede prima
Prellung, Kontusion
preload, voorbelasting
Preload, Vorlast
prématuré (a et sm), (enfant) né avant terme
prematuro, che avviene prima del momento normale
prematuro, que acontece antes do tempo (normal)
prematuro, que se produce antes de tiempo
prematuur, voortijdig
premedicación, administración de medicamentos antes de una intervención quirúrgica
pré-medicação, administração de medicamentos como sedativos antes de uma anestesia geral
premedicatie, toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt
prémédication, traitement préalable à une intervention (médicale ou chirurgicale)
premedicazione, preanestesia
pré-menstrual, que ocorre antes da menstruação
premenstrual, que ocurre antes de la menstruación
premenstrueel, voor de maandstonden
prémenstruel, qui précède les règles
premestruale, premestruale
prenataal, voor de geboorte
pré-natal, /antes do nascimento, durante a evolução da gravidez
prénatal, prénatal
prenatal, que existe o se presenta antes del nacimiento
prenatale, ID CO2
preocupación exagerada por la salud, hipocondría
preocupação indevida de uma pessoa pela sua saúde, hipocondria
preoperatief, voor de ingreep
préopératoire, qui précède une intervention chirurgicale
preoperatorio, preoperatorio
preoperatorio, que precede a una operación
pré-operatório, que precede uma operação
preparaat, bereiding
preparación concentrada de una droga, extracto
preparación farmacéutica en forma de gránulos, granulado
preparação concentrada de uma droga, extracto
preparação farmacológica em forma de grânulos, grânulos
preparação, preparado, confecção, solução, fabricação
preparado a partir de drogas vegetais em vez de substâncias químicas, galénico
preparado a partir de drogas vegetales en vez de sustancias químicas, galénico
preparado com alcool diluído, didralcoólico
preparado con alcoholes diluidos, hidroalcohólico
preparado derivado del opio, opiata
preparado finamente dividido para incorporarlo en un líquido o que ya se encuentra incorporado en un líquido, suspensión
preparado líquido que contém várias substâncias químicas solúveis; soluto, licor; meio, solução
preparado líquido que contiene una o varias sustancias químicas solubles; relajación o preparación, solución
preparado para a higiene e beleza, cosmético
preparado, confecção, solução, fabricação, preparação
preparado, medicamento confeccionado
préparation (f), préparation
préparation liquide (destinée au traitement des affections oculaires), collyre (m)
préparation, préparation (f)
preparato volta a volta dal farmacista su ricetta medica, galenico
preparazione, preparazione
prépondérance d'un gène, dominance (f)
prépuce (m), repli qui entoure le sommet du pénis
prepucio, pliegue que cubre el pene o el clítoris
prepúcio, prega de pele que recobre a glande do pénis ou o clítoris
preputium, forhud
preputium, voorhuid
prepuzio, parte di pelle che ricopre (pene)
prescrição, /receita
prescripción o aplicación de medicamentos, medicación
prescripción, receta
prescription (médicale), ordonnance (f)
prescrizione, prescrizione
présence (dans le sang), d'hémoglobine oxydée, méthémoglobinémie (f)
présence anormale de glucose dans l'urine, glucosurie (f)
présence de bactéries dans la circulation sanguine, bactériémie (f)
présence de calculs, cholélithiase (f)
présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus, endométriose (f)
présence de toxines dans le sang, toxémie (f)
présence excessive de matières grasses dans les selles, stéatorrhée (f)
présence excessive de thrombocytes (dans le sang), thrombocytose (f)
presencia abundante de aire en el estómago o el intestino, flatulencia
presencia de bacterias en la sangre, bacteriemia
presencia de calcio en la orina, calciuria
presencia de creatina en la sangre, creatinemia
presencia de cristales en la orina, cristaluria
presencia de gas en el vientre o intestino, meteorismo
presencia de la glucosa en la orina, glucosuria
presencia de metahemoglobina en la sangre que da por resultado cianosis, metahemoglobinemia
presencia de uno o más piedras en los conductos biliares, colelitiasis
presencia excesiva de aire en pulmones o tejidos corporales, enfisema
presença de bactérias no sangue, bacteriemia
presença de creatina no sangue, creatinemia
presença de glicose nas urinas, glicosúria
presença de metemoglobina no sangue de que resulta a cianose, metemoglobinemia
presença de pedras nas condutas biliares, litíase biliar, colelitíase
presença de pequenas saliências ou bolsas em pontos fracos do intestino grosso, diverticulose, diverticulite
presença excessiva de ar nos pulmões ou tecidos corporais, enfisema
présent à la naissance, congénital
presentación, presentación; presentación del feto respecto al cuello uterino
presentación; presentación del feto respecto al cuello uterino, presentación
presentatie, ligging
présentation (f), manière dont le foetus se présente
presentazione, presentazione
presente desde a nascença, mas não necessariamente hereditário, congénito
presenza di batteri nel sangue, batteriemia
presenza di calcio nell'urina, calciuria
presenza di sostanze tossiche, tossiemia
presenza ed aumento progressivo della mucosa nell'utero, endometriosi
presenza rilevante di zucchero nell'urina, glicosuria
presinaptico, che avviene prima di una giunzione sinattica
presináptico, que se encuentra por delante de la zona de contacto entre dos neuronas
pré-sinático, que se encontra adiante da zona de contacto entre dois neuronas
presión sanguínea anormalmente baja, hipotensión
pressão anormal no globo ocular, glaucoma
pressão sanguínea anormalmente baixa, hipotensão
pressão, tensão
pression artérielle maximale, pression systolique
pression artérielle minimale, pression diastolique
pression diastolique, pression artérielle minimale
pression osmotique, osmolalité
pression osmotique, osmolarité (f)
pression systolique, pression artérielle maximale
présynaptique, situé en amont d'une synapse
presynaptisch,
prevención del embarazo, contracepción
prevención, medidas destinadas a evitar enfermedades o accidentes
prevención, profilaxis
prevenção, /medidas destinadas a evitar doenças ou acidentes
preventie, voorkoming
prévention (f), prévention
prévention, prévention (f)
prevenzione della malattia, profilassi
prevenzione, prevenzione
priapisme (m), érection prolongée et douloureuse du pénis (sans excitation sexuelle)
priapisme, aanhoudende oprichting van het mannelijk lid
priapismo, /erecção anormal e persistente
priapismo, anormale e persistente erezione del pene senza desiderio
priapismo, erección anormal y persistente
Priapismus, schmerzhafte Dauererektion des Penis
priapismus, vedvarende, ofte smertefuld erektion, ofte uden seksuel opstemthed
prik, punctie
prikkeling, irritatie
prima parte dell'intestino tenue, duodeno
prima vaccinazione o o primaria (first in order of time), prima vaccinazione o o primaria (first in order of time)
primær vaccination, fremkaldelse af uimodtagelighed mod en bestemt sygdom gennem vaccination
primær, primær
primair, oorspronkelijk
primaire, qui apparaît en premier lieu
primär, primär
primário, /primeiro, principal, originário
primario, primario
primario, principal, primero ; al principio, originario
primeira menstruação, menarca
primeira passagem, primeiro passo
primeira vacina, primeira vacinação
primeira vacinação, primeira vacina
primeiro passo, primeira passagem
primitief ééncellig organisme, protozoön
primo stadio del neonato, embrione
primo-passaggio, primo-passaggio
primovaccinatie, eerste inenting met pokstof
primovacunación, vacunación que se efectúa por primera vez
principal, primero ; al principio, originario, primario
prisão de ventre, obstipação
privación voluntaria, abstinencia (sf)
privación, falta o carencia
privação, falta ou carência
privare, deprivazione
privation (f), perte / absence
problema del sistema vascolare, angioneurotico
problemi nel sangue che danno un colorito bluastro, cianosi
procédé d'exploration radiologique, tomographie (f)
procédé qui déclenche l'immunité, immunisation (f)
procedente de los microsomas, microsomal
Procedere, Vorgehen
procedimento que transforma sistemas vivos em substâncias químicas nocivas, biodegração
procedimento, /método, processo
procedimiento que hace incapaz a un individuo para reproducción; eliminación completa de microorganismos, esterilización
procedimiento que transforma sistemas vivientes en sustancias químicas no nocivas, biodegradación
procedimiento, procedimiento
procedura, procedura
procedure, fremgangsmåde
procedure, werkwijze
proces, som resulterer i at blod og lymfe træder ud af karrene og ligger i vævene, extravasatio
proceso de formación de los espermatozoides, espermatogénesis
proceso de formación de una úlcera, ulceración
proceso de transformación de células o tejidos en otros distintos, metaplasia
proceso de volver móvil una parte fija o una sustancia detenida, movilización
proceso por el que una cosa pierde eficacia, neutralización
processo biologico (inglobamento sostanze solide), fagocitosi
processo chimico di un atomo neutro con elettroni, ionizzazione
processo de formação de uma úlcera; helcose, ulceração
processo de formação dos espermatozóides, espermatogénese
processo de transformação de células ou tecidos noutros distintos, metaplasia
processo di formazione dei spermatozoi, spermatogenesi
processo di formazione di un gruppo di atomi negativi, idrossilazione
processo di riproduzione della cellula, mitosi
processo di trasformazione mediante mutamenti e rinnovi, metabolizzazione
processo distruttivo di sostanze, catabolismo
processo pelo qual são produzidos iões numa substância, ionização
processus de formation des globules rouges, érythropoïèse (f)
processus par lequel un individu se constitue sur le modèle d'un autre, identification (f)
processus, évolution
proche, proximal
procreación, procreación, reproducción
procreación, reproducción, procreación
procreatie, voortplanting
procréation (f), procréation
procréation, procréation (f)
procreazione, procreazione
procriação, geração, reprodução, propagação
proctite, /inflamação do recto
proctite, infiammazione del retto
proctite/rectite, inflammation du rectum
proctitis, endeldarmontsteking
proctitis, endetarmsbetændelse
proctitis, inflamación del recto
prodotto chimicamente da sostanze naturali, semisintetico
prodotto dalla putrefazione di micro-organismi, settico
prodotto terminale del metabolismo, metabolita
producción excesiva de aldosterona por la glándula suprarrenal, hiperaldosteronismo
producción, producción
producido por hongos, relativo a las enfermedades causadas por hongos, micótico
producido por manipulación química de sustancias naturales, semisintético
productif, productif
production (f), production
production d'ions (à partir de molécules électriquement neutres), ionisation (f)
production, production (f)
productivo, que produce tejido nuevo (dícese de una inflamación); que produce esputo o moco (dícese de la tos)
producto liofilizado, producto preparado mediante congelación y deshidratación
producto preparado mediante congelación y deshidratación, producto liofilizado
producto que extermina los espermatozoides, espermicida
productor de pus, piógeno
productos que tienen un efecto parecido al de la morfina, morfinomimético
produção de calor num tecido por correntes eléctricas de alta frequência, diatermia
produção excessiva de aldoresterona pela glândula supra-renal, hiperaldosteronismo
produção, fabricação, geração
produit de contraste, contrast medium (n)
produit lyophilisé, obtenu par lyophilisation
produkt af frysetørring, lyofilisat
produktie, voortbrenging
produktief, voortbrengend
produktion, dannelse
Produktion, Produktion
produktiv, gewebebildend
produktiv, nydannende
produtivo, que produz tecido novo (diz-se de uma inflamação); que produz escarros e muco (diz-se da tosse)
produto acrescentado, aditivo
produto liofilizado, produto preparado mediante congelação e desidratação
produto preparado mediante congelação e desidratação, produto liofilizado
produtos com efeito idêntico ao da morfina, morfinomimético
produttivo, produttivo
produzido por fungos, micótico
produzido por manipulação química de substâncias naturais, semi-sintético
produzione di globuli rossi del sangue, eritropoiesi
produzione, produzione
proef, test
proefondervindelijk, experimenteel
profilassi, prevenzione della malattia
profilattico, profilattico
profilaxia, medicina preventiva
profilaxis, prevención
profylakse, (sygdoms)forebyggelse
profylaxe, voorbehoeding
progestageen, zwangerschapshormoon
progestatif (a et sm), (substance) qui favorise le processus de la grossesse
Progesteron, Progesteron
progestinico, relativo agli ormoni femminili
progestiv, med virkning på slimhinden i livmoderen
progestógeno, hormona que prepara al útero para la recepción y desarrollo del óvulo fecundado
progestogeno, hormona que prepara o útero para a recepção e desenvolvimento do óvulo fecundado
Prognose, Prognose
prognose, prognose, udsigt med hensyn til sygdoms forløb
prognose, prognóstico
prognose, udsigt med hensyn til sygdoms forløb, prognose
prognose, voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
prognosi, prognosi
prognosis, pronóstico
prognóstico, prognose
progresivo, continuado, que avanza lentamente
progressief, voortschrijdend
progressif, évolutif
progressif, graduel
progressiv, fortschreitend
progressiv, tiltagende
progressivo, /continuado, que avança lentamente
progressivo, progressivo
proksimal, opad
Proktitis, Entzündung der Mastdarmwand
prolaps, nedsynkning
prolaps, uitzakking
Prolaps, Vorfall eines Gewebes oder Organs
prolapso, /afundamento ou queda (ex.: útero, recto, cordão umbilical)
prolapso, caída, acción de colgar de una parte
prolapsus (m), descente d'un organe
prolasso, abbassamento di un organo fino a fuoriuscita
proliferación de la mucosa uterina fuera de su lugar habitual, endometriosis
proliferación, reproducción, multiplicación
proliferação da mucosa uterina fora do seu lugar habitual, endometriose
proliferação, reprodução, multiplicação
proliferatie, snelle vermenigvuldiging
prolifération (f), multiplication
proliferation, formering
Proliferation, Vermehrung von Gewebe durch Wucherung
proliferazione, proliferazione
prolongado, mantenido, continuo
pronostic (m), pronostic
pronostic, pronostic (m)
pronóstico, prognosis
pronuncia imperfetta, disartria
propagação, multiplicação; cópia, reprodução
propagação, transmissão
propager, disséminer
Prophylaxe, Vorbeugung
prophylaxie (f), méthode de protection ou de prévention
propiedad de una membrana de dejar pasar las sustancias, permeabilidad
propio de la constitución de un individuo, constitucional
propio y característico de una especie o de una enfermedad, específico
proporcional, /proporcional
proporcional, proporcional
proportional, forholdsmæssig
proportional, proportional
proportioneel, evenredig
proportionnel, proportionnel
proporzionale, in rapporto a
propre à la puberté, à la jeunesse (acné-), juvénile (acné-)
propre à un organe, intrinsèque
propre aux soins de beauté, cosmétique (a et sm)
próprio à constituição de um indivíduo, constitucional
próprio a uma região ou população específica, endémico
proptose, distensão excessiva de qualquer parte do corpo; deslocamento de um órgão para a frente; proptoma
proptosi, vedi prolasso
Proptosis, durch krankhafte Vorgänge vorgetriebener Augapfel
proptosis, fremfald
proptosis, protrusión anormal del globo ocular
proptosis, uitpuiling van het oog
propulsief, voortstuwend
propulsif, relatif à la propulsion
propulsión del globo del ojo, exoftalmía
propulsion du globe oculaire hors de l'orbite, exophtalmie
propulsion du globe oculaire hors de l'orbite, exophtalmie (f)
propulsiv, vorantreibend
propulsivo, che spinge in avanti
propulsivo, motor
prossimale, prossimo
prossimo, prossimale
prostaglandin, biologisk aktive fedtsyrer
Prostaglandin, Prostaglandin
prostaglandina(nf),
prostaglandina(s), substâncias derivadas de ácidos gordos
prostaglandina, tipo di ormone della prostata
prostaglandine (f), substance hormonale dérivée d'acides gras non saturés
prostaglandine, vetzuur in het lichaam
Prostatahypertrophiesyndrom,, Beschwerden bei Vergrößerung der Vorsteherdrüse
prostatisme (m), trouble urinaire dû à l'hypertrophie de la prostate
prostatisme, vergroting van de voorstanderklier
prostatismo, compresión y obstrucción de la uretra por la próstata
prostatismo, disturbi urinari da dilatazione della prostata
prostatismo, hipertrofia e obstrução da próstata
prostatismus, lettere symptomer ved begyndende forstørrelse af blære halskirtlen
 
prostatite (f), inflammation de la prostate
prostatite, /inflamação da próstata
prostatite, infiammazione della prostata
prostatitis, betændelse i blærehalskirtlen (p.g.a. bakterier)
Prostatitis, Entzündung der Prostata
prostatitis, inflamación de la próstata
prostatitis, ontsteking van de voorstanderklier
proteasa, enzima que destruye proteínas
protéase (f), enzyme qui décompose les protéines (en peptides et acides aminés)
Protease, eiweißspaltende Enzyme
protease, eiwitsplitsende giststof
protéase, enzima proteolítica, enzina que destrói as proteínas
protease, proteinspaltende enzym
proteasi, enzima che divide le proteine
protección contra las enfermedades infecciosas, inmunidad
protecteur, protecteur
protectivo, /que protege, protector
protector, que protege
Protein, Eiweiß
protein, protein
proteína de diversos cereais, glúten
proteína del plasma, plasmaproteína
proteína do plasma, proteína plasmática
proteína plasmática, proteína do plasma
proteína principal en la sangre, albúmina
proteína principal no sangue, albumina
proteína procedente de la harina de cereales, gluten
proteína que constitui o principal componente do tecido conjuntivo, colagénio
proteina, proteina
proteína, proteína
proteína, prótido
protéine (f), macromolécule organique azotée, composée d'acides aminés/protéine
protéine contenue dans le plasma sanguin, plasmatique (protéine-)
protéine jouant un rôle important dans la respiration cellulaire, cytochrome (m)
proteine plasmatiche, proteine presenti nel sangue
protéine plasmatique inactive participant à la fibrinolyse en se transformant en plasmine, plasminogène (m)
proteine presenti nel sangue, proteine plasmatiche
protéine sanguine intervenant dans la coagulation, prothrombine (f)
protéine s'associant à des lipides, lipoprotéine (f)
proteïne, eiwit
proteinspaltende enzym, protease
protektiv, beschützend
protektive stoffer, hud- eller slimhindebeskyttende midler
proteolítico, /que digere ou hidrolisa as proteínas
proteolítico, que digiere o hidroliza las proteínas
proteolitico, relativo alla scissione di proteine
protéolytique, relatif au processus de dégradation des protéines
proteolytisch, Eiweiß verdauend
proteolytisch, eiwitsplitsend
proteolytisk/proteolyse, (æggehvidestof) med spaltning under vandoptagelse
protese, erstatning for manglende eller defekte legemsdele, protese
protese, protese, erstatning for manglende eller defekte legemsdele
prótese, substituição artificial de um órgão; anaplerose
protesi, protesi
prótesis, sustituto artificial de una parte u órgano
protezione contro sieri, farmaci o agenti attivi, tachifilassi
prothèse (f), remplacement artificiel d'une partie du corps
prothese, kunstmatig lichaamsdeel
Prothese, Prothese
Prothrombin, inaktive Vorstufe des Thrombins
prothrombine (f), protéine sanguine intervenant dans la coagulation
prótido, proteína
protozo, encellet dyr
protozoaire (m,pl), être vivant unicellulaire
protozoário, organismos unicelulares
protozoo, forme di vita microscopiche
Protozoon, Einzeller mit klar abgegrenztem Zellkern
protozoos (nmp), organismos unicelulares
protozoön, primitief ééncellig organisme
protrombin, stof i blodet, medhjælper størkningsprocessen
protrombina, factor II da coagulação sanguínea; trombogénio
protrombina, factor II de la coagulación sanguínea
protrombina, fattore II
protrombine, bloedstollingsfactor
protrusão, /deslocação para a frente de um órgão
protrusie, uitpuiling
protrusio, fremhvælvning
protrusion (f), état d'un organe anormalement poussé en avant
protrusión anormal del globo ocular, proptosis
protrusión, avance anormal de una parte u órgano
Protrusion, Vorschieben
protrusione, sporgenza di un organo in avanti ed all'esterno
protuberância num ponto fraco de uma artéria, aneurisma
protusión de un órgano o tejido fuera de la cavidad, hernia
prova dita duplamente cego, duplamente cego
prova, ensaio, experiência, análise
proveniente da un solo lato, unilaterale
provisoirement dérivée hors du corps (circulation-), extracorporelle (circulation-)
provocación de un proceso, inducción
provocado por la intervención médica (diagnóstica, terapéutica), yatrogénico
provoquant l'irrégularité du rythme cardiaque, arhythmogène
provoqué par des champignons, mycosique/mycotique
provoqué par le manque de fer, ferriprive (a)
provoqué par un virus, viral
proximaal, het dichtst bij
proximal, näher zur Körpermitte
proximal, proche
proximal, situado más cerca del centro del tronco
próximo de uma veia, paravenoso
próximo, situado mais perto do centro do tronco
prueba doble ciego, prueba doble ciego
prueba, procedimiento de diagnóstico, detección o análisis, ensayo
prueba, prueba
prurido, comichão
prurigineus, jeukend
prurigineux, qui cause des démangeaisons
pruriginoso, pruriginoso
pruriginoso, que faz comichão, prurítico
pruriginös, den Juckreiz betreffend
prurit (m), démangeaisons de la peau
prurítico, pruriginoso, que faz comichão
prurítico, relativo al prurito o caracterizado por él
pruritisk, kløe-
prurito, escozor o picor ; picazón; enfermedad de la piel caracterizada por picazón
prurito, prurito
pruritus, jeuk
Pruritus, Juckreiz
pruritus, kløe
Prüfungsmittel, Reagenz
pseudomembranacea, angående aflejringer af døde lag (=sår)
pseudomembraneus, met vorming van een schijnbaar membraan
pseudo-membraneux, relatif à la pseudo-membrane
pseudomembranoso, caratterizzato da una formazione simile a membrana
pseudomembranoso, pseudomenbranoso
pseudomembranös, Oberflächenschorf betreffend
pseudomenbranoso, pseudomembranoso
pseudo-tumeur (f), qui présente les caractères cliniques d'une tumeur (mais n'est pas due à une prolifération de cellules)
pseudo-tumor, falso tumor
pseudotumor, nydannelse af svulstlignende væv
Pseudotumor, Scheigeschwulst
pseudotumor, schijngezwel
pseudotumore, simile a tumore
psichiatrico, psichiatrico
psichico, psichico
psicofarmaco, neurolettico
psicofarmaco, psicofarmaco
psicogénico, que tem origem emocional ou psicológica
psicogeno, causato da fattori psichici
psicógeno, que tiene un origen emocional o psicológico
psicol.: encubrimiento de ideas inaceptables; oftalm.: imagen deformada; ortoped.: torsión o esguince, distorsión
psicoléptico, fármaco com efeito sedente
psicoléptico, fármaco con efecto sedante
psicolettico, relativo ad azione deprimente sull'attività mentale
psicologico, psicologico
psicológico, psicológico
psicomotor, relativo a los efectos motores de la actividad cerebral o psíquica
psicomotor, relativo aos efeitos motores da actividade cerebral ou psíquica
psicomotorio, relativo agli effetti motori del cervello
psicopatia, alienação (mental), doença mental, psicose
psicose, doença mental em que o doente se alheia do mundo que o rodeia e se refugia em si mesmo, esquizofrenia
psicose, psicopatia, alienação (mental), doença mental
psicosi, malattia mentale
psicosi, malattia psichica
psicosis, trastorno mental grave caracterizado por una ruptura de contacto con la realidad
psicosomático, que tiene síntomas corporales de origen psíquico, emocional o mental
psicosomatico, relativo alla relazione corpo-mente
psicossomático, que tem sintomas corporais de origem psíquica, emocional e mental
psicotrópico, que afecta al estado mental
psicotrópico, que afecta o estado mental
psicotropo, farmaco che esercita effetti sulla mente
psiq: asimilación inconsciente con otra persona, identificación
psiquiátrico, psiquiátrico
psiquiátrico, relativo à psiquiatria
psíquico, mental
psoríase, doença da pele caracterizada por descamação
psoriasi, malattia della pelle con chiazze rosse e bianche
psoriasis (m), affection de la peau (fréquente et tenace)
psoriasis, arvelig hudsygdom med skældækkede blodfyldte pletter, psoriasis
psoriasis, enfermedad de la piel caracterizada por descamación
psoriasis, psoriasis, arvelig hudsygdom med skældækkede blodfyldte pletter
psoriasis, schubziekte
Psoriasis, Schuppenflechte
psychiatrique, psychiatrique
psychiatrisch, met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
psychiatrisch, psychiatrisch
psychique, psychique
psychisch, geestelijk
psychisch, psychisch
psychogeen, door de geest veroorzaakt
psychogen, in der Psyche begründet
psychogénétique/psyuchogène, dont la cause est purement psychique
psycholepticum, geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
Psycholeptikum, Arzneimittel mit dämpfender Wirkung auf psychische Funk
psycholeptique, (médicament) qui diminue l'activité mentale
psychologique, psychologique
psychologisch, met betrekking tot het gevoelsleven
psychologisch, psychologisch
psychomoteur, qui concerne les fonctions motrices et psychiques
psychomotorisch, die Psychomotorik betreffend
psychomotorisch, met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
psychose (f), maladie mentale dont le malade n'a pas conscience
psychose, geestelijke stoornis
psychose, maladie mentale aiguë
Psychose, Psychose
psychosomatique, relatif à l'influence du psychisme sur l'organisme
psychosomatisch, met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
psychosomatisch, psychosomatisch
psychotroop, wat de geest beïnvloedt
psychotrop, mit spezifischer Wirkung auf psychische Funktionen
psychotrope (a et sm), (médicament) qui agit sur le psychisme
psykiatrisk, psykiatrisk
psykisk betinget stumhed, mutismus
psykisk nedtrykthed, psykoleptisk
psykisk, psykisk
psykisk-fysisk, psykomotorisk
psykofarmaka, lægemiddel med særlig virkning på psykiske symptomer
psykogen, af psykisk oprindelse
psykoleptisk, psykisk nedtrykthed
psykologisk, psykologisk
psykomotorisk, psykisk-fysisk
psykose, psykose
psykosomatisk, angående legemlige lidelser opstået på basis af psykiske symptomer
ptose, /queda de um órgão
Ptose, Senkung eines Organs
ptosi, vedi prolasso
ptosis, caída de un órgano
ptosis, nedsynkning af organ eller øjenlåg
ptosis, verzakking
puberdade, /período de maturidade sexual
pubertà, pubertà
pubertad, período de madurez sexual
Pubertät, Pubertät
puberté (f), puberté
puberté, puberté (f)
puberteit, rijpheid
pubertet, kønsmodenhedens indtræden, pubertet
pubertet, pubertet, kønsmodenhedens indtræden
pubertets-, adolescens
puerpéralité, période entre l'accouchement et la réapparition des règles
puerpério, /período de restabelecimento após o parto
puerperio, período o estado de confinamiento después del parto
puerperio, periodo tra il parto ed il ritorno alla normalità
puerperium, barsel, indtil 6-8 uger efter fødsel
puerperium, kraambed
Puerperium, Wochenbett
pulmonair, met betrekking tot de longen
pulmonaire, pulmonaire
pulmonal, die Lunge betreffend
pulmonal, hørende til lungen
pulmonar, /relativo aos pulmões
pulmonar, relativo al pulmón
pulmonia, inflamação dos pulmões e brônquios respiratórios, pneumonia
pulsación, latido rítmico
pulsação fora do tempo, extra-sístole
pulsação, /batimento cardíaco ou o fluxo do sangue nas artérias
pulsåresvulst, aneurisme
pulsatie, klopping
pulsatio, pulsudslag
pulsation (f), battement du coeur, des artères
Pulsation, wellenförmige Volumenschwankungen eines(Hohl-)Organs
pulsazione rapida, pulsazione rapida
pulsazione, pulsazione
pulsudslag, pulsatio
pulverizador, atomizador, spray (inglés)
pulverizador, atomizador, vaporizador, aparelho de pulverizar
punción, introducción de un instrumento puntiagudo
punctie, prik
punção, paracentese, puntura
punktformede blødninger i huden, petecchiae
Punktion, Einstich
punktur, indstik med kanyle
punto más alto de la excitación sexual, orgasmo
punto o mancha de alteración de color sobre la piel, livedo
punto sulla pelle dovuto a congestione passiva, livedo
puntos rojopurpúreos, petequia
puntura chirurgica nella cavità addominale per aspirare, paracentesi
puntura, puntura
puntvormige bloedingen, purpura
pupildilatatie, pupilverwijding
pupillaire (dilatation-), dilatation de la pupille
pupillenerweiternde Substanz, Mydriatikum
Pupillenerweiterung, Mydriasis
pupillenverengend, miotisch
pupiludvidende (stof), mydriatisk/mydriatika
pupilverwijder, mydriaticum
pupilverwijding, pupildilatatie
purgatief, middel tegen verstopping
purgatif (a et sm), purgatif
purgatif, purgatif (a et sm)
purgativ, abführend
purgativa, afføringsmiddel
purgativo, /purgante, que produz evacuação do intestino
purgativo, purgativo
purgativo, que produce evacuación del intestino
purpura (m), maladie caractérisée par des taches rouges (dues à une hémorragie sous-cutanée)
purpura, (sygdom med) små, runde blodudtrædninger i huden
púrpura, doença de Werlhof, caracterizada por manchas de cor vermelha devidas à ocorrência de hemorragias subcutâneas
púrpura, hemorragia capilar espontánea en forma de pequeñas manchas
purpura, puntvormige bloedingen
Purpura, spontane, kleinfleckige Kapillarblutungen
purulent, eitrig
purulent, etterig
purulent, pusholdig
purulent, qui contient du pus
purulento, /que contém ou produz pus
purulento, con pus
purulento, que contiene o produce pus
pusdannende, pyogen
pusholdig, purulent
Pustelausschlag, Pyodermie
pustoloso, relativo ad una pustula
pústula maligna, baceira, mal-do-baço, mal-do-sangue, antraz
pustulento, com formação de pústulas, pustuloso
pustuleus, met betrekking tot puisten
pustuleux, caractérisé par la présence de pustules
pustuløs, pustuløs
pustuloso, pustulento, com formação de pústulas
pustuloso, relativo a las pústulas ; con formación de pústulas
pustulös, mit Pustelbildung
pyélite (f), inflammation de la muqueuse du bassinet
pyelitis, nierbekkenontsteking
Pyelitis, Nierenbeckenentzündung
pyelitis, nyre- og nyrebækkenbetændelse
pyélonéphrite (f), inflammation du bassinet et du rein
Pyelonephritis, bakterielle Entzündung des Nierenbeckens
pyelonephritis, betændelse i nyre og nyrebækken
pyelonephritis, ontsteking van nier en nierbekken
pylore (m), orifice inférieur de l'estomac
pylorus, maaguitgang
Pylorus, Magenpförtner
pylorus, maveport (overgangen mellem mavesækken og tolvfingertarmen)
pyoderma, hudlidelse med pusdannelse i huden
pyodermie, etterige huidziekte
Pyodermie, Pustelausschlag
pyodermite (f), infection de la peau due à des germes pyogènes
pyogeen, etterverwekkend
pyogen, Eiter bildend
pyogen, pusdannende
pyogène, qui provoque la formation de pus
pyrexi, den fibrile tilstand
pyrexie (f), état fébrile
Pyrexie, Fieber
pyrexie, koorts
pyrogeen, koortsverwekkend
pyrogen, feberfrembringende
pyrogen, fiebererzeugend
pyrogène, qui provoque la fièvre
pyrosis (m), brûlure épigastrique
pyrosis, halsbrand
pyrosis, maagzuur
Pyrosis, Sodbrennen
QRS-Komplex, Kammeranfangsschwankung
QT interval, hjertets sammentrækningsfase
QT-Intervall, im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende
quadruple,
qualitatif, qualitatif
qualitativ, qualitativ
qualitativo, /relativo à qualidade
qualitativo, qualitativo
qualité d'une substance qui peut empoisonner un organisme vivant, toxicité (f)
qualsiasi disordine del cuore, cardiopatia
qualsiasi malattia dei polmoni, pneumopatia
qualsiasi malattia del sangue, emopatia
qualsiasi malattia della pelle con pus, pioderma
qualsiasi malattia della pelle, dermatosi
qualsiasi malattia delle giunture, artropatia
qualsiasi malattia dell'intestino crasso, colonopatia
qualsiasi malattia dovuta ad infiammazione intestinale, dissenteria
qualsiasi malattia muscolare, miopatia
qualsiasi malattia provocata da funghi, micosi
quando una bolla gassosa chiude un vaso sanguigno, embolia
quantitatif, quantitatif
quantitativ, quantitativ
quantitativo, /relativo à quantidade
quantitativo, quantitativo
quantité d'azote du sang, azotémie (f)
quartär, 1.an vierter Stelle 2.Vierbindigkeit
quarto nell'ordine; che contiene quattro elementi/ gruppi, quaternario
quaternário, /que contém quatro elementos
quaternario, quarto nell'ordine; che contiene quattro elementi/ gruppi
que ablanda la piel, emoliente
que ablanda y relaja las zonas inflamadas, demulcente
que absorve a água, é atraído pela água, hidrófilo
que acelera el parto, oxitócico
que acontece antes do tempo (normal), prematuro
que acontece sem manifestação de sintomas, subclínico
que activa o desenvolvimento fisiológico, anabólico
que actua através de um agente intermédio, indirecto
que actúa en contra del crecimiento y la división de células, antiproliferativo
que actua por intermédio da acetilcolina, colinérgico
que actúa por intermedio de la acetilcolina, colinérgico
que actúa selectivamente sobre el corazón, cardioselectivo
que afecta a la vagina, vaginal
que afecta a los músculos de la masticación; que debe masticarse, masticatorio
que afecta a los vasos cerebrales, cerebrovascular
que afecta al calibre de los vasos, vasomotor
que afecta al cuello o al cuello de un órgano, cervical
que afecta al cuerpo de una forma total, sistémico
que afecta al estado mental, psicotrópico
que afecta la fuerza de las contracciones musculares, inotrópico
que afecta o colo ou o colo de um órgão, cervical
que afecta o estado mental, psicotrópico
que afecta os músculos da mastigação; que deve mastigar-se, mastigatório
que afecta os vasos cerebrais, cerebrovascular
que age simultaneamente com outra coisa, sinergético
que age só no coração, cardiosselectivo
que age sobre os vasos sanguíneos, vasoactivo
que ajuda a aumentar o fluxo de urina, diurético
que alivia a dor, analgésico
que alivia as zonas inflamadas; suavizante, demulcente
que amolece a pele, emoliente
que antecede a lo principal, que lo prepara, preliminar
que antecede o principal ou que o prepara, preliminar
que aperta os tecidos, secura da pele, adstringente
que aumenta a sensibilidade do organismo para um veneno, anafiláctico
que carece de hierro, ferriprivo
que causa arritmia, pulsão irregular, arritmogénico
que causa enfermedad, patógeno
que causa imunidade, imunogénico
que causa o induce al sueño o sopor, soporífico
que combate a ansiedade, tranquilizante, anxiolítico
que combate a formação de tumores, antitumor
que combate a infecção, anti-infeccioso
que combate a inflamação, anti-inflamatório, antiflogístico
que combate la infección, antiinfeccioso
que comienza, al principio, inicial
que concierne a la regularidad y frecuencia de un ritmo cardíaco, cronotropo
que concierne a los linfocitos, células con núcleo redondo, linfocitario
que concierne o influye en la destrucción de la célula, lítico
que conduce a través de la uretra o la atraviesa, transuretral
que conduz através da uretra ou a atravessa, transruretal
que contém muco e pus, mucopurulento
que contiene agua, acuoso
que contiene cuatro elementos, cuaternario
que contiene moco y pus, mucopurulento
que contiene o produce pus, purulento
que continúa existiendo; que queda en su sitio, permanente
que contrai os vasos sanguíneos, vasopressor
que contrarresta la formación de tumores, antitumorígeno
que cura, curativo
que cura, terapêutico, curativo
que degenera, retrógrado, regressivo, retrocedente, retrógrado
que denota o expresa cantidad, cuantitativo
que descansa sobre el dorso, supino
que desinfecta, desinfectante
que destrói as bactérias, antibacteriano
que destrói as células cancerosas, oncolítico
que destrói ou impede o desenvolvimento de vírus, antiviral
que destruye las bacterias, antibacteriano
que destruye los hongos, antifúngico
que destruye o impide el desarrollo de los virus, antiviral
que digiere o hidroliza las proteínas, proteolítico
que diminui a defesa do organismo, imunossupressor
que disminuye los efectos del nervio vago, vagolítico
que dissolve a fibrina, fibrinolítico
que dissolve as gorduras; que pode tornar-se obeso, lipofílico
que dissolve ou desintegra um trombo, trombolítico
que distende os músculos, miorrelaxante
que disuelve la fibrina, fibrinolítico
que disuelve o desintegra un trombo, trombolítico
que é consequência de uma deficiência do coração, cardiogénico
que é tóxico para as células; detém o crescimento dos tecidos, citotóxico
que ejerce efecto sobre la tensión superficial, tensioactivo
que ejerce un efecto sobre el calibre de los vasos sanguíneos, vasoactivo
que encerra muitas doses, multidose
que equivale, corresponder
que es activo contra múltiples grupos de gérmenes, de amplio espectro
que es capaz de ser mezclado, miscible
que es consecuencia de una deficiencia del corazón, cardiogénico
que es nocivo para la médula ósea, mielotóxico
que es tóxico para el riñón, nefrotóxico
que está afastado, extremo
que está alejado, extremo
que está o se pone debajo de la piel, hipodérmico
que está situado o que ocurre debajo de la conjuntiva, subconjuntival
que está situado o que ocurre debajo de una cápsula, subcapsular
que está situado o que se produce debajo de la aracnoides, subaracnoideo
que está situado o que sucede por debajo de la piel, subcutáneo
que está situado o se produce dentro del ojo, intraocular
que está situado ou ocorre num corpo vivo, in vivo
que está situado u ocurre dentro de un músculo, intramuscular
que está situado u ocurre en el cuerpo vivo, in vivo
que estimula as glândulas sexuais, gonadotrópico
que estimula las glándulas sexuales, gonadotropo
que estimula o coração, cardiotónico
que excluye; único, solo; absoluto, total, exclusivo
que exerce efeito sobre a tensão superficial, tensioactivo
que existe o se presenta antes del nacimiento, prenatal
que faz girar os olhos, oculogiro
que forma sangre, hemopoyético
que genera malformaciones, teratogénico
que gera úlceras, ulcerogénico
que ha parído como mínimo dos hijos, multípara
que hace referencia a la espasticidad o a los espasmos, espástico
que hace referencia al calor o a la temperatura, térmico
que impede a exsudação, a transpiração, antiexudativo
que impede a formação de coágulos no sangue e dissolve-os, antitrombótico
que impede a gravidez, contraceptivo
que impede a inflamação, anti-inflamatório
que impede a reprodução dos fungos, antimicótico
que impede o desenvolvimento das bactérias, bacteriostático
que impede o desenvolvimento de micróbios, antimicrobiano
que impede ou contraria o efeito das hormonas estrogénicas, antiestrogénico
que impide el crecimiento de tumores, antineoplásico
que impide el desarrollo de los microbios, antimicrobiano
que impide el escozor o picor, antipruriginoso
que impide la exudación,
que impide la formación de tapones de sangre y los disuelve, antitrombótico
que impide o contrarresta el efecto de las hormonas estrogénicas, antiestrogénico
que impide o detiene la inflamación, antiinflamatorio
que indica presencia de un trastorno, positivo
que induce la eliminación de sal por la urina, salurético
que induce o aumenta las mutaciones genéticas al causar cambios en el DNA, mutágeno
que induce sueño, hipnótico
que induz a eliminação de sal pela urina, salúrico
que induz mutações genéticas, mutagénico
que inhibe el crecimiento de los hongos, fungistático
que inibe o nervo vago, vagolítico
que mata as bactérias, bactericida
que mata os espermatozóides, espermicida
que move, motriz, motor
que mueve, motor
que não deixa as células multiplicarem-se, antiproliferativo
que não desenvolveu, atrofia
que não faz urinar, antidiurético
que não se pode curar com operação cirúrgica, inoperável
que não tem água, anidro
que não tem espermatóides, azospermia
que não toma o corante de Gram, Gram-negativo
que necesita la presencia de oxígeno, aerobio
que no cede fácilmente con el tratamiento, rebelde, refractario
que no da respuesta a determinados medicamentos, resistente
que no ha dado a luz a un lactante viable, nulípara
que no necesita oxígeno, anaerobio
que no presenta síntomas, asintomático
que no tiene agua, anhidro
que no va acompañado por el desprendimiento de un óvulo, anovular
que ocorre antes da doença ser clinicamente reconhecível, pré-clínico
que ocorre antes da menstruação, pré-menstrual
que ocorre após a menopausa, pós-menopáusico
que ocorre depois de um traumatismo, pós-traumático
que ocorre em intervalos, intermitente
que ocurre antes de la menstruación, premenstrual
que ocurre antes de que la enfermedad sea clínicamente reconocible, preclínico
que ocurre dentro de una túnica, intratecal
que ocurre después de la menopausia, posmenopáusico
que ocurre después de un traumatismo, postraumático
que ocurre en dos fases, difásico
que ocurre inmediatamente antes o después del nacimiento, perinatal
que pára a multiplicação das células, citostático
que parece de ópalo o que exhibe diversos colores como él, opalescente
que pasa a través de la piel, transdérmico
que passa através da pele, transdérmico
que penatra, que invade, invasivo
que penetra, que invade, invasivo
que pertence ou é relativo ao sistema nervoso vegetativo, neurovegetativo
que pertenece o afecta a la zona de contacto entre dos neuronas, sináptico
que pode ser administrado juntamente com outro medicamento, compatível
que posee las reacciones de un álcali, alcalino
que precede a una operación, preoperatorio
que precede uma operação, pré-operatório
que precede, dianteiro, precursor
que precede, precursor
que presenta diversas formas, polimórfico
que produce caracteres masculinos, andrógeno
que produce degeneración, degenerativo
que produce evacuación del intestino, purgativo
que produce fiebre, pirógeno
que produce muerte, fatal
que produce pulso irregular, arritmogénico
que produce sequedad en la piel, astringente
que produce tejido nuevo (dícese de una inflamación); que produce esputo o moco (dícese de la tos), productivo
que produce úlceras, ulcerógeno
que produce y restablece el tono normal; que se caracteriza por tensión continua, tónico
que produz degeneração, degenerativo
que produz tecido novo (diz-se de uma inflamação); que produz escarros e muco (diz-se da tosse), produtivo
que promueve la transformación de sustancias alimentarias en sustancia corporal, anabólico
que proporciona alivio pero no cura, paliativo (a)
que protege, protector
que provoca a morte, letal
que provoca o cancro, cancerígeno, carcinogénico
que provoca o produce cáncer, carcinogénico
que puede desaparecer totalmente al suprimirse la causa, reversible
que puede ser administrado con otro medicamento, compatible
que reduz a febre, antitérmico, febrífugo, antifebril, antipirético
que resta o queda, residual
que se asemeja al reumatismo, reumatoide
que se basa en experimentos, experimental
que se basa en la experiencia, empírico
que se desarrolla u origina dentro del organismo, endógeno
que se desenvolve ou surge num organismo, endógeno
que se efectúa u ocurre en una etapa media, intermediario
que se encontra adiante da zona de contacto entre dois neuronas, pré-sinático
que se encontra ou produz fora do lugar habitual, ectópico
que se encuentra o se produce fuera del lugar habitual, ectópico
que se encuentra por delante de la zona de contacto entre dos neuronas, presináptico
que se hace o ocurre al mismo tiempo, simultáneo
que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite; que ocurre a intervalos separados, intermitente
que se presenta como propio de una población, endémico
que se presenta después de una comida, posprandial
que se produce antes de tiempo, prematuro
que se produce durante el día, diurno
que se produce u ocurre en un tubo de ensayo, in vitro
que se produz durante o dia, diurno
que se realiza por o tras elección; muy exigente en cuanto a la indicación, selectivo
que se refiere al intestino y al hígado, enterohepático
que se relaciona con la contracción del músculo cardíaco, sistólico
que se senta habitualmente; de hábitos inactivos, sedentário
que se sienta habitualmente; de hábitos inactivos; relativo a la posición sentada, sedentario
que se une con tres átomos de hidrógeno o los sustituye, trivalente
que secreta hacia afuera, exocrino
que secreta hormonas, endocrino
que secreta hormonas, endócrino
que serve de cobertura, como a pele; integumental, integumentário
que seul le malade perçoit, subjectif
que sigue un sistema, sistemático
que sirve de cubierta, como la piel, integumentario
que sirve para la curación, terapéutico
que suprime ou combate a tosse, antitússico
que tem a mesma tensão ou concentração, isotónico
que tem duas fases, bifásico
que tem falta de ferro, ferropénico
que tem febre, pirético, febril
que tem horror à água ou foge dela, hidrófobo
que tem origem emocional ou psicológica, psicogénico
que tem sintomas corporais de origem psíquica, emocional e mental, psicossomático
que teve vários filhos, multípara
que tiene afinidad por los colorantes neutros, neutrófilo
que tiene cualidades curativas; relativo a una medicina o a la curación, medicinal
que tiene dos lados, relativo a dos lados, bilateral
que tiene efecto tónico en el corazón, cardiotónico
que tiene escamas, escamoso
que tiene forma de tubo, tubular
que tiene importancia, significativo
que tiene la misma tensión o concentración, isotónico
que tiene miedo ante cualquier líquido, hidrófobo
que tiene síntomas corporales de origen psíquico, emocional o mental, psicosomático
que tiene tensión o presión normal, normotenso
que tiene un origen emocional o psicológico, psicógeno
que tira a sensibilidade, anestésico
que toma o corante de Gram, Gram-positivo
que trabaja simultáneamente con otra cosa, sinergético
que transcurre sin manifestar síntomas, subclínico
que trava a divisão e crescimento das células, antimitótico
que va hacia atrás; que degenera, deteriora, retrógrado
que vive no ar, aeróbio
que vive sem ar, anaeróbio
que vuelve, que retorna, recurrente
queda rápida da tensão arterial; enfraquecimento de um órgão, colapso
quelación, quelación
quelação, quelante
quelante, quelação
queloide, cicatriz claramente elevada
quelóide, cicatriz defeituosa
quemante, corrosivo, cáustico
queratinizado, recubierto por una sustancia resistente a la secreción gástrica
queratitis, inflamación de la córnea del ojo
queratoconjuntivitis, inflamación de la córnea y la conjuntiva del ojo
queratolítico, agente que disuelve la capa córnea de la piel
Querlähmung, Paraplegie
qui a des effets similaires à ceux que l'on obtient en stimulant le système nerveux sympathique, sympathomimétique
qui a des propriétés thérapeutiques, médicinal/médicamenteux
qui a deux côtés/se rapporte à -, bilatéral
qui a eu plusieurs enfants, multipare
qui a la même action que la morphine, morphinomimétique
qui a le forme d'un disque, discoïde/dicoïdal
qui a le même effet qu'un bêtabloquant, bêtamimétique (a)?
qui a rapport au coma, est dans le coma, comateux (a et sm)
qui a rapport aux oreillettes et aux auricules du coeur, auriculaire
qui a rapport aux oreillettes et aux ventricules, atrio-ventriculaire
qui a trait au(x) réflexe(s), réflectif
qui a un caractère d'épidémie, épidémique
qui abaisse la tension superficielle du liquide, tensioactif
qui active certaines fonctions automatiques de l'organisme, parasympathomimétique (a et sm)
qui affecte les cellules du foie, hépato-cellulaire
qui affecte les intestins et le foie, enterohépatique
qui agit davantage sur le coeur que sur d'autres tissus, cardiosélectif
qui agit par libération d'adrénaline, adrénergique
qui agit sur les glandes sexuelles, gonadotrope
qui apparaît en premier lieu, primaire
qui cause des démangeaisons, prurigineux
qui combat la fièvre, fébrifuge, antipyrétique (a et sm)
qui combat la toux, antitussif (a et sm)
qui combat l'asthme, antiasthmatique (a.)
qui combat le suintement d'un liquide organique (à travers les parois de son réservoir naturel), antiexsudatif
qui combat les démangeaisons, antiprurigineux
qui combat les virus, antiviral (a et sm)
qui combat l'infection, anti-infectieux (a.
qui combat l'inflammation, anti-inflammatoire (a.
qui combat l'inflammation, antiphlogistique (a)
qui combat l'irrégularité du rythme cardiaque, antiarythmique (a.)
qui combat une tumeur, antitumoral (a)
qui commande les mouvements des globes oculaires, oculogyre/ophtalmogyre
qui concerne (les maladies de) la peau, dermatologique
qui concerne à la fois les artères et les veines, artérioveineux
qui concerne à la fois les muscles et leurs commandes nerveuses, neuromusculaire
qui concerne la cause, causal
qui concerne la connaissance, cognitif
qui concerne la contractilité musculaire, inotrope
qui concerne l'anus et le rectum, ano-rectal
qui concerne l'anus et les organes génitaux externes, anogénital
qui concerne les fonctions motrices et psychiques, psychomoteur
qui concerne les relations entre individus, interindividuel
qui concerne les testicules, testiculaire
qui concerne les tumeurs, oncotique
qui concerne ou provoque la dilatation de la pupille, mydriatique
qui contient du mucus et du pus, muco-purulent
qui contient du pus, purulent
qui contrôlent les fonctions automatiques de l'organisme (ensemble des structures-), neurovégétatif (système -)
qui détruit les champignons, fongicide (a et sm)
qui détruit les micro-organismes, antimicrobien
qui diffère du type normal, atypique
qui diminue la sécrétion urinaire, antidiurétique (a.
qui dissout un caillot de sang, thrombolytique
qui dure longtemps, évolue lentement, chronique
qui empêche la dégradation et la dissolution de la fibrine, antifibrinolytique (a.)
qui empêche la division des cellules, antimitotique (a et sm)
qui empêche la multiplication des micro-organismes, bactériostatique (a et sm)
qui empêche la prolifération, la multiplication, antiproliférant
qui empêche le développement des champignons, fongistatique
qui entoure un/des vaisseau(x), périvasculaire
qui est au milieu, médian
qui est dû à des causes externes, exogène
qui est habituellement présent, endémique
qui est provoqué par le médecin (ou par le traitement médical), iatrogène
qui exerce une action toxique sur le coeur, cardiotoxique (a et sm)
qui guérit, curatif
qui indique, indicatif
qui inhibe le nerf vague, vagolytique
qui n'a pas eu d'enfant, nullipare (a et sf)
qui n'affecte qu'un côté (du corps ou d'un organe), unilatéral
qui ne contient pas d'eau, anhydre
qui ne réagit pas, réfractaire
qui n'est pas accompagné d'ovulation, anovulatoire
qui n'est pas toxique, atoxique (a)
qui opère une sélection, sélectif
qui participe à la même fonction, a lieu en même temps, conjugué
qui peut provoquer un cancer, cancérigène, cancérogène
qui peut se mélanger (en formant un tout homogène), miscible
qui précède les règles, prémenstruel
qui précède une intervention chirurgicale, préopératoire
qui prend la couleur de l'opale, opalescent
qui présente des aspects différents, polymorphe
qui présente des noeuds, des nodosités, noueux
qui présente les caractères cliniques d'une tumeur (mais n'est pas due à une prolifération de cellules), pseudo-tumeur (f)
qui produit un ulcère, ulcérogène/ulcératif
qui provoque des monstruosités, teratogène
qui provoque la fièvre, pyrogène
qui provoque la formation d'anticorps, immunogène
qui provoque la formation de pus, pyogène
qui provoque la maladie, pathogène
qui ralentit / empêche un processus d'oxydation, antioxydant (a et sm)
qui réapparaît, récidivant
qui réduit l'augmentation de la tension, antihypertensif (a.)
qui ressemble au rhumatisme, rhumatoïde
qui resserre les tissus, astringent (a et sm)
qui retarde la coagulation du sang, anticoagulant (a.
qui retient l'eau, hydrophile
qui retient les matières grasses, lipophile
qui se contracte, se répand dans les hôpitaux, nosocomial
qui se fait à travers la peau, percutané
qui se fixe sur le phallus, phallique (stade-)
qui se produit après un traumatisme, posttraumatique
qui se rapporte à l' il, ophtalmique
qui se rapporte à la bactériologie, bactériologique
qui se rapporte à la bile, biliaire
qui se rapporte à la biochimie, biochimique
qui se rapporte à la bouche, buccal
qui se rapporte à la dégénérescence, dégénératif
qui se rapporte à la fibrinolyse (= dégradation de la fibrine), fibrinolytique
qui se rapporte à la manie/est atteint de manie, maniaque
qui se rapporte à la nutrition des organes et des tissus, trophique
qui se rapporte à la partie terminale d'un organe, caudal
qui se rapporte à la peau, cutané
qui se rapporte à la vésicule (biliaire), vésiculaire
qui se rapporte à l'appareil génital et urinaire, génito-urinaire
qui se rapporte à l'estomac et à l'oesophage, gastro-oesophagien
qui se rapporte à l'estomac et au duodénum, gastro- duodénal
qui se rapporte à l'estomac et aux intestins, gastro-intestinal
qui se rapporte à l'ovaire, ovarien
qui se rapporte à un bulbe, bulbaire
qui se rapporte à un ventricule, ventriculaire
qui se rapporte à une ampoule, une cloque, bulleux
qui se rapporte à une petite artère, artériolaire
qui se rapporte au cerveau, cérébral
qui se rapporte au cervelet, cérébelleux
qui se rapporte au coeur et à la fonction respiratoire des poumons, cardiorespiratoire
qui se rapporte au coeur et aux poumons, cardiopulmonaire
qui se rapporte au coeur et aux vaisseaux sanguins, cardiovasculaire
qui se rapporte au corps, somatique
qui se rapporte au cortex, cortical
qui se rapporte au cou, à la nuque / -au col d'un organe, cervical
qui se rapporte au dos, dorsal
qui se rapporte au fémur, à la cuisse, fémoral
qui se rapporte au foetus et au placenta, foeto-placentaire
qui se rapporte au foie/souffre du-, hépatique (a et sm,f)
qui se rapporte au limaçon osseux de l'oreille interne, cochléaire
qui se rapporte au sein, mammaire
qui se rapporte au système nerveux (= embryologie), neural
qui se rapporte au vestibule (de l'oreille interne), vestibulaire
qui se rapporte aux bronches, bronchique
qui se rapporte aux dendrites, dendritique
qui se rapporte aux larmes/ à la sécrétion des -, lacrymal
qui se rapporte aux liquides organiques, humoral
qui se répète, récurrent
qui se répète, répétitif
qui s'écarte de la normale, aberrant
qui sert à la mastication, masticateur/masticatoire
qui stimule la sécrétion de la bile, cholérétique (a et sm)
qui suit la ménopause, postménopausique
qui suit une opération, postopératoire
qui supprime les effets de l'adrénaline, adrénolytique
qui survient après les repas, postprandial
quiescent, calme
quiescente, condizione di inattività o riposo
quiescente, em repouso
quieto, quieto
químico, químico
químio-receptor, célula capaz de receber substâncias químicas
quimiorreceptor, célula de un órgano capaz de reaccionar a sustancias químicas
quimioterapia, tratamento do cancro com substâncias químicas
quimioterapia, tratamiento de un cáncer por sustancias químicas
quimioterápico, medicamento capaz de atacar a los microbios parasitarios o a las células de un cáncer
quimioterápico, medicamento que ataca os micróbios parasitas ou as células de um cancro
quirúrgico, quirúrgico
quiste, quiste, tumor de contenido líquido
quiste, tumor de contenido líquido, quiste
quisto, tumefacção anormal com conteúdo líquido; ciste
raad, advies
raccolta di pus dovuta ad infezione, ascesso
raccolta di pus in una cavità dell'organismo, empiema
raccolta di sangue sotto la pelle dopo una botta, ematoma
raccourcissement, rétraction (f)
Rachitis, Englische Krankheit
rachitisme (m), rachitisme
rachitisme, rachitisme (m)
rachitismo, disturbi ossei in seguito a mancanza di vitamina D
råd, konsultation
radioactividad, radioactividad
radioactividade, /radioactividade
radioactivité (f), radioactivité
radioactivité, radioactivité (f)
radioactiviteit, gevaarlijke straling
Radioaktivität, Radioaktivität
radioaktivitet, radioaktivitet, sønderdeling af atomkerner
radioaktivitet, sønderdeling af atomkerner, radioaktivitet
radioattività, radioattività
radiografi, røntgenundersøgelse
radiografia das artérias, arteriografia
radiografia das veias, flebografia
radiografía de algunas arterias, arteriografía
radiografia de contraste das condutas biliares, colangiografia
radiografía de contraste de los conductos biliares, colangiografía
radiografia de uma parte do aparelho urinário, urografia
radiografia de uma secção do corpo ou de um órgão, tomografia
radiografía de una o más venas, flebografía
radiografía de una sección del cuerpo o de un órgano, tomografía
radiografía del aparato urinario, urografía
radiografia, radiografia
radiografía, radiografía
radiografie, fotograferen d.m.v. röntgenstralen
radiographie (f), radiographie
radiographie de l'appareil urinaire, urographie (f)
radiographie des veines, phlébographie (f)
radiographie du foie, cholangiographie (f)
Radiographie, Radiographie
radiographie, radiographie (f)
radiológico, /radiológico
radiologico, radiologico
radiológico, radiológico
radiologique, radiologique
radiologisch,
radiologisch, radiologisch
radiologisk, angående strålebehandling
radioterapi, strålebehandling
radioterapia, terapia radiante
radioterapia, tratamento por radiações; curieterapia
radioterapia, tratamiento mediante radiaciones
radiothérapie (f), traitement aux rayons
radiotherapie, bestraling
Radiotherapie, Strahlentherapie
rágade, corte, fissura
rágade, fisura, grieta o escara lineal de la piel
ragade, scheurtje
ragadi, lesioni della pelleragadi
raggruppamento di fogli in fascicoli, fascicolazione
raideur, rigidité (f)
rakitis, engelsk syge, mangel på D-vitamin
rallelyde fra bronkierne, rhonchi
rallentamento del battito cardiaco, bradicardia
rallentamento pressione sanguigna, acrocianosi
ramificado, relativo às dendrites (fibras nervosas), dendrítico
ramificado; relativo a las dendritas (fibras nerviosas), dendrítico
ramificato, dendritico
ramo della medicina che studia i sintomi, semeiotica
ramo della medicina che tratta naso, laringe ed orecchie, otorinolaringologia
ramollissement des os (chez l'adulte), ostéomalacie (f)
rand-, limbisk
rangschikking, classificatie
rapport sexuel, coït (m)
rapporto sessuale doloroso o difficile, dispareunia
rapporto sessuale, coito
raquitismo, doença de Glisson, nodosidade das articulações
rarefacção dos minerais nos ossos; desmineralização esquelética, osteoporose
raschiamento con strumento, curettage
raspado, curetaje
raspagem, curetagem
Rasselgeräusch, Rhonchus
Rat, Rat
raucedine, raucedine
raucitas, hæshed
Raucitas, Heiserkeit
raucité (f), caractère d'une voix ranque
raya, línea, surco fino; fibras nerviosas cerebrales, estría
Raynaudfenomeen, bleekheid van vingers of tenen
Raynaud-Phänomen, funktionelle Gefäßstörungen
Raynaud's fænomen, karlidelse med karspasmer provokeret af kulde, medførende blåfarvning, smerter, evt. vævsdød (koldbrand) af fingre, sjældnere tæer
reabsorción cutánea, reabsorción dental, reabsorción
reabsorción, reabsorción cutánea, reabsorción dental
reabsorção cutânea, dental, reabsorção
reabsorção, reabsorção cutânea, dental
reabsorptie, terugresorptie
réabsorption (f), nouvelle absorption
Reabsorption, Rückresorption
reabsorption, tilbageabsorption
reacción anormal de la piel a la luz, fotosensibilización
reacción ante un estímulo, respuesta
reacción exagerada ante estímulos, hipersensibilidad
reacción inflamatoria de la grasa debajo de la piel, paniculitis
reacción, reacción
reacção a um estímulo, resposta
reacção anormal do organismo contra um dos seus próprios tecidos, auto-imune
reacção de desdobramento de uma molécula por acção da água, hidrólise
reacção local da pele a uma irritação mecânica ou efeito de pressão, dermografia
reacção, /reacção
reactie veroorzaken, reageren
reactie, terugwerking
réactif, entraînant la réactivité
réaction (f), réaction
réaction anormalement forte de l'organisme, intolérance (f)
réaction cutanée au vaccin antivariolique, vaccine (f)
réaction, conséquence, effet (m)
réaction, réaction (f)
réaction, réponse (f)
reactivación, restauración de la actividad en un cuerpo inactivo
reactivação, /restauração da actividade num corpo inactivo
réactivation (f), réactivation
réactivation, réactivation (f)
reactivering, weer actief maken
reactividad, capacidad para mostrar reacciones
reactividade, /capacidade para apresentar reacções
réactivité (f), réactivité
réactivité, réactivité (f)
reactiviteit, vermogen om te reageren
reactivo, eficaz, activo
reactivo, substância utilizada para produzir uma reacção química, reagente
reactivo, sustancia utilizada para producir una reacción química
reageermiddel, reagens
reagens, reageermiddel
reagens, reagens
reagente, reactivo, substância utilizada para produzir uma reacção química
reagente, reagente
Reagenz, Prüfungsmittel
reagere, reagere
reageren, reactie veroorzaken
Reaktion, Reaktion
reaktion, respons
reaktionsevne, reaktivitet
reaktivering, reaktivering
Reaktivierung, Wiederherstellung der Funktion
Reaktivität, Fähigkeit zu Reaktionen
reaktivitet, reaktionsevne
realativo a los huesos de la cara donde se encuentran fijados los dientes, maxilar
réanimation (f), réanimation
Reanimation, Maßnahmen zur Wiederbelebung
réanimation, réanimation (f)
reattività, reattività
reavaliação, reavaliação
reazione infiammatoria dai grassi sotto la pelle, pannicolite
reazione vascolare, edema angioneurotico
reazione, reazione
rebond (m), recrudescence, aggravation
rebound fænomen, siges om et lægemiddel, der ikke længere har effekt
rebound-effect, terugslag
Rebound-Effekt, Rückprall-Effekt
recambio, turnover (inglés)
recept, recept
recept, voorschrift
récepteur (m), récepteur
récepteur, récepteur (m)
receptor, bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
receptor, de dele i antistoffer, som binder organismens antistoffer/ modtagerceller, nerveender eller organer, hvor stimuli optages
receptor, persona que recibe algo de un donante
receptor, receptor
receta, prescripción
recettore, che riceve
receveur universel, apportenant au groupe AB et pouvant recevoir le sang des autres groupes sanguins
recherche (f), recherche
recherche, recherche (f)
rechtop gaan staan van lichaamsharen, pilo-erectie
rechtstreeks, direct
recidief, wederinstorting
récidivant, qui réapparaît
recidivist, person, som får tilbagefald
recidivista, persona que repite los actos delictivos después de recibir tratamiento
recidivista, reincidente, pessoa que repete os actos delinquentes depois de receber tratamento
recipient, modtager af blod, organ eller væv ved transplantation eller transfusion
recipiënt, ontvanger
recipiente, beneficiário
recombinant, DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
recombinante, célula com nova combinação genética, não herdada dos pais
recombinante, célula con una nueva combinación genética, que no se da junta en sus padres
reconstitución, añadir un solvente a un medicamento en polvo; tipo de regeneración de una superficie lesionada; retorno a la forma líquida del suero o plasma sanguíneo previamente desecado
reconstituição, acrescentar um solvente a um medicamento em pó; tipo de regeneração de uma superfície lesionada; retorno à forma líquida do soro ou plasma sanguíneo previamente dessecado
reconstitutie, bijeenbrengen van verschillende componenten
reconstitution (f), reconstitution
reconstitution des tissus, régénération (f)
reconstitution, reconstitution (f)
reconvalescença, fase de recuperação
reconvalescentie, herstel na een ziekte
recoonvalescence, deuxième convalescence
recorrente, /que volta à sua origem
recrudescence, aggravation, rebond (m)
rectaal, met betrekking tot de endeldarm
rectal, /relativo ao recto, ânos
rectal, du rectum
rectal, perteneciente o relativo al recto
recubierto por una sustancia resistente a la secreción gástrica, queratinizado
recuperación, recuperación
recuperação, /recuperação, aproveitamento
recuperatie, herstel van krachten
recurrent, periodisk
récurrent, qui se répète
recurrente, que vuelve, que retorna
recurrerend, terugkomend
redecilla o maraña de vasos linfáticos, nervios o venas, plexo
reducción de las propiedades nocivas de un veneno, destoxificación
reducción del número de glóbulos blancos en la sangre, leucopenia
reducción, retorno a la forma inicial o normal
reducere til pulver, mikronisere
reducir a polvo fino, micronizar
reductie, scheikundige herleiding
réduction (f), réduction
réduction anormale de l'activité de la moelle osseuse, insuffisance médulaire
réduction, réduction (f)
redução, /retorno à forma inicial ou normal
reduktion, oprettelse
reduzir (ao mínimo), limitar, minimizar
reduzir a pó fino, micronizar
réévaluation (f), évaluation (revue et corrigée)
référence (f), référence
reference, henvisning
référence, référence (f)
referencia, referencia
referência, referência
referente a los organismos que viven a expensas de otro organismo, parasitario
referente a los órganos urinarios y sexuales, urogenital
referente al ano y al último trozo del intestino grueso, anorrectal
referente al intestino grueso y su parte final, colorrectal
referente al párpado, palpebral
referente al pene, fálico
referente ao intestino e ao fígado, entero-hepático
referente ao intestino grosso e à sua parte final, colorectal
referente aos órgãos urinários e genitais; geniturinário, urogenital
referente o perteneciente al ojo, oftálmico
referentie, verwijzing
Referenz-, Referenz
Referenz, Referenz-
referido a las glándulas que secretan las lágrimas, lagrimal
referido a los vasos sanguíneos, vascular
referido al individuo, individual
referido o situado debajo de la lengua, sublingual
réflectif, qui a trait au(x) réflexe(s)
reflectoor, reflectorisch, met betrekking tot een onwillekeurige reactie
reflejo, reflejo
refleks, refleks, uvilkårlig handling eller reaktion
refleks, uvilkårlig handling eller reaktion, refleks
reflekterende, reflekterende
reflektorisch, als Reflex ablaufend
reflessivo, reflessivo
reflex, onwillekeurige reactie
Reflex, Reflex
réflexe (m), réflexe
réflexe, réflexe (m)
reflexivo, pensativo, reflexivo
reflexo, /reflexo
reflexos aumentados, hiper-reflexia
reflujo del contenido de un órgano hueco, regurgitación
reflujo, flujo de retorno
refluks, tilbageløb
reflusso, reflusso
reflux (m), écoulement (dans un sens contraire)
Reflux, Rückfluß
reflux, terugvloeiing
refluxo, /fluxo de retorno
refractair, ongevoelig
réfractaire, qui ne réagit pas
refractário, /rebelde, que não cede facilmente com o tratamento
refractario, que no cede fácilmente con el tratamiento, rebelde
refraktær, uimodtagelig
refraktär, unempfänglich
refrattario, che non accetta facilmente un trattamento
rege, alert
regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen, doseringsregime
regelmatige reeks, cyclus
regenboogvliesontsteking, iritis
regeneración, renovación o reparación de tejido o de partes desaparecidas
regeneração, /renovação ou preparação de tecidos ou de partes desaparecidas
regeneratie, herstelgroei
Regeneratio(n), Wiederbildung verlorengegangener Zellen, Gewebe oder
régénération (f), reconstitution des tissus
regeneration, gendannelse af legemsdele og væv
região, /parte do corpo
regime de administração do medicamento, posologia
regio, region
regio, streek
région (f), partie du corps
región, parte del cuerpo
region, regio
Region, Region
regionaal, met betrekking tot een bepaalde streek
regional, /regional
regional, eine Körpergegend betreffend
regional, local
régional, régional
regionale, regionale
regione, regione
registo das ondas cerebrais (para detecção de tumores), electroencefalografia
registrazione delle immagini interne al corpo, tomografia
registrazione grafica del polso venoso, flebografia
registrering i en kurve af de elektriske impulser, der dannes i hjernen, elektroencefalografi
regla, menstruación
règles anormalement abondantes et longues, ménorragie (f)
règles, menstruation (f)
regolazione del calore, termoregolazione
regolazione, regolazione
regra, critério
regresión, retorno a un estado o etapa anterior; desaparición de los síntomas o de un proceso anormal
regressão, retorno a um estado ou fase anterior; desaparecimento dos sintomas ou de um processo anormal; involução
regressie, achteruitgang
régression (f), régression
Regression, 1. Rückbewegung 2. Rückentwicklung
regression, fysisk eller psykisk tilbagegang
régression, régression (f)
regressione, ritorno ad uno stato precedente
regulación del calor o de la temperatura, termorregulación
regulación, feedback (inglés)
regulación, regulación
regulação do calor ou da temperatura, termorregulação
regulação, afinação, ajustamento
regulação, retroacção
regulatie, aanpassing aan de normale toestand
régulation (f), régulation
Regulation, Anpassung an die Umwelt
régulation, régulation (f)
regulering, regulering
regurgitación, reflujo del contenido de un órgano hueco
regurgitação, /voltar à boca [por exemplo, alimentos sólidos que...]
regurgitatie, terugstroming
regurgitatio, tilbagestrømning af mad (=gylpen) eller blod
régurgitation (f), retout des aliments (de l'estomac ou de l'oesophage)
Regurgitation, das Rückströmen des Inhalts eines Hohlorgans
rehidratación, restauración del agua o del contenido líquido en un organismo
réhydratation (f),
Rehydratation, Zufuhr von Wasser- oder Salzlösungen
rehydratie, opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
rehydrering, bringe i væskebalance
reidratação, restauração da água ou do conteúdo líquido num organismo
reidratazione, reidratazione
Reifung der Samenzellen, Spermatogenese
reincidente, pessoa que repete os actos delinquentes depois de receber tratamento, recidivista
reinfección, nueva infección con el mismo agente, tras haber curado la primera
reinfecção, nova infecção num mesmo agente, depois de ter curado a primeira
reïnfectie, hernieuwde besmetting
réinfection (f), nouvelle infection
reinfektion, fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
Reinfektion, Neuansteckung
reinfezione, reinfezione
Reinigung (des Blutes), Clearance
Reizung, Irritation
rekbaar, elastisch
rekombinant, Umlagerung von Erbgut
rekombination, overkrydsning
rekonvalescens, bedring
rekonvalescens, rekreation
Rekonvaleszenz, Genesung
rekreation, rekonvalescens
rektal, endetarms-
rektal, zum Mastdarm gehörend
rekurrierend, wiederauftretend
relación existente entre dos elementos, interacción
relación recíproca o mútua, correlación
relacionado com a parte inferior da coluna vertebral, lombar
relacionado com a postura ou a posição, postural
relacionado com o cristalino, lenticular
relacionado con el cerebelo, cerebeloso
relacionado con fenómenos inmunológicos frente a elementos del propio cuerpo, autoinmune
relacionado con la hospitalización o con un hospital, nosocomial
relacionado con la mente; relacionado con el mentón, mental
relacionado con la parte inferior de la columna vertebral, lumbar
relação entre dois elementos, interacção
relação recíproca ou mútua, correlação
relajante muscular, miorrelajante
relajante, agente que reduce la tensión
relaksans/relaksant, afslappende (middel)
relateret til hud og slimhinder, mucokutan
relateret til hypofysen (=hjernevedhænget), hypofysær
relateret til hypothalamus, d.v.s. området i bunden af hjernen, lige over hypofysen og stående i forbindelse med denne, hypothalamisk
relateret til kroppens bevægelsessystem, lokomotorisk
relateret til læren om svampe, mycologisk
relateret til saluretika, d.v.s.udskillelse af natriumkloridioner i urinen, saluretisk
relateret til slimhinder, øjenvipper og fimrehår, mucociliær
relateret til vand og alkohol, hydroalkoholisk
relatif à / stimulant la digestion, digestif
relatif à des papilles/en forme de-, papillaire
relatif à étude des épidémies, épidémiologique
relatif à la bouche et au visage, orofacial
relatif à la chimie/produit-, chimique
relatif à la chimiothérapie, chimiothérapeutique
relatif à la circulation sanguine générale, systémique
relatif à la connaissance des poisons, toxicologique
relatif à la constitution physique, constitutionnel
relatif à la destruction des cellules cancéreuses, oncolytique
relatif à la diastole, diastolique
relatif à la digestion, peptique
relatif à la formation des cellules sanguines, hémopoïétique
relatif à la gériatrie (= médecine des gens âgés), gériatrique
relatif à la locomotion, locomoteur
relatif à la moelle osseunse/épinière, médullaire
relatif à la partie inférieure du bassin, périnéal
relatif à la période d'hospitalisation, periopératoire
relatif à la propulsion, propulsif
relatif à la pseudo-membrane, pseudo-membraneux
relatif à la reproduction, génital
relatif à la situation anormale d'un organe, ectopique
relatif à la synergie, synergique
relatif à la syphilis, luétique
relatif à la systole, systolique
relatif à la vue, optique (a et sf)
relatif à la vulve, vulvaire
relatif à l'aire de jonction entre deux neurones, synaptique
relatif à l'angine, angineux
relatif à le période précédant ou suivant la naissance, périnatal
relatif à l'eau et à l'alcool, hydro-alcoolique (?)
relatif à l'électrophysiologie, électrophysiologique (?)
relatif à l'endotoxine (= substance toxique à l'intérieur des cellules), endotoxique
relatif à l'énergie (utilisée par l'organisme / fournie à -), énergétique (a et sm)
relatif à l'épiderme/ à lapeau, épidermique
relatif à l'épigastre, épigastrique
relatif à l'étude des champignons, mycologique
relatif à l'étude des maladies de la bouche et des dents, stomatologique
relatif à l'étude des monstruosités et des anomalies congénitales, tératologique
relatif à l'étude des réactions immunitaires de l'organisme, immunologique
relatif à l'étude des sérums, sérologique
relatif à l'étude du système nerveux, neurologique
relatif à l'hématologie, hématologique
relatif à l'histologie, histologique
relatif à l'humérus et à l'épaule/aux omoplates, huméro-scapulaire
relatif à l'hypophyse (= glande endocrine), hypophysaire
relatif à l'influence du psychisme sur l'organisme, psychosomatique
relatif à l'orbite de l' il, orbitaire
relatif à l'os allant de l'épaule au coude (= humérus), huméral
relatif à l'osmose, osmotique
relatif à l'oxytocine (hormone de l'hypophyse), oxytocique
relatif à l'urine, urinaire
relatif à une atteinte rénale dégénérative, néphrotique
relatif à une muqueuse et à la peau, muco-cutané
relatif à une région du coeur située au-dessus des ventricules, supraventriculaire
relatif à, de la mâchoire, maxillaire
relatif à, de la nature d'un colloïde, colloïdal
relatif à, provoquant la destruction de la muqueuse, mucolytique
relatif à, provoquant la destruction de tissus, de cellules, lytique
relatif au cerveau et à la moelle épinière, cérébro-spinal
relatif au cerveau végétatif, hypothalamique
relatif au clitoris, clitoridien
relatif au côlon et au rectum, colorectal
relatif au foetus, du foetus, foetal
relatif au foie et aux voies biliaires, hépato-biliaire
relatif au liquide humectant les articulations, synovial
relatif au mouvement, cinétique
relatif au nerf vague/dû au -, vagal
relatif au nez et aux glandes lacrymales, rhinolacrymal
relatif au processus de dégradation des protéines, protéolytique
relatif au repli du péritoine, mésentérique
relatif au système nerveux autonome (en général), sympathique
relatif au tissu qui recouvre un organisme, tégumentaire
relatif au tissu sous-cutané, sous la peau, hypodermique
relatif au traitement des maladies/pouvant guérir, thérapeutique (a et sf)
relatif au(x) chromosome(s), chromosomique
relatif au, provoquant le resserrement de la pupille, myotique
relatif aux cellules nerveuses, neuronal
relatif aux globules blancs, leucocytaire
relatif aux glomérules (=unité de filtration du rein), glomérulaire
relatif aux gonades, aux organes de reproduction, gonadique
relatif aux lymphocytes, lymphocytaire
relatif aux reins et aux vaisseaux sanguins, rénovasculaire
relatif aux selles, fécal
relatif aux vaisseaux sanguins du cerveau, cérébrovasculaire
relatif aux vaisseaux sanguins, vasculaire
relatif aux/causé par des parasites, parasitaire
relativo a angina, anginoso
relativo a artérias e veias do coração, coronário
relativo a arterias y venas del corazón, coronario
relativo à aura, percebido pelo ouvido, aural
relativo à boca e à garganta, bucofaríngeo
relativo à boca, oral, bucal
relativo à boca, pela boca, oral
relativo à cabeça de um osso largo, epifisário
relativo à cara, facial
"relativo a cavità o spazi detti ""vestiboli"", vestibolare"
relativo à ciência dos microrganismos (organismos minúsculos), microbiológico
relativo à ciência que estuda os venenos, toxicológico
relativo à ciência que investiga os medicamentos, farmacológico
relativo à clínica; baseado na observação e no tratamento, clínico
relativo à correlação entre os nervos e os músculos, neuromuscular
relativo à digestão, digestivo
relativo à disástole (fase de relaxamento do músculo cardíaco), diastólico
relativo à divisão dos cromossomas e replicação das células, miótico
relativo à electrofisiologia (estudo das reacções produzidas nos seres vivos por excitações eléctricas), electrofisiológico
relativo à energia, energético
relativo à farmácia, farmacêutico
relativo à física e à química, físico-químico
relativo à geração do homem, androgénico
relativo a glomerulo (capillali che filtrano l'urina), glomerulare
relativo à hematologia (estudo do sangue e das suas afecções), hematológico
relativo à hipófice, hipofisário
relativo à histologia (parte da anatomia que trata dos tecidos orgânicos), histológico
relativo à infância, infantil
relativo a la angina, anginoso
relativo a la boca o a la mejilla, bucal
relativo a la boca y a la garganta, bucofaringeo
relativo a la cabeza de un hueso largo, epifisario
relativo a la calidad; no cuantitativo, cualitativo
relativo a la cara, facial
relativo a la cavidad ósea que contiene el globo ocular, orbital
relativo a la ciencia de los microorganismos, microbiológico
relativo a la ciencia que investiga los medicamentos, farmacológico
relativo a la clínica; basado en la observación y el tratamiento, clínico
relativo a la columna vertebral, espinal
relativo a la conexión entre los nervios y los músculos, neuromuscular
relativo a la convulsión, que provoca convulsiones, clónico
relativo a la corteza, cortical
relativo a la diástole, estadio de relajación del corazón, diastólico
relativo a la digestión, digestivo
relativo a la digestión, principalmente al jugo gástrico, péptico
relativo a la energía, energético
relativo a la espalda o al dorso; que denota una posición próxima a la espalda, dorsal
relativo a la farmacia, farmacéutico
relativo a la fiebre, con fiebre, febril
relativo a la hematología, hematológico
relativo a la hipófisis, hipofisario
relativo a la histología, ciencia que estudia los tejidos orgánicos, histológico
relativo a la ingle, inguinal
relativo a la mama, mamario
relativo a la medicina que trata de las enfermedades de la vejez, geriátrico
relativo a la médula de cualquier tipo, medular
relativo a la nariz y al aparato lagrimal ), nasolacrimal
relativo a la nariz, nasal
relativo a la neurosis o afectado por ella, neurótico
relativo a la noche o que ocurre o es activo durante ella, nocturno
relativo a la oreja; relativo a una de las dos cámaras superiores del corazón, auricular
relativo a la pared de una cavidad; relativo al hueso frontal, parietal
relativo a la parte filtrante del riñón, glomerular
relativo a la parte inferior del tronco del cuerpo, pélvico
relativo a la piel, cutáneo
relativo a la piel, epidérmico
relativo a la porción superior del vientre, epigástrico
relativo a la posición del pie o causado por ella, ortostático
relativo a la postura o posición, postural
relativo a la química de los procesos vitales y organismos vivos, bioquímico
relativo a la rama de la medicina que se ocupa del embarazo, del parto y del puerperio, obstétrico
relativo a la región limitada por el escroto y el ano en el hombre o por la vulva y el ano en la mujer, perineal
relativo a la retina, retinal
relativo a la vesícula biliar y a la hiel, biliar
relativo a la visión, visual
relativo a las arterias, arterial
relativo a las células del hígado, hepatocelular
relativo a las endotoxinas, endotóxico
relativo a las glándulas sexuales, gonadal
relativo a las hormonas, hormonal
relativo a las moléculas o compuesto por ellas, molecular
relativo a las mucosas y a la piel o que las afecta, mucocutáneo
relativo a las neuronas, neuronal
relativo a las pústulas ; con formación de pústulas, pustuloso
relativo a las ramificaciones de las arterias, arteriolar
relativo a los bronquios y a los pulmones, broncopulmonar
relativo a los bronquios, bronquial
relativo a los efectos motores de la actividad cerebral o psíquica, psicomotor
relativo a los excrementos, fecal
relativo a los genes o a la herencia, genético
relativo a los intercambios entre feto y placenta, fetoplacentario
relativo a los líquidos corporales, humoral
relativo a los nervios; situado en la región de la columna vertebral, neural
relativo a los órganos genitales y urinarios, genitourinario
relativo a los órganos sexuales, genital
relativo a malattie o cure per la pelle, dermatologico
relativo à mama, mamário
relativo à medicina que trata as doenças dos velhos, geriátrico
relativo à micologia (estudo dos cogumelos), micológico
relativo a molecole, molecolare
relativo a muscoli ed a nervi, neuromuscolare
relativo à orelha; relativo a uma das câmaras superiores do coração, auricular
relativo à parte da medicina que estuda os olhos, oftalmológico
relativo à parte da medicina que trata das crianças, pediátrico
relativo à parte filtrante dos rins, glomerular
relativo à pedra, que rompe, que influi na destruição da célula, lítico
relativo à pele, dermatológico
relativo à pele, epidérmico
relativo à psiquiatria, psiquiátrico
relativo à química dos processos vitais e organismos vivos, bioquímico
relativo a rapida espulsione dall'utero, ossitocico
relativo a rapide contrazioni e rilasciamenti muscolari, clonico
relativo à retina, retinal
relativo a rigonfiamenti, oncotico
relativo a siero, sierologico
relativo a um vestíbulo ou que se dirige para ele, vestibular
relativo a uma artéria e a uma veia, artério-venoso
relativo a uma bolsa ou cavidade, particularmente na câmara superior do coração, sinusal
relativo a uma borda ou margem, límbico
relativo a uma câmara superior do coração, atrial
relativo a uma câmara superior e a um ventrículo do coração, atrioventricular
relativo a uma doença dos rins ou causado por ela, nefrótico
relativo a uma mania, maníaco
relativo a un borde o margen, límbico
relativo a un cáncer, neoplásico
relativo a un ciclo, que pasa por sucesivas etapas; compuestos químicos en forma de anillo, cíclico
relativo a una arteria y una vena, arteriovenoso
relativo a una articulación, articular
relativo a una cámara superior del corazón, atrial
relativo a una cámara superior y un ventrículo del corazón, atrioventricular
relativo a una enfermedad del riñón o causado por ella, nefrótico
relativo a una hinchazón, oncótico
relativo a una línea o parecido a ella, linear
relativo a una manía, maníaco
relativo a una presión elevada, hiperbaro
relativo a una reacción alérgica general violenta, anafiláctico
relativo à vesícula biliar e ao fígado, biliar
relativo à zona de contacto entre dois neuronas, sináptico
relativo a, inerente
relativo a, o somigliante a tubercoli o noduli, tubercolare
relativo ad arterie, arterioso
relativo ad azione deprimente sull'attività mentale, psicolettico
relativo ad organismi che hanno bisogno d'aria, aerobico
relativo ad organismi che vivono senza ossigeno, anaerobico
relativo ad un atrio del cuore o ad un ventricolo, atrioventricolare
relativo ad un atrio, atriale
relativo ad un bulbo, bulbare
relativo ad un elemento chimico negativo, anionico
relativo ad un ospedale, nosocomiale
relativo ad un sistema, sistematico
relativo ad un sistema, sistemico
relativo ad una difesa dell'organismo, anafilattico
relativo ad una posizione, posturale
"relativo ad una prova clinica ""alla cieca"", doppio cieco"
relativo ad una pustula, pustoloso
relativo agli effetti motori del cervello, psicomotorio
relativo agli escrementi, fecale
relativo agli occhi, oftalmico
relativo agli organi genitali femminili, ginecologico
relativo agli ormoni femminili, progestinico
relativo agli ormoni, ormonale
relativo agli umori, umorale
relativo ai cromosomi (unità essenziale della cellula), cromosomico
relativo ai genitali, gonadico
relativo ai microsomi: frammenti di cellule, microsomiale
relativo ai nervi, neurale
relativo ai vasi dei reni, nefrovascolare
relativo ai vasi, vascolare
relativo al bacino, pelvico
relativo al bulbo, bulbar
relativo al cerebro y a la médula espinal, cerebrospinal
relativo al cerebro, cerebral
relativo al conocimiento (percepción, pensamiento, etc.), cognitivo
relativo al corazón y a la respiración, cardiorrespiratorio
relativo al corazón y a los vasos, cardiovascular
relativo al corazón y pulmones, cardiopulmonar
relativo al corazón, cardiaco
relativo al corpo, anatomico
relativo al corpo, somatico
relativo al cráneo, craneano
relativo al cranio, craniale
relativo al cromosoma, cromosómico
relativo al cuore, cardiaco
relativo al estómago y a los intestinos, gastrointestinal
relativo al estómago y al esófago, gastroesofágico
relativo al estómago y al intestino delgado simultáneamente, gastroduodenal
relativo al estudio de la distribución de enfermedades, epidemiólogo
relativo al estudio de las bacterias, bacteriológico
relativo al fegato ed alla bile, epatobiliare
relativo al fegato ed alle cellule, epatocellulare
relativo al femore (osso della gamba), femorale
relativo al feto ed alla placenta, fetoplacentale
relativo al feto, fetal
relativo al feto, fetale
relativo al giro de los ojos; caracterizado por ello o que lo origina, oculógiro
relativo al hígado y a los conductos biliares, hepatobiliar
relativo al hígado, hepático
relativo al húmero, hueso del brazo superior, humeral
relativo al intestino, intestinal
relativo al liquido contenuto nelle articolazioni, sinoviale
relativo al mesenterio, mesentérico
relativo al movimento del corpo, locomotore
relativo al movimento, cinetico
relativo al músculo; que presenta una musculatura bien desarrollada, muscular
relativo al naso ed all'apparato lacrimale, nasolacrimale
relativo al nervo vago, vagale
relativo al oído y a la audición, auditivo
relativo al pene, fallico
relativo al perineo (tessuti molli del bacino inferiore), perineale
relativo al período entre la fecha de hospitalización para cirujía hasta la fecha en que el paciente es dado de alta, perioperativo
relativo al precordio (zona sopra il cuore), precordiale
relativo al primer mes de vida, neonatal
relativo al prurito o caracterizado por él, prurítico
relativo al pulmón, pulmonar
relativo al rendere immuni, immunologico
relativo al sapere, cognitivo
relativo al sistema inmunitario, inmunológico
relativo al sistema inmunitario; insensible, protegido contra una infección, inmune
relativo al sistema nervioso o a la neurología, neurológico
relativo al sistema nervoso vegetativo, neurovegetativo
relativo al testicolo, testicolare
relativo al vientre; delante de un punto de referencia, ventral
relativo alla alta pressione atmosferica, iperbarico
relativo alla bocca ed alla faccia, orofacciale
relativo alla bocca ed alla faringe, buccofaringeo
relativo alla bocca, stomatologico
relativo alla cavità addominale, mesenterico
relativo alla cavità del globo dell'occhio, orbitale
relativo alla coda, caudale
relativo alla colonna vertebrale, spinale
relativo alla cura con prodotti chimici, chimioterapico
relativo alla digestione, peptico
relativo alla disoluzione di grumi di sangue, fibrinolitico
relativo alla distruzione di cellule tumorali, oncolitico
relativo alla espuslsione di acido urico nell'urina, uricosurico
relativo alla ghiandola interna del cranio (c., epifisario
relativo alla natura della corteccia (parte esterna)corticale, corticale
relativo alla nutrizione, trofico
relativo alla parte alta dell'addome, epigastrico
relativo alla pediatria, pediatrico
relativo alla pelle, epidermico
relativo alla relazione corpo-mente, psicosomatico
relativo alla retina, retinico
relativo alla scapola ed all'omero, omeroscapolare
relativo alla scienza che studia gli occhi, oftalmologico
relativo alla scissione di proteine, proteolitico
relativo alla sinassi (azione funzionale tra neuroni), sinaptico
relativo alla struttura, strutturale
relativo alla teratologia, teratologico
relativo alla vulva (organi genitali femminili), vulvare
relativo all'afflusso di sangue, diastolico
relativo all'ano ed ai genitali, anogenitale
relativo all'ano ed alla fine dell'intestino, anorettale
relativo all'apparato genitale ed quello urinario, genitourinario
relativo all'apparato genitale ed urinario, urogenitale
relativo alle arterie del cuore, coronarico
relativo alle malattie della vecchiaia, geriatrico
relativo alle ovaie, ovarico
relativo alle papille, papillare
relativo alle pareti dell'osso parietale, parietale
relativo alle piccole arterie, arteriolare
relativo alle sensazioni, sensoriale
relativo all'igiene che si occupa di malattie infettive, epidemiologico
relativo all'infiammazione di un vaso, anginoso
relativo all'inguine (radice anteriore della coscia), inguinale
relativo all'intestino crasso ed al retto (parte finale), colorettale
relativo allo stare in piedi, ortostatico
relativo allo stomaco ed al duodeno, gastroduodenale
relativo allo studio dei fenomeni elettrici, elettrofisiologico
relativo allo studio dei tessuti ed organi (veg., istologico
relativo allo studio del sangue, ematologico
relativo allo studio delle malattie, patologico
relativo all'omero, omerale
relativo all'osmosi (due liquidi si diffondono reciproc.), osmotico
relativo ao anus e ao intestino grosso, anorectal
relativo ao ânus, anal
relativo ao bolbo (raquidiano), bulbar
relativo ao cancro, oncótico
relativo ao cerebelo, cerebelar
relativo ao cérebro e à medula espinal, cefalorraquídeo, cerebrospinal
relativo ao cérebro, cerebral
relativo ao clítoris, clitórico
relativo ao conhecimento; intelectivo, cognitivo
relativo ao coração e à respiração, cardiorespiratório
relativo ao coração e pulmões, cardiopulmonar
relativo ao coração e vasos sanguíneos, cardiovascular
relativo ao coração, cardíaco
relativo ao córtex, cortical
relativo ao crânio, craniano
relativo ao cromossoma, cromossómico
relativo ao dorso, às costas, dorsal
relativo ao estômago e ao esófago, gastro-esofágico
relativo ao estômago e ao intestino delgado, gastroduodenal
relativo ao estômago e aos intestinos, gastrintestinal
relativo ao estudo da imunidade pelo soro, serológico
relativo ao estudo da propagação das doenças, epidemiológico
relativo ao estudo das bactérias, bacteriológico
relativo ao fabrico de glóbulos vermelhos, hemopoiético
relativo ao feto, fetal
relativo ao fígado e às condutas biliares, hepatobiliar
relativo ao fígado, hepático
relativo ao hospital e às doenças que ali se tratam, hospitalar, nosocomial
relativo ao intercâmbio entre o feto e placenta, fetoplacentário
relativo ao intestino, intestinal
relativo ao jovem, juvenil
relativo ao membro viril, fálico
relativo ao nariz e ao aparelho lacrimal, nasolacrimal
relativo ao nervo vago, décimo nervo craniano, vagal
relativo ao ouvido e à audição, auditivo
relativo ao primeiro mês de vida, neonatal
relativo ao sistema imunitário; insensível, imune
relativo ao sistema nervoso ou à neurologia, neurológico
relativo ao úmero (osso do braço - do ombro até ao cotovelo), umeral
relativo ao ventre; abdominal, ventral
relativo aos brônquios e pulmões, broncopulmonar
relativo aos efeitos motores da actividade cerebral ou psíquica, psicomotor
relativo aos fluidos corporais, humoral
relativo aos genes, genético
relativo aos linfócitos, células com núcleo redondo, linfocítico
relativo aos nervos; situado na região da coluna vertebral, neural
relativo aos órgãos genitais e urinários, geniturinário
relativo aos órgãos sexuais externos da mulher, vulvar
relativo aos órgãos sexuais, genital
relativo aos sistema imunitário, imunológico
relativo aos testículos, testicular
relativo aos vírus ou causado por eles, viral
relativo às artérias, arterial
relativo às articulações, articular
relativo às células do fígado, hepatocelular
relativo às endotoxinas, endotóxico
relativo às fezes, fecal
relativo às glândulas sexuais, gonádico
relativo às hormonas, hormonal
relativo às moléculas ou composto por elas, molecular
relativo às mucosas e à pele ou que as afecta, mucocutâneo
relativo às neuronas, neuronal
relativo às pequenas artérias, arteriolar
relativo às veias, provido de veias, venoso
relativo às vértebras, vertebral
relativo o en dirección hacia la cola, caudal
relativo o perteneciente a una bolsa o una cavidad, en particular a la cámara superior del corazón, sinusal
relativo o perteneciente al ano, anal
relativo o perteneciente al crecimiento y la nutrición; que funciona de manera involuntaria o inconsciente; en reposo; relativo a las plantas; relativo a la reproducción asexual, vegetativo
relativo ou em direcção da cauda, caudal
relaxans, middel dat ontspanning teweegbrengt
Relaxans, Mittel zur Entspannung
relaxant (a et sm), relaxant
relaxant, relaxant (a et sm)
relaxante, /agente que reduz a tensão
relevant, essentieel
relevant, relevant
relevante, importante
relevante, sobresaliente, importante
remédio contra a asma, antiasmático
remédio para desprender o muco dos pulmões e facilitar a tosse, expectorante
remédio, medicina, medicamento
remisión, disminución temporal de los síntomas de una enfermedad
remissão, diminuição temporal dos sintomas de uma doença
remissie, tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
rémission (f), atténuation des symptômes
remission, bedring
Remission, vorübergehendes Nachlassen chronischer Krankheitszeichen
remissione, diminuzione dei sintomi
remmende werking op het beenmerg, myelosuppressie
remming, inhibitie
remoção cirúrgica de um ovário, ooforectomia
remplacement artificiel d'une partie du corps, prothèse (f)
renaal, met betrekking tot de nier
renal, /relativo ao rim
rénal, du rein
renal, perteneciente o relativo al riñón
renal, zur Niere gehörend, sie betreffend
renale, renale
renalis, nyre-
rendere alcalino un liquido/una sostanza, alcalinizzare
rendere immuni, immunizzazione
rendere sensibili alla luce, fotosensibilizzazione
rendere standard, normale, consueto, standardizzare
renholdelse af sår efter sterilisering, aseptik
renin, enzym i nyrebarken
Renin, in der Nebenniere produziertes, blutdrucksteigerndes
renina, enzima (hormona) produzida pelos rins
renina, enzima del rene
renina, enzima elaborada por el riñón
rénine (f), enzyme protéolytique
renine, giststof die de bloeddruk beïnvloedt
renouvellement (m), rotation
renovación o reparación de tejido o de partes desaparecidas, regeneración
renovasculair, met betrekking tot nieren en bloedvaten
rénovasculaire, relatif aux reins et aux vaisseaux sanguins
renovascular, renovascular
renovaskulær, nyre-kar-
renovaskulär, das Nierengefäßsystem betreffend
renseignements fournis par le malade (sur sa maladie, sur son passé), anamnèse (f)
rensemiddel, detergens
renvoi, rot, éructation (f)
repentino, brusco, abrupto
repetidor, repetidor
repetitief, zich herhalend
répétitif, qui se répète
repetitiv, gentagende
repetitiv, wiederholend
repetitivo, de repetição
repli qui entoure le sommet du pénis, prépuce (m)
repli sur soi, retrait (m)
repli(s) aux orifices du coeur, valvule (f)
replica, replicazione
replicación, autoduplicación
replicação, autoduplicação, réplica
replicatie,
replicazione, replica
replikation, formering
Repliktion, identische Verdopplung gen.
répondre,
réponse (f), réaction
Reposition, Rückverlagerung in normale anatom.
representa a duração total da sístole eléctrica ventricular, intervalo QT
representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular, intervalo QT
reproducción, multiplicación, proliferación
reproducción, reproducción
reproduction (f), reproduction
reproduction, reproduction (f)
reprodução, multiplicação, proliferação
reprodução, propagação, multiplicação; cópia
reproduktie, vermenigvuldiging
reproduktion, forplantning
Reproduktion, Fortpflanzung
Research, Forschung
research, wetenschappelijk onderzoek
réseau de nerfs entremêlés, plexus (m)
resección, extirpación quirúrgica parcial o total de un órgano
resectie, uitsnijding
résection (f), résection
résection, résection (f)
resektion, af- eller udskæring af (dele af) legemsdele eller organer
Resektion, operative Teilentfernung eines Organs
reservatório, /depósito, cavidade que serve de armazém
réservoir (m), réservoir
reservoir, plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
réservoir, réservoir (m)
Reservoir, Speicher
reservoir/reservoirvært, beholder/smittebærer
reservorio, cavidad que sirve como almacén
resezione, risezionare
residuaal, residueel, achterblijvend
residual, /restante, que deposita
residual, que resta o queda
residual, Rest-
residual, tilbageblivende
résiduel, résiduel
residuo, residuo
residuo, sedimento
résistance croisée ?, ?
résistant, résistant
resistencia a antibióticos emparentados, resistencia cruzada
resistência a antibióticos similares, resistência cruzada
resistencia cruzada, resistencia a antibióticos emparentados
resistência cruzada, resistência a antibióticos similares
resistência natural às infecções, imunidade
resistência, robustez, rigidez